KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Stockholm
April 9, 2013
08.18 CEST
Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2013,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 7 maj 2013 klockan 13.00. Anmälan skall ske på bolagets webbplats www.mtg.se, på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till bolaget på adress Modern Times Group MTG AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan bör namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 7 maj 2013. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till MTG på ovanstående adress i god tid före årsstämman och helst före tisdagen den 7 maj 2013. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mtg.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av styrelsens ordförande.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 16. Godkännande av ordning för valberedning.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2013, innefattande beslut om:(a)           antagande av långsiktigt incitamentsprogram, och (b)          överlåtelse av B-aktier.
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
 20. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13 och 15)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att årsstämman skall omvälja styrelseledamöterna David Chance, Blake Chandlee, Simon Duffy, Lorenzo Grabau, Alexander Izosimov och Mia Brunell Livfors samt välja Michelle Guthrie till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Michael Lynton och Cristina Stenbeck har avböjt omval vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att årsstämman skall omvälja David Chance till styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.mtg.se.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 1.260.000 kronor till styrelsens ordförande, 475.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter och sammanlagt 651.000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslår valberedningen att arvode skall utgå med 200.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av övriga tre ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvode skall utgå med 75.000 kronor till ordföranden och 38.000 kronor till var och en av övriga två ledamöterna. Valberedningens förslag innebär en höjning av arvodet för var och en av styrelseledamöterna. Till följd av att antalet styrelseledamöter föreslås minska från åtta till sju innebär förslaget en sänkning av det sammanlagda styrelsearvodet, från 4.875.000 kronor till 4.761.000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2014.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

Godkännande av ordning för valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2014 med att ta fram förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen skall utföras av en valberedning.

Valberedningen kommer att bildas under oktober 2013 efter samråd med de, per den 30 september 2013, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2013 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den avgående ledamoten fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget skall aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre är en av de största aktieägarna i bolaget kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning att utse en ledamot. Valberedningen förbehåller sig rätten att minska antalet ledamöter, så länge antalet ledamöter alltjämt är minst tre.

Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Information om revisorsval

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor på årsstämman 2010 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2014. KPMG AB har utsett den auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 17 maj 2013. Utdelningen beräknas kunna utsändas till aktieägarna onsdagen den 22 maj 2013.

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, över den förslagna utdelningen finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen (nedan ”Befattningshavarna”) samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjer för ersättning

Syftet med riktlinjerna är att tillförsäkra att MTG kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i förhållande till MTGs internationella konkurrenter som består av nord- och östeuropeiska mediebolag. Ersättningen skall vara utformad så att den är konkurrenskraftig och samtidigt ligga i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till Befattningshavare skall utgöras av en kombination av fast och rörlig kontantersättning, möjlighet att delta i aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram samt pension. Dessa komponenter skall skapa en välbalanserad ersättning som både kortsiktigt och långsiktigt reflekterar den individuella prestationen och ansvaret samt MTGs prestation i sin helhet.

Fast ersättning

Befattningshavarnas fasta lön skall vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella Befattningshavarens ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

Befattningshavarna kan, utöver fast ersättning, även erhålla rörlig ersättning. Den kontraktsmässiga rörliga ersättningen uppgår normalt till maximalt 75 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på Befattningshavarnas prestation i förhållande till fastställda mål.

Övriga förmåner

MTG erbjuder andra förmåner till Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Andra förmåner är till exempel företagsbil och företagshälsovård. I enskilda undantagsfall kan företagsbostad erbjudas under en begränsad period.

Pension

För Befattningshavarna finns sedvanliga pensionsutfästelser baserade på normala, konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor i de länder där de är anställda. Pensionsutfästelserna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden i Befattningshavarnas kontrakt är tolv månader under vilken tid löneersättning kommer att fortgå. Företaget tillåter generellt inte avtal om ytterligare avgångsvederlag även om det i enstaka fall kan förekomma.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Utvärdering av riktlinjerna och revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts

I enlighet med 10.3 och 9.1 Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna som har gällt sedan föregående årsstämma har följts. Utvärderingen, och revisorns granskning, har resulterat i slutsatsen att MTG under 2012 har följt de riktlinjer som årsstämmorna 2011 och 2012 antagit.

Styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning och revisorns yttrande finns tillgängliga på bolagets webbplats www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Långsiktigt incitamentsprogram 2013 (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt, prestationsbaserat och aktierelaterat incitamentsprogram ("Planen") för ledande befattningshavare (avser inte styrelseledamöter) och andra nyckelpersoner inom MTG-koncernen i enlighet med punkterna 18(a) och (b) nedan.

Besluten under punkterna 18(a) och 18(b) är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Antagande av incitamentsprogram (punkt 18(a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta Planen, enligt följande villkor.

Planen i sammandrag

Det huvudsakliga syftet med Planen är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal, att likrikta aktieägarnas och deltagarnas intressen genom att knyta deltagarnas ersättning till MTGs vinst, användning av investerat kapital samt värdeskapande för att främja maximal långsiktig värdetillväxt i MTG.

Planen föreslås omfatta sammanlagt cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom MTG-koncernen. För att delta i Planen krävs att VD och ledande befattningshavare gör en egen investering i MTG B-aktier ("Investeringsaktier"). Andra nyckelpersoner behöver inte göra en egen investering i MTG B-aktier för att delta i Planen. Deltagarna kommer efter årsstämman 2013 att tilldelas rätter att vederlagsfritt erhålla B-aktier i MTG ("Aktierätt"), förutsatt att Planens villkor är uppfyllda. Antalet Aktierätter som deltagaren tilldelas är baserat dels på deltagarens bruttoårslön och dels på aktiepriset vid tidpunkten för tilldelningen och för VD och ledande befattningshavare även antalet Investeringsaktier. I korthet kommer deltagarna efter en treårig intjänandeperiod att erhålla B-aktier i MTG, på en linjär basis mellan en minimi- och en maximinivå beroende på i vilken utsträckning ett prestationsmål, relaterat till MTGs genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), uppnås. För att Aktierätterna skall berättiga till att erhålla aktier krävs även fortsatt anställning i MTG-koncernen och för VD och de ledande befattningshavarna att de behållit Investeringsaktierna under hela intjänandeperioden.

Maximalt antal B-aktier i MTG som kan levereras till deltagarna enligt Planen skall vara begränsat till 240.000 (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 0,4 procent av samtliga aktier och 0,2 procent av samtliga röster.

Personlig investering för VD och ledande befattningshavare i kategori 1 (Investeringsaktier)

Deltagarna i Planen är indelade i fyra kategorier. Uppdelningen av anställda i olika kategorier har skett med beaktande av, bland annat, att VD och ledande befattningshavare i kategori 1 måste äga Investeringsaktier för att få delta i Planen. Investeringsaktierna kan antingen vara B-aktier i MTG som deltagaren redan äger, och som inte redan används som personlig investering i 2011 eller 2012 års incitamentsprogram, eller köpas på marknaden i anslutning till att deltagaren anmäler sig till Planen. Om deltagaren har insiderinformation som förhindrar honom/henne att köpa aktier i MTG i anslutning till anmälan om deltagande i Planen, skall förvärvet av Investeringsaktier ske så snart som möjligt, dock innan nästa årsstämma.

Nyckelpersonerna i kategori 2 och 3 behöver inte göra en egen investering i MTG B-aktier för att delta i Planen.

Allmänna villkor och prestationsmål för Aktierätterna

För Aktierätter skall följande villkor gälla:

 • Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2013.
 • Kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer MTG att kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive Aktierätt berättigar till ökas.
 • B-aktier i MTG tilldelas efter offentliggörandet av MTGs delårsrapport för perioden januari – mars 2016, förutsatt att Planens villkor är uppfyllda.

Tilldelningen av B-aktier i MTG beror på i vilken utsträckning prestationsmålet uppnås. Prestationsmålet är relaterat till MTGs genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) under perioden 1 januari 2013 – 31 december 2015 ("Mätperioden") och skall för att uppnå miniminivån, den så kallade entry-nivån, vara 27 procent, för att uppnå målnivån vara 32 procent och för att uppnå maximinivån, den så kallade stretch-nivån, vara 35 procent.

För att varje Aktierätt skall berättiga deltagaren till en (1) B-aktie i MTG krävs att stretch-nivån uppnås. Om entry-nivån uppnås ger 20 procent av Aktierätterna rätt till tilldelning av aktier och om målnivån uppnås ger 70 procent av Aktierätterna rätt till tilldelning av aktier. I fall där graden av uppfyllelse av prestationsmålet ligger mellan minimi- och maximinivån kommer tilldelning att ske på en linjär basis. Om entry-nivån inte uppnås förfaller samtliga Aktierätter.

Beroende på graden av uppfyllelse av prestationsmålet under Mätperioden och att deltagaren, med vissa undantag, alltjämt är anställd i MTG-koncernen vid offentliggörandet av MTGs delårsrapport för perioden januari – mars 2016, ger varje Aktierätt deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i MTG. För VD och de ledande befattningshavarna krävs även att det egna aktieägandet i Investeringsaktier utan uppehåll har bestått under intjänande perioden och fortfarande består vid offentliggörandet av MTGs delårsrapport för perioden januari – mars 2016.

MTG avser att presentera utfallet av Planen i årsredovisningen för år 2016.

Deltagarens egna investering i Investeringsaktier samt tilldelning av Aktierätter

Antalet Aktierätter som deltagaren tilldelas är baserat på (i) en procentandel av deltagarens bruttoårslön och (ii) aktiekursen vid tidpunkten för tilldelning baserat på den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för MTGs B-aktie fyra (4) dagar närmast före tilldelning. För VD och de ledande befattningshavarna kommer tilldelning av Aktierätter ske pro rata i förhållande till antalet Investeringsaktier. I enlighet med dessa fördelningsprinciper kommer tilldelning av aktierätter till de olika kategorierna vara följande:

 • MTG:s verkställande direktör kan inneha Investeringsaktier inom ramen för Planen till ett värde motsvarande högst 15 procent av hans nettoårslön och tilldelas Aktierätter till ett värde motsvarande högst 75 procent av hans bruttoårslön;
 • kategori 1 (cirka 10 personer) kan inneha Investeringsaktier inom ramen för Planen till ett värde motsvarande högst 15 procent av deras nettoårslön och tilldelas Aktierätter till ett värde motsvarande högst 65 procent av deras bruttoårslön;
 • kategori 2 (cirka 25 personer) tilldelas Aktierätter till ett värde av 35 procent av deras bruttoårslön; och
 • kategori 3 (cirka 70 personer) tilldelas Aktierätter till ett värde av 17 procent av deras bruttoårslön.

Planens omfattning

Baserat på antaganden om en aktiekurs om 259,30 kronor (stängningskursen för MTGs B-aktie den 28 mars 2013) vid tidpunkten för tilldelning så uppskattas det totala antalet Investeringsaktier som innehas av VD och ledande befattningshavare i kategori 1 inom ramen för Planen att vara 10.812.

Det maximala antalet B-aktier i MTG som kan tilldelas enligt Planen skall vara begränsat till 240.000, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av samtliga aktier och 0,2 procent av samtliga röster. Antalet B-aktier i MTG som enligt Planen kan överlåtas till deltagarna skall, på villkor som styrelsen beslutar om, kunna bli föremål för omräkning på grund av att MTG genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller MTGs ersättningsutskott, skall ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för Planen, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen skall ha rätt att göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla lagstiftning, marknadsförutsättningar eller restriktioner i vissa jurisdiktioner, eller, om deltagande och / eller leverans av aktier till deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, att göra anpassningar, innefattande bland annat en rätt att besluta att en anställd får delta i Planen utan krav på eget aktieägande och / eller erbjudas kontantavräkning. Det föreslås vidare att styrelsen skall har rätt att göra andra ändringar, om styrelsen bedömer det vara lämpligt, om det sker förändringar i MTG-koncernen eller dess omvärld som innebär att Planen inte längre korrekt reflekterar MTG-koncernens resultat. Sådana justeringar skall enbart göras för att uppfylla Planens övergripande syfte.

Kostnader för Planen och effekter på viktiga nyckeltal

Planen kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att Aktierätterna skall kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 259,30 kronor (stängningskursen för MTGs B-aktie den 28 mars 2013) vid tidpunkten för tilldelning, att VD och ledande befattningshavare i kategori 1 kommer att inneha maximalt antal Investeringsaktier inom Planen, en årlig personalomsättning bland deltagarna i Planen om 10 procent och att 50 procent av Aktierätterna ger rätt till tilldelning av MTG B-aktier, beräknas den totala kostnaden för Planen exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 20 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2013-2016.

De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer också kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 7 miljoner kronor med tidigare beskrivna antaganden, en nivå på de sociala avgifterna om 23 procent och en årlig aktiekursutveckling om 10 procent på MTGs B-aktie under intjänandeperioden.

För varje kategori finns ett i förväg fastställt högsta belopp vid tilldelning av aktier (motsvarande en ökning om cirka tre gånger aktiekursen, men det finns även kategorier med ett lägre maximalt belopp). Om beloppet vid tilldelning av aktier överstiger det i förväg fastställda beloppet, kommer antalet aktier varje Aktierätt ger rätt till minska i motsvarande grad. Förutsatt ett 100-procentigt uppfyllande av prestationsmålet uppgår den maximala kostnaden för Planen till cirka 50 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 36 miljoner kronor.

Den maximala utspädningen uppgår till 0,1 procent vad gäller Planens beräknade kostnad enligt IFRS 2 i förhållande till MTGs börsvärde.

Om Planen hade introducerats 2012 baserat på ovan angivna förutsättningar hade detta på årsbasis proforma resulterat i en minskning av resultat per aktie om 0,11 kronor. Den årliga kostnaden för Planen inklusive sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 10 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad kan jämföras med bolagets totala personalkostnader, inklusive sociala avgifter, om 1.722 miljoner kronor för 2012.

Tilldelning av aktier i enlighet med Planen

För att leverera B-aktier till deltagare enligt Planen föreslår styrelsen att stämman beslutar att högst 240.000 C-aktier som innehas av bolaget efter omvandling till B-aktier kan överlåtas till deltagare i inom ramen för Planen, enligt punkt 18(b).

Beredning av förslaget

Planen har utarbetats av MTGs ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Planen har behandlats vid styrelsesammanträden under slutet av 2012 och de första månaderna av 2013.

Ovanstående förslag stöds av MTGs större aktieägare.

Information om övriga incitamentsprogram i MTG

För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i MTG finns för närvarande tre långsiktiga incitamentsprogram ("Planerna"). Planerna omfattar perioderna 1 april 2010 – 31 mars 2013, 1 april 2011 – 31 mars 2014 samt 1 april 2012 – 31 mars 2015, och tilldelning av aktier inom ramen för Planerna sker efter offentliggörande av MTGs delårsrapport för perioden januari – mars 2013, januari – mars 2014 respektive januari – mars 2015. Ytterligare information om Planerna såsom beträffande villkor, deltagande, antal utgivna och utestående instrument m.m. finns i MTGs årsredovisning för koncernen 2012, not 25, samt på MTGs webbplats www.mtg.se.

Överlåtelse av B-aktier (punkt 18(b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 240.000 egna C-aktier som innehas av MTG, efter omvandling till B-aktier, vederlagsfritt kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor

Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission och/eller andra liknande händelser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet i enlighet med följande villkor:

 1. Återköp av A- och/eller B-aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och skall ske i enlighet med Nasdaq OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.
 2. Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 3. Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 4. Återköp av A- och/eller B-aktier på Nasdaq OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 5. De aktier som återköps av bolaget skall vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
 6. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets aktiekapital.

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om förvärv av egna A-aktier och/eller B-aktier finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 67.647.124 aktier, varav 5.878.931 A-aktier, 60.903.193 B-aktier samt 865.000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 120.557.503 röster. Bolaget innehar för närvarande 169.602 egna B-aktier och 865.000 egna C-aktier motsvarande 1.034.602 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 18 och 19

Beslut enligt punkt 18(b) är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Punkterna 18(a) och 18(b) är villkorade av varandra och föreslås därför fattas som ett beslut med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslut enligt punkt 19 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisningen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter kommer från och med idag att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.mtg.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller under adress Modern Times Group MTG AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm i april 2013

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

STYRELSEN

* * *

Övrigt

Program vid årsstämman:

9.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

10.00 Årsstämman öppnas.

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Modern Times Group MTG AB (publ) to be held on Tuesday 14 May 2013 at 10.00 a.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.mtg.se.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

* * *

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A- och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen är sådan som Modern Times Group MTG AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 kl. 8.00.

Ladda ned press filerna:
Release