KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Stockholm
April 2, 2012
08.02 CEST
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 klockan 13.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2012,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 2 maj 2012 klockan 13.00. Anmälan skall ske på bolagets webbplats www.mtg.se, på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till bolaget på adress Modern Times Group MTG AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 2 maj 2012. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Modern Times Group MTG på ovanstående adress i god tid före årsstämman och helst före onsdagen den 2 maj 2012. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mtg.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 16. Godkännande av ordning för valberedning.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Beslut om incitamentsprogram innefattande beslut om:(a)                antagande av incitamentsprogram, och(b)                överlåtelse av egna B-aktier.
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
 20. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13 och 15)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av David Chance, Simon Duffy, Lorenzo Grabau, Alexander Izosimov, Mia Brunell Livfors, Michael Lynton och Cristina Stenbeck. Valberedningen föreslår att årsstämman skall välja Blake Chandlee till ny styrelseledamot. David Marcus har informerat valberedningen om att han avböjer omval vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att årsstämman skall omvälja David Chance till styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.mtg.se.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för var och en av styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall vara oförändrat. Det sammanlagda styrelsearvodet föreslås uppgå till 4.875.000 kronor och innebär ett arvode om 1.200.000 kronor till styrelsens ordförande, 450.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter och sammanlagt 525.000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om 200.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor till vardera av de tre övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 50.000 kronor till ordföranden och 25.000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna.

Slutligen föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

Godkännande av ordning för valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2013 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2012 efter samråd med de, per den 30 september 2012, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Information om revisorsval

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor, utsågs till revisor på årsstämman 2010 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till 2014. Därför kommer inte revisorsval att äga rum vid årsstämman 2012.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår en utdelning om 9 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 11 maj 2012. Utdelningen beräknas kunna utsändas till aktieägarna onsdagen den 16 maj 2012.

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, över den förslagna vinstutdelningen finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen (nedan ”Befattningshavarna”).

Riktlinjer för ersättning

Syftet med riktlinjerna är att tillförsäkra att MTG kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i förhållande till MTGs internationella konkurrenter som består av nord- och östeuropeiska mediebolag. Ersättningen skall vara utformad så att den är konkurrenskraftig och samtidigt ligga i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till Befattningshavare skall utgöras av en kombination av fast och rörlig kontantersättning, möjlighet att delta i aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram samt pension. Dessa komponenter skall skapa en välbalanserad ersättning som både kortsiktigt och långsiktigt reflekterar den individuella prestationen och ansvaret samt MTGs prestation i sin helhet.

Fast ersättning

Befattningshavarnas fasta lön skall vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella Befattningshavarens ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

Befattningshavarna kan, utöver fast ersättning, även erhålla rörlig ersättning. Den kontraktsmässiga rörliga ersättningen uppgår normalt till maximalt 75 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på Befattningshavarnas prestation i förhållande till fastställda mål.

Övriga förmåner

MTG erbjuder andra förmåner till Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Andra förmåner är till exempel företagsbil och företagshälsovård. I enskilda undantagsfall kan företagsbostad erbjudas under en begränsad period.

Pension

För Befattningshavarna finns sedvanliga pensionsutfästelser baserade på de normala villkoren i de länder där de är anställda. Pensionsutfästelserna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden i Befattningshavarnas kontrakt är tolv månader under vilken tid löneersättning kommer att fortgå. Företaget tillåter generellt inte avtal om ytterligare avgångsvederlag även om det i enstaka fall kan förekomma. Det bör noteras att den verkställande direktören har rätt till ett avgångsvederlag motsvarande en månads grundlön för varje år han är anställd i Koncernen under förutsättning att denne uppfyller vissa villkor.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till Befattningshavarna. Utvärderingen har resulterat i slutsatsen att styrelsen under 2011 i huvudsak har följt de riktlinjer som årsstämman har beslutat om, men att styrelsen vid ett tillfälle nyttjat sin rätt att avvika från riktlinjerna. Information om detta och styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering finns tillgänglig på bolagets webbplats www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts

Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till Befattningshavarna som har gällt sedan föregående årsstämma har följts. Yttrandet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Beslut om incitamentsprogram (punkt 18(a) och (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG-koncernen i enlighet med punkterna 18(a) och (b) nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang.

Antagande av incitamentsprogram (punkt 18(a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram (”Planen”), enligt samma struktur som föregående år. Planen föreslås omfatta sammanlagt cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i MTG-koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger MTG-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade aktierätter samt, i vissa fall, prestationsbaserade aktierätter och personaloptioner. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs på årsstämman 2011.

För det fall leverans av aktier under Planen inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser kan istället deltagare komma att erbjudas kontantavräkning.

Privat investering

För att kunna delta i Planen krävs att de anställda äger aktier i MTG. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Det maximala antalet aktier som den anställde kan investera i inom ramen för Planen kommer att motsvara cirka 4 – 8 procent av den anställdas fasta årslön.

För varje aktie deltagaren innehar inom ramen för Planen, kommer bolaget att tilldela målbaserade aktierätter samt, i vissa fall, prestationsbaserade aktierätter och personaloptioner.

Generella villkor

Under förutsättning att vissa mål respektive prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2012 – 31 mars 2015 (”Mätperioden”) har uppfyllts, att deltagaren har behållit de ursprungligen innehavda aktierna under perioden från tilldelning till och med offentliggörandet av MTGs delårsrapport för perioden januari – mars 2015 samt att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i MTG-koncernen vid offentliggörandet av MTGs delårsrapport för perioden januari – mars 2015, berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget och varje option berättigar deltagaren att förvärva en B-aktie till ett pris motsvarande 120 procent av aktiepriset vid tiden för tilldelning. För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till ökas.

Prestationsvillkor

Aktierätterna och personaloptionerna är indelade i Serie A (målbaserade aktierätter), samt Serie B och C (prestationsbaserade aktierätter och personaloptioner). Det antal aktier den anställde kommer att erhålla vid tilldelning av aktier grundat på aktierätter och genom utnyttjande av personaloptioner är beroende av uppfyllandet av vissa fastställda mål- respektive prestationsbaserade villkor enligt följande:

Serie A          Totalavkastningen på MTGs B-aktie (TSR) under Mätperioden ska överstiga 0 procent för att uppnå entry-nivån.

Serie B          MTGs genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) under Mätperioden ska vara minst 28 procent för att uppnå entry-nivån och minst 40 procent för att uppnå stretch-nivån.

Serie C          Totalavkastningen på MTGs B-aktie (TSR) under Mätperioden ska för att uppnå entry-nivån vara lika med genomsnittlig TSR för en referensgrupp bestående av CME, ITV, M6, Mediaset, ProSieben, RTL Group, Sky, TF1 och TVN samt överstiga genomsnittlig TSR för referensgruppen med 10 procentenheter för att uppnå stretch-nivån. Vid beräkningen av TSR ska mars månad 2012 jämföras med mars månad 2015. Vidare ska de bolag i referensgruppen som har högst respektive lägst TSR exkluderas från beräkningen.

De fastställda nivåerna för villkoren är ”entry” och ”stretch” med en linjär ökning för mellanliggande värden avseende antal aktierätter som ger rätt till tilldelning respektive antal personaloptioner som kan utnyttjas. Entry-nivån utgör den miniminivå som måste uppnås för att aktierätterna ska ge rätt till tilldelning av aktier och personaloptionerna ska kunna utnyttjas. Om entry-nivån uppnås föreslås att 100 procent av aktierätterna i Serie A och 20 procent av aktierätterna och personaloptionerna i Serie B och C ska ge rätt till tilldelning respektive kunna utnyttjas. Om entry nivån inte uppnås för en viss serie så förfaller alla aktierätter och personaloptioner i den aktuella serien. Om stretch-nivån uppnås för en viss serie ger samtliga aktierätter i serien rätt till tilldelning av aktier och samtliga personaloptioner i den aktuella serien kan utnyttjas. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de mål- och prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för 2015.

Det föreslås vidare att styrelsen ska äga rätt att justera nivåerna för de mål- och prestationsbaserade villkoren ovan, om den bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i MTG-koncernen eller dess omvärld som innebär att de beslutade nivåerna inte längre är relevanta för att korrekt reflektera MTG-koncernens resultat. Sådana justeringar ska enbart göras för att uppfylla Planens övergripande syfte.

Aktierätter

För aktierätter ska följande villkor gälla:

 • Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2012.
 • Kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Tilldelning av aktier sker efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari – mars 2015.
 • För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till ökas.
 • Rätt att erhålla aktier förutsätter att deltagaren vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari – mars 2015 har behållit den privata investeringen och, med vissa undantag, alltjämt är anställd i MTG-koncernen.

Personaloptioner

För personaloptionerna ska följande villkor gälla:

 • Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2012.
 • Varje personaloption berättigar innehavaren till att förvärva en B-aktie i bolaget. Lösenpriset ska vara 120 procent av marknadspriset vid tiden för tilldelning av personaloptionen.
 • Kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Får utnyttjas i juni 2015 och augusti 2015.
 • Ingen rätt till kompensation för utdelning på de underliggande aktierna under personaloptionens löptid.
 • Rätt att utnyttja personaloptioner förutsätter att deltagaren vid offentliggörandet av delårsrapporten i förekommande fall har behållit den privata investeringen och för perioden januari – mars 2015, med vissa undantag, alltjämt är anställd i MTG-koncernen.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt tillsatt utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Planen, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i MTG-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att genomföra den privata investeringen samt utnyttja personaloptionerna respektive tilldelas aktier grundat på aktierätterna enligt Planen inte längre är ändamålsenliga. Justeringar ska enbart göras för att uppfylla Planens övergripande syfte.

Fördelning

Planen föreslås omfatta högst 26 850 aktier som innehas av anställda och som ger en tilldelning av sammanlagt högst 267 850 aktierätter och personaloptioner, varav 26 850 målbaserade aktierätter, 120 500 prestationsbaserade aktierätter och 120 500 personaloptioner. Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Planen att omfatta följande antal innehavda aktier och maximalt antal aktierätter och personaloptioner för de olika kategorierna:

 • koncernens verkställande direktör: kan förvärva högst 2 550 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 4 aktierätter vardera av Serie B och C samt 4 personaloptioner vardera av Serie B och C;
 • kategori 1A (cirka 5 personer): kan förvärva högst 800 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 4 aktierätter vardera av Serie B och C samt 4 personaloptioner vardera av Serie B och C;
 • kategori 1B (cirka 5 personer): kan förvärva högst 500 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 3,5 aktierätter vardera av Serie B och C samt 4 personaloptioner vardera av Serie B och C;
 • kategori 2 (cirka 5 personer): kan förvärva högst 350 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 3 aktierätter vardera av Serie B och C samt 3 personaloptioner vardera av Serie B och C;
 • kategori 3 (cirka 20 personer): kan förvärva högst 250 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 2 aktierätter vardera av Serie B och C samt 2 personaloptioner vardera av Serie B och C;
 • kategori 4 (cirka 15 personer): kan förvärva högst 150 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 2 aktierätter vardera av Serie B och C samt 2 personaloptioner vardera av Serie B och C; och
 • kategori 5 (cirka 50 personer): kan förvärva högst 150 aktier var inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A.

Planens omfattning och kostnader

Planen kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att aktierätterna och personaloptionerna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 346,90 kronor (stängningskurs för MTGs B-aktie den 28 mars 2012) vid tilldelningstillfället, att varje deltagare har ett maximalt innehav, en årlig personalomsättning bland deltagarna av Planen om tio procent, ett ungefärligt genomsnittligt 50-procentigt uppfyllande av de mål- och prestationsbaserade villkoren, beräknas den totala kostnaden för Planen exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 21 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2012 – 2015.

De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer också kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 7 miljoner kronor med tidigare beskrivna antaganden, en nivå på de sociala avgifterna om 23 procent och en årlig kursutveckling om 10 procent på MTGs B-aktie under intjänandeperioden.

Deltagarens maximala vinst per aktierätt respektive option är begränsad till 950 kronor (cirka tre gånger aktiepriset vid utformningen av Planen). Om värdet på MTGs B-aktie (inklusive eventuella utdelningar eller andra justeringar) när aktierätten ger rätt till utdelning eller deltagarens vinst vid utnyttjande av personaloptioner överstiger 950 kronor kommer det antal aktier varje aktierätt berättigar deltagaren att erhålla respektive det antal aktier som erhålls vid utnyttjande av personaloptioner minskas i motsvarande grad. Den maximala utspädningen uppgår till 0,4 procent vad gäller utestående aktier, 0,2 procent vad gäller röstetal och 0,09 procent vad gäller Planens beräknade kostnad enligt IFRS 2 i förhållande till MTGs börsvärde.

Förutsatt att maximal vinst om 950 kronor per aktierätt och option uppnås, att samtliga investerade aktier behålls i enlighet med Planen samt ett 100-procentigt uppfyllande av de mål- respektive prestationsbaserade villkoren uppgår den maximala kostnaden för Planen till cirka 38 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 59 miljoner kronor.

För information om av MTGs övriga incitamentsprogram hänvisas till MTGs årsredovisning för 2011, not 25.

Effekter på viktiga nyckeltal

Om Planen hade introducerats 2011 baserat på ovan angivna förutsättningar hade detta på årsbasis proforma resulterat i en minskning av resultat per aktie om 0,12 kronor.

Den årliga kostnaden för Planen inklusive sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 10 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad kan jämföras med bolagets totala personalkostnader inklusive sociala avgifter om 1 627 miljoner kronor för 2011.

Tilldelning av aktier i enlighet med Planen

För att leverera B-aktier till deltagare enligt Planen föreslår styrelsen att stämman beslutar att högst 290 000 C-aktier som innehas av bolaget efter omvandling till B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med Planen.

Motiv för förslaget

Syftet med Planen är att skapa förutsättningar för att rekrytera samt behålla kompetent personal i MTG-koncernen. Planen är baserad på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG-koncernen är aktieägare i bolaget. Deltagande i Planen kräver personligt innehav av MTG-aktier. Genom att knyta anställdas kompensation till bolagets vinst och värdeutveckling främjas de anställdas lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av Planen kommer att få en positiv effekt på MTGs framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktigt för både bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Planen har utarbetats av MTGs ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Planen har behandlats vid styrelsesammanträden under slutet av 2011 och de första månaderna av 2012.

Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Överlåtelse av egna B-aktier (punkt 18(b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 290 000 C-aktier som innehas av bolaget efter omvandling till B-aktier kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 1. Återköp av A- och/eller B-aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och skall ske i enlighet med Nasdaq OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.
 2. Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 3. Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 4. Återköp av A- och/eller B-aktier på Nasdaq OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 5. De aktier som återköps av bolaget skall vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
 6. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets kapital.

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om förvärv av egna A-aktier och/eller B-aktier finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 67.647.127 aktier, varav 5.878.931 A-aktier, 60.903.193 B-aktier samt 865.000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 120.557.503 röster. Bolaget innehar för närvarande 378.887 egna B-aktier och 865.000 egna C-aktier motsvarande 1.243.887 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 18 och 19

För giltigt beslut enligt punkt 19 ovan krävs biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 18(b) ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkterna 18(a) och 18(b) är villkorade av varandra.

Handlingar

Redovisningshandlingar, inklusive revisionsberättelse, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning samt information om avvikelsen från riktlinjerna enligt 8 kap. 51 § aktiebolagslagen, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter kommer från och med idag att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller under adress Modern Times Group MTG AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

Stockholm i april 2012

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid årsstämman:

12.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

13.00 Årsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ) to be held on Tuesday 8 May 2012 at 1.00 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.mtg.se.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

 

Informationen är sådan som Modern Times Group MTG AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl. 8.00.

Ladda ned press filerna:
Release