KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024

Stockholm
April 12, 2024
11.30 CEST
STOCKHOLM — Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB, organisationsnummer 556309-9158, kallas härmed till årsstämman torsdagen den 16 maj 2024 klockan 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 08.30 då kaffe kommer att serveras. Aktieägare har också möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens förslag till årsstämman, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 maj 2024, och anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj 2024.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB (som administrerar formulären å MTGs vägnar) tillhanda senast fredagen den 10 maj 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Poströstningsformuläret kan antingen skickas in via e-post till proxy@computershare.se eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Vänligen notera att aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande i stämmolokalen" nedan. Detta innebär att en anmälan om deltagande endast genom poströstning inte är tillräckligt för aktieägare som önskar delta i stämmolokalen.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj 2024. Anmälan kan göras via MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"), via e-post till proxy@computershare.se, per telefon till 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska vid anmälan uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 7 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande av styrelsens ordförande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 12. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
 15. Fastställande av arvode åt revisorn.
 16. Val av styrelseledamöter:
 1. Chris Carvalho (omval, valberedningens förslag).
 2. Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).
 3. Gerhard Florin (omval, valberedningens förslag).
 4. Simon Leung (omval, valberedningens förslag).
 5. Florian Schuhbauer (omval, valberedningens förslag).
 6. Liia Nõu (omval, valberedningens förslag).
 7. Susanne Maas (omval, valberedningens förslag).
 1. Val av styrelseordförande.
 2. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 3. Godkännande av ordning för valberedningen.
 4. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 5. Beslut om ett kombinerat kort- och långsiktigt incitamentsprogram för 2024, innefattande beslut om:
  1. antagande av programmet,
  2. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C,
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C,
  4. överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i programmet, och
  5. aktieswapavtal med tredje part med anledning av programmet.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.  
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.
 9. Årsstämmans avslutande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG - Kallelse till arsstamma 2024