Finansiellt resultat för perioden januari - september 2002

Finansiellt resultat för perioden januari - september 2002

Stockholm
October 23, 2002
16.00 CEST

FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI- SEPTEMBER 2002 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, onsdagen den 23 oktober 2002, preliminärt resultat för de första nio månaderna och det tredje kvartalet 2002. · OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 1.371 (1.415) MKR FÖR TREDJE KVARTALET TILL FÖLJD AV DEN SVAGA KONJUNKTUREN. · RÖRELSERESULTATET FÖRBÄTTRADES TILL -23 (-31) MKR FÖR KVARTALET. · BETAL-TVs RÖRELSERESULTAT NÄSTAN FYRDUBBLADES UNDER KVARTALET TILL 87 (23) MKR. · ANTALET DIGITALA DTH-ABONNENTER ÖKADE UNDER KVARTALET TILL 589.000 OCH ANTALET VIASAT GULD ABONNENTER VAR OFÖRÄNDRAT 426.000. · ANTALET ANSTÄLLDA HAR REDUCERATS MED 10% JÄMFÖRT MED FÖRRA ÅRET OCH TOTALA KOSTNADER HAR MINSKATS MED 5% ELLER 200 MKR UNDER ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER. FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) I Mkr 2002 2001 2002 2001 2001 jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår Summa nettoomsättning 1 371 1 415 4 293 4 550 6 402 Resultat före avskrivningar 37 25 382 323 596 Rörelseresultat -23 -31 201 150 360 - varav, - - 163 - -15 jämförelsestörande poster Finansnetto och andra finansiella poster* -41 -82 -151 -139 -110 Resultat före skatt -64 -113 50 11 250 Periodens resultat -20 -53 27 8 121 Resultat per aktie (Skr) -0,30 -0,80 0,41 0,12 1,82 Antalet utesåtende aktier 66.375.156 66.375.156 66.375.156 66.375.156 66.375,156 Totala tillgångar 6 740 6 895 6 740 6 895 6 941 *Finansnetto och andra finansiella poster omfattar räntenetto samt orealiserade valutakursförändringar, inklusive omräkning av fordringar i Metro från USD till SEK samt omräkning av det konvertibla förlagslånet från EUR till SEK. KONCERNEN MTG är ett internationellt mediaföretag med huvudsaklig verksamhet i åtta länder i Skandinavien och Östersjöregionen. Ett antal dotterbolag bedriver även verksamhet globalt, vilket sammantaget gör att MTG är verksamt i mer än 30 länder. Organisationen består av sju affärsområden. TV-verksamheterna är inkluderade i Viasat Broadcasting, produktion av filmer och TV-program i Modern Studios, traditionell home-shopping och e- handel i TV Shop, textning och dubbning i SDI Media, tryckta produkter och finansiella nyheter i MTG Publishing, kommersiella radiostationer i MTG Radio samt verksamheter, såsom digital-TV-applikationer och text-TV i New Media. MTG är den största fri-TV operatören i Norden och Baltikum och den tredje största betal-TV operatören för DTH i Europa, med flest antal DTH- abonnenter i den nordiska regionen. MTG är global marknadsledare när det gäller textning och dubbning och den största kommersiella radiooperatören i norra Europa. Genom Strix är MTG även en av de ledande producenterna av reality-TV på den internationella marknaden. Det var med stor sorg som MTG meddelade att dess grundare och styrelseordförande, Jan Hugo Stenbeck, avled den 19 augusti 2002. Jan Stenbeck var även grundare av och styrelseordförande i Invik & Co AB, Tele2 AB, Metro International S.A., Millicom International S.A., Transcom Worldwide S.A. och styrelseordförande i Industriförvaltningen AB Kinnevik. Den 22 augusti 2002 utsåg MTGs styrelse Pelle Törnberg, tidigare VD i MTG AB, till styrelseordförande. I maj reducerade MTG sitt innehav i TV4 med en miljon aktier, vilket gav en realisationsvinst på 163 Mkr. MTGs innehav minskades därmed till 3 020 013 aktier eller från 20,1% till 15,1% av kapitalet. På grund av detta har MTGs resultatandel i TV4 endast konsoliderats i resultatet fram till mitten av maj 2002 och kommer inte att inkluderas i framtiden. Samtidigt tecknade MTG ett konvertibelt förlagslån i före detta dotterbolaget, Metro International S.A. Förlagsbevisen har en femårig löptid och berättigar till konvertering till B-aktier till en kurs på 2,01 US dollar (20,50 kronor) per aktie med en årlig ränta på 6,25 procent. Under första kvartalet 2002 förvärvade MTG 36,3% av aktierna i det privatägda amerikanska företaget Story First Communications, Inc., som äger en majoritetsandel i det näst största kommersiella TV-nätverket, CTC, i Ryssland. Under samma period förvärvade MTG även de resterande aktierna i radio- och TV-verksamheterna i Estland, radiostationen Lugna Favoriter i Stockholm samt affärstidningen Vision, vilken slogs samman med Finanstidningen till den nya dagliga affärstidningen Finans Vision. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Under andra kvartalet flyttades TV8 från affärsområdet Publishing till Viasat Broadcasting och jämförelsetalen för tidigare perioder justerades i enlighet med förändringen. Viasat Broadcasting Viasat Broadcasting producerar och distribuerar 21 TV-kanaler i nio länder. Kanalerna omfattar bland annat de välkända varumärkena TV3 och TV1000. Från att ha varit ett framgångsrikt skandinaviskt och baltiskt TV-bolag, har formaten nyligen exporterats till nya tillväxtmarknader, som Viasat3 i Ungern samt Darial TV och CTC i Ryssland. Viasats fri-TV kanaler visade för första gången under 2002 omsättningstillväxt på kvartalsbasis, omsättningen uppgick till 526 (507) Mkr. TV3 har investerat i nya framgångsrika Strix-producerade programformat, såsom Fame Factory som visat stark tillväxt under varje vecka sedan start och som överträffar det internationella formatet Popstars på den konkurrerande kanalen. Ett annat nytt framgångsrikt Strixproducerat format är Insider som sänds på TV3 i Sverige, vilket har uppvisat toppnotering för egenproducerade dokumentärer på TV3 Sverige med 635.000 tittare eller 40% kommersiell tittarandel. Robinson-formatet har fortsatt att nå exceptionella tittarandelar på TV3 Danmark och TV3 Norge. Reklammarknaderna i Baltikum, Ungern och Ryssland har fortsatt att visa en stark tillväxt, vilket tillsammans med Viasats ökade kommersiella tittarandel på de respektive marknaderna har möjliggjort mer än en fördubbling av försäljningen på området. Nettoomsättningen för betal-TV-verksamheten uppgick till 523 (558) Mkr under kvartalet och ARPU för premiumkunderna ökade med 21% under kvartalet jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet för betal-TV-verksamheten fyrdubblades nästan jämfört med samma period förra året till 87 (23) Mkr, vilket återspeglar högre marginaler. Viasats digitala abonnentstock ökade under den vanligtvis sett svagaste säsongen, med en nettoökning på 12,000 nya digitala abonnenter under det tredje kvartalet. Antalet Viasat Guld abonnenter var oförändrat under det tredje kvartalet, som vanligtvis påverkas negativt av churn under sommaren. Viasat kommer att höja sina paketpriser under hösten och ytterligare stärka produktutbudet genom att lägga till en Disneykanal exklusivt i sina premiumpaket. Sept 2002 Juni 2002 Kortinnehavare 1.017 1.045 - av vilka digitala 589 577 abonnenter Viasat Guld abonnenter 426 426 Andra premiumabonnenter 27 30 TV1000 484 488 Nettoomsättning: 956 (981) Mkr för tredje kvartalet och 3.101 (3.161) Mkr för de första nio månaderna. Rörelseresultat: 9 (17) Mkr för tredje kvartalet och 335 (277) Mkr för de första nio månaderna. Modern Studios Modern Studios består av MTGs innehållsproducerande företag med bland annat det ledande Reality-TV produktionsbolaget - Strix Television, marknadsledaren av svensk biofilms-distribution och produktion - Sonet, det internationella filmrättighetsbolaget - Modern Entertainment samt boxningseventföretaget - Modern Sports and Events. Strix rörelsmarginal uppgick till 18% under tredje kvartalet. Företaget producerar eller med-producerar för tillfället tio format i 20 länder och har sammanlagt sålt 78 optioner och licenser för produktion av format i 37 länder. Ett av det senaste framgångsformaten, "Harem", nådde en 29%-ig tittarandel i Frankrike under den sista episoden för säsongen på den ledande franska kanalen M6 som därigenom dubblade sina genomsnittliga tittarsiffror på bästa sändningstid. Sonets höstlanseringar har varit mycket framgångsrika fram till dagens datum, med kassasucceer såsom "Grabben i Graven bredvid", "Lilja 4-ever" och vinnaren av bästa europeiska film vid filmfestivalen i Hollywood i oktober "Alla Älskar Alice". Nettoomsättning: 145 (142) Mkr för tredje kvartalet och 419 (466) Mkr för de första nio månaderna. Rörelseresultat: 24 (18) Mkr för tredje kvartalet och 37 (55) Mkr för de första nio månaderna. TV-Shop Affärsområdet utgörs av TV-Shop - Europas största home- shoppingverksamhet på TV, tillgänglig på både analoga och digitala TV- nätverk, CDON - Skandinaviens näst största internetdistributör av CDs, DVDs och elektroniska spel samt ECL ett pan-Europeisk logistikföretag. TV-Shop når mer än 100 miljoner människor i Europa inkluderat 24-timmars shopping-kanalen PIN24 i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz och Skandinavien. Företaget förbättrade sitt rörelseresultat med 20 Mkr under kvartalet till följd av en väsentligt lägre kostnadsnivå. CDONs omsättning ökade med 47%, under de första nio månaderna och bolaget har varit lönsamt under de senaste femton månaderna, vilket återspeglar det starka varumärket och den höga återköps-frekvensen. Nettoomsättning: 158 (164) Mkr för tredje kvartalet och 481 (564) Mkr för de första nio månaderna. Rörelseresultat: -2 (-29) Mkr för tredje kvartalet och 10 (-30) Mkr för de första nio månaderna. SDI Media SDI Media är verksamt i 19 länder och är global marknadsledare inom översättning, textning och dubbning för TV, Video, Film och DVD. SDIs andel är mer än 60% av världsmarknaden för översättning av DVD-filmer. SDI har kontrakt med samtliga betydande studios i Hollywood, såväl som med internationella TV-kanaler som Discovery Channel. SDIs rörelsemarginal ökade till 18% (12%) under tredje kvartalet och DVD- försäljningen utgjorde 51% (46%) av totala försäljningen. SDI banade också väg för nästa generationens textning genom att tillhandahålla integrerad digital textning för "D-Cinema" (digital-bio) under förhandsvisningen av den senaste filmen i Star Wars-serien. Nettoomsättning: 94 (109) Mkr för tredje kvartalet och 286 (288) Mkr för de första nio månaderna. Rörelseresultat: 16 (13) Mkr för tredje kvartalet och 39 (27) Mkr för de första nio månaderna. Publishing Publishing utgörs av de företag som producerar nyheter och informationstjänster inom det finansiella segmentet, bestående bland annat av Finans Vision, den största dagliga rosa affärstidningen i Stockholm och det framgångsrika bokförlaget Brombergs. Finans Vision relanserades under våren som en gratisdistribuerad tidning. Tidningen utvecklas enligt plan och är nu den största dagliga rosa affärstidningen i Stockholm, med mer än 100.000 distribuerade tidningar per dag, vilket är mer än dubbelt så mycket som dess närmaste konkurrent. Försäljningen minskade under kvartalet på grund av sommaruppehåll och rörelsekostnaderna reducerades med 20%. Det nya formatet och den redaktionella stilen har emottagits väl av såväl annonsörer som läsare. Nettoomsättning: 26 (33) Mkr för tredje kvartalet och 96 (128) Mkr för de första nio månaderna. Rörelseresultat: -21 (-19) Mkr för tredje kvartalet och -71 (-45) Mkr för de första nio månaderna. Radio MTG Radio är den största kommersiella radiooperatören i norra Europa och är ägare av eller delägare i de ledande kommersiella radionätverken i Sverige (Rix FM), Norge (P4 Radio Hele Norge) och i Finland (Radio Nova). Utöver detta äger gruppen radiostationerna Star FM i Estland och Lettland samt Power Hit Radio i Tallinn. MTG Radio köpte Lugna Favoriter under första kvartalet och är därigenom ägare till de två största kommersiella radiokanalerna i Stockholm, Lugna Favoriter och Power Hit Radio. Affärsområdets försäljning ökade jämfört med samma period förra året, som en följd av köpet av Lugna Favoriter. De nordiska annonsmarkanderna var fortsatt svaga under det tredje kvartalet, vilket resluterade i ett lägre rörelseresultat. MTG Radio fortsatte dock att öka såväl sina annonsmarknadsandelar som lyssnarandelar. Enligt den senaste kvartalsmätningen från det svenska analysföretaget RUAB når RIX FM 755.000 lyssnare. Lugna Favoriter som lanserades i Göteborg i början av året är redan den största kommersiella radiokanalen i området. Lugna Favoriter och Power Hit Radio är fortsatt de två största stationerna i Stockholm, med en sammantagen lyssnarkrets om 265.000 dagliga lyssnare. Nettoomsättning: 36 (26) Mkr för tredje kvartalet kvartalet och 112 (94) Mkr för de första nio månaderna. Rörelseresultat: -7 (5) Mkr för tredje kvartalet och -36 (13) Mkr för de första nio månaderna. New Media New Media utgörs av MTGs text-TV-verksamheter i Skandinavien och i Spanien, de nya tjänsterna på digital-TV-plattformen samt mobila internettjänster. I affärsområdet ingår även MTGs 50%-iga andel av Everyday.com. Rörelsemarginalen på den helägda verksamheten uppgick till 43% med ett rörelseresultat på 10 (4) Mkr för tredje kvartalet. Den spanska text-TV- verksamheten har expanderat under året och tillhandahåller nu text-TV- tjänster på 14 TV-stationer i Spanien. Verksamheten inom Everyday.com har dragits ned under året, vilket har förbättrat resultatet till -12 (- 45) Mkr under de första nio månaderna. Nettoomsättning: 25 (28) Mkr för tredje kvartalet och 80 (71) Mkr för de första nio månaderna. Rörelseresultat: 9 (-5) Mkr för tredje kvartalet och 13 (-52) Mkr för de första nio månaderna. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens försäljning uppgick till 4.293 Mkr för de första nio månaderna under 2002 och till 1.371 Mkr för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 18% till 382 Mkr för de första nio månaderna och med 48% till 37 Mkr under tredje kvartalet. Koncernens rörelseresultatet ökade med 34% till 201 Mkr för de första nio månaderna och resultatet förbättrades under tredje kvartalet till - 23 (-31) Mkr. Resultat före skatt förbättrades till 50 (11) Mkr för de första nio månaderna och till -64 (-113) Mkr för det tredje kvartalet jämfört med samma perioder förra året. Soliditet Koncernens soliditet var 45% (44%) den 30 september 2002. Soliditeten definieras som koncernens egna kapital och minoritetsintressen, inklusive de konvertibla skuldebreven om 120 miljoner Euro, i procent av totala tillgångar. Till detta kommer innehaven av aktier i TV4 AB och P4 Radio Hele Norge ASA samt aktier och konvertibla förlagslån i Metro International SA. Dessa innehav redovisas som anläggningstillgångar. Det sammanlagda marknadsvärdet av dessa värdepapper uppgick vid rapportperiodens slut till 958 (1.825) Mkr. Det sammanlagda bokförda värdet uppgick till 649 (576) Mkr. Med hänsyn tagen till skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden för dessa värdepapper samt latent skatt, uppgår soliditeten till 47% (51%) per den 30 september 2002. Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 441 (828) Mkr vid rapportperiodens slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning uppgick till 1.084 (889) Mkr vid redovisningsperiodens slut, och definieras som räntebärande skulder, inklusive de konvertibla skuldförbindelserna, minus räntebärande tillgångar. Exklusive de konvertibla skuldförbindelserna, uppgick nettoupplåningen till -11 (-242) Mkr. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 69 (76) Mkr för de första nio månaderna. Därtill kommer investeringar i aktier som uppgick till 281 (76) Mkr samt 204 Mkr i ett konvertibelt förlagslån som tecknades i Metro International S.A. Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 182 (172) Mkr för det första nio månaderna. Vinst per aktie Resultatet per aktie uppgick till -0,30 kr (-0,80 kr) för det tredje kvartalet och till 0,41 kr (0,12kr) för de första nio månaderna. ÖVRIGT MTGs finansiella resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2002 kommer att offentliggöras under februari 2003. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 23 oktober 2002 Hans-Holger Albrecht Verkställande Direktör För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Ekonomidirektör tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV i nio länder), New Media (text-TV, interaktiv digital-TV, och mobilt internet), Radio (sju nätverk i fem länder), Publishing (finansnyheter och informationstjänster), TV Shop (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). Modern Times Group MTG ABs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB) och på NASDAQ National Market i New York (symbol: MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00930/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00930/wkr0002.pdf Hela rapporten

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer