Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Stockholm
May 9, 2022
23.57 CEST
STOCKHOLM — Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) kallas härmed till årsstämman onsdagen den 8 juni 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Information om de vid årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras onsdagen den 8 juni 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 30 maj 2022, och anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 7 juni 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast denna dag.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 30 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 1 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Ifyllt poströstningsformulär ska vara Computershare AB (som administrerar formulären å bolagets vägnar) tillhanda senast tisdagen den 7 juni 2022. Formuläret kan skickas in antingen via e-post till info@computershare.se, eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling för den juridiska personen biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 10. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
 13. Fastställande av arvode åt revisorn.
 14. Val av styrelseledamöter:
 1. Chris Carvalho (omval, valberedningens förslag).
 2. Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).
 3. Gerhard Florin (omval, valberedningens förslag).
 4. Dawn Hudson (omval, valberedningens förslag).
 5. Marjorie Lao (omval, valberedningens förslag).
 6. Simon Leung (omval, valberedningens förslag).
 7. Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag).
 8. Florian Schuhbauer (nyval, valberedningens förslag).
 1. Val av styrelseordförande.
 2. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 3. Beslut om ett nytt incitamentsprogram för 2022, innefattande beslut om:
  1. antagande av programmet,
  2. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C,
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C,
  4. överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i programmet, och
  5. aktieswapavtal med tredje part med anledning av programmet.
 4. Beslut om ett erbjudande att återköpa teckningsoptioner från deltagarna i MTGs teckningsoptionsprogram för 2019.
 5. Beslut om en extra kontant värdeöverföring genom ett aktieinlösenprogram, innefattande beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  2. uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  3. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,
  4. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, och
  5. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.
 9. Beslut om en riktad nyemission av aktier av serie B till minoritetsägaren i MTG Gaming mot betalning genom tillskjutande av apportegendom.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG - Kallelse till årsstämman 2022 (002)