Finansiellt resultat för perioden januari - mars 2002

Finansiellt resultat för perioden januari - mars 2002

Stockholm
April 24, 2002
16.13 CEST

MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI -- MARS 2002 Modern Times Group MTG AB (""MTG"") (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, onsdagen den 24 april 2002, preliminärt resultat för det första kvartalet 2002. · OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 1.417 (1.508) MKR, TROTS SVAGA ANNONSMARKNADER. · RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 20 (66) MKR, TILL FÖLJD AV LÄGRE FÖRSÄLJNING SAMT INVESTERINGAR I NYA VERKSAMHETER. · RESULTATET FÖRE SKATT ÖKADE MED 61% TILL 61 (38) MKR OCH RESULTATET PER AKTIE UPPGICK TILL 0,48 (0,35) KR · BETAL-TV MER ÄN FÖRDUBBLADE RÖRELSERESULTATET TILL 61 (30) MKR. · TV-SHOP VISADE POSITIVT RESULTAT FÖR KVARTALET MED 4 (-0) MKR. · MTG FÖRVÄRVADE 36,3% I STORYFIRST COMMUNICATIONS INC, SOM BLAND ANNAT ÄGER DEN NÄST STÖRSTA KOMMERSIELLA TV-KANALEN I RYSSLAND. FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) (Mkr) jan-mar jan-mar Helår 2001 2002 2001 Summa nettoomsättning 1 417 1 508 6 402 Resultat före 83 122 611 avskrivningar Rörelseresultat 20 66 375 Jämförelsestörande poster - - -15 Finansnetto och andra 41 -28 -110 finansiella poster* Resultat före skatt* 61 38 250 Periodens resultat 32 24 121 Resultat per aktie (Skr) 0,48 0,35 1,82 Totala tillgångar 7 228 6 296 6 941 *Finansnetto och andra finansiella poster inkluderar räntenetto på -15 Mkr samt ett positivt nettoresultat av valutakursförändringar på 56 Mkr, av vilket 47 Mkr kan hänföras till omräkning av det konvertibla förlagslånet från EUR till SEK. KONCERNEN MTG är ett internationellt mediaföretag med huvudsaklig verksamhet i åtta länder i Skandinavien och Baltikum. Ett antal dotterbolag bedriver även verksamhet globalt, vilket sammantaget gör att MTG är verksamt i mer än 30 länder. Organisationen består av sju affärsområden. TV- verksamheterna är inkluderade i Viasat Broadcasting, produktion av filmer och TV-program i Modern Studios, traditionell home-shopping och e- handel i Modern Interactive, textning och dubbning i SDI Media, tryckta produkter, främst avseende tjänster innehållande finansiell information, i MTG Publishing, kommersiella radiostationer i MTG Radio samt nya verksamheter, såsom digital TV och mobila internettjänster, i New Media. MTG är den största fri-TV operatören i Norden och Baltikum, såväl som den tredje största betal-TV operatören för DTH i Europa, med flest antal digitala DTH-abonnenter i den nordiska regionen. MTG är global marknadsledare när det gäller textning och dubbning och den största kommersiella radiooperatören i norra Europa. Tack vare Strix är MTG även den ledande producenten av Reality-TV på den internationella marknaden. I februari förvärvade MTG 36,3% av aktierna och kapitalet i det privatägda amerikanska företaget StoryFirst Communications Inc. Bolaget äger en majoritetsandel i det näst största kommersiella TV-nätverket i Ryssland, samt andelar i sex ryska radiostationer. Affären kommer att slutföras efter godkännande av behöriga ryska myndigheter. Under kvartalet förvärvades även affärstidningen Vision, vilken slogs samman med dagstidningen Finanstidningen till Finans Vision, som ett aggressivt drag för att attrahera en ny målgrupp och nya annonsörer. Under kvartalet förvärvade MTG även Stockholms största kommersiella radiostation Lugna Favoriter och Wow 105,5 samt de återstående andelarna i MTGs estniska TV- och radioverksamheter, TV3 Estonia och Star FM Estonia. I början av kvartalet lanserade Viasat de nya TV-kanalerna Viasat Explorer och Viasat Sport Danmark och i Norge relanserades Viasat+ som ZTV. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Viasat Broadcasting Viasat Broadcasting producerar 19 TV-kanaler i nio länder. Kanalerna omfattar bland annat de välkända varumärkena TV3 och TV1000. Från att ha varit ett framgångsrikt skandinaviskt och baltiskt TV-bolag, har formaten nyligen exporterats till nya tillväxtmarknader, som Viasat3 i Ungern och Darial TV i Ryssland. Under kvartalet förvärvade Viasat Broadcasting 36,3% i StoryFirst Communications Inc, som äger den näst största kommersiella TV-kanalen i Ryssland, CTC. Nettoomsättningen för betal-TV verksamheten ökade med 13% och rörelseresultatet mer än fördubblades jämfört med samma period förra året. Nyförsäljningen av betal-TV abonnemang har varit låg under kvartalet, som en följd av minskade marknadsinsatser. Nya agressiva försäljningskampanjer introducerades framgångsrikt i början av april. Mars Mars 2001 2002 Kortinnehavare 1,078 1,096 - av vilka digitala 559 N/A abonnenter Viasat Guld abonnenter 425 367 Andra premiumabonnenter 34 39 TV1000 492 453 Nettoomsättning, 1.006 (1.026) Mkr. Rörelseresultat, 66 (89) Mkr Modern Studios Modern Studios består av MTGs innehållsproducerande företag med bland annat det ledande Reality-TV produktionsbolaget -- Strix Television, marknadsledaren av biofilmsdistribution och produktion -- Sonet, det internationella filmrättighetsbolaget -- Modern Entertainment, den nya spelproducenten -- Modern Games, samt boxningseventföretaget -- Modern Sports and Events. Trots svaga marknadsvillkor, vilka påverkade försäljningen för affärsområdet, ökade Strix Televisions rörelseresultat med 23% jämfört med samma period förra året. Nettoomsättning, 137 (172) Mkr. Rörelseresultat, 9 (19) Mkr. Modern Interactive Modern Interactive utgörs bland annat av traditionell home shopping genom TV-Shop, e-handel genom CDON, som är Skandinaviens näst största CD- försäljare på Internet, samt logistikföretaget ECL. TV-Shop når mer än 100 miljoner människor i Europa och har expanderat under kvartalet genom att lansera 24-timmars shoppingkanalen PIN24 i Tyskland, Österrike och Schweiz. Därigenom utökades räckvidden med ytterligare 20 miljoner människor. Försäljningen minskade på grund av de åtgärder som vidtagits för att göra TV-Shops verksamhet lönsam och som ett resultat av dessa åtgärder visar TV-Shop, för första gången på två år, ett positiv rörelseresultat under ett kvartal. CDONs omsättning ökade med 56%, och bolaget visade lönsamhet för tredje kvartalet i rad. Nettoomsättning, 171 (212) Mkr. Rörelseresultat, 8 (9) Mkr. SDI Media SDI Media är verksamt inom 19 länder och är global marknadsledare inom översättning, textning och dubbning för TV, Video, Film och DVD. SDIs andel är mer än 60% av världsmarknaden för översättning av DVD-filmer. SDI har kontrakt med samtliga betydande Hollywood Studios, såväl som med internationella TV-kanaler som Discovery. Affärsområdets nettoomsättning ökade med 7% under första kvartalet och rörelseresultatet ökade med 33% och visade en förbättrad rörelsemarginal på 9% (7%). Nettoomsättning, 90 (84) Mkr. Rörelseresultat, 8 (6) Mkr. Publishing Publishing utgörs av de företag som producerar informationstjänster inom det finansiella segmentet, bestående bland annat av Finans Vision, den näst största dagliga affärstidningen i Sverige samt TV8, en skandinavisk TV-kanal med fokus på den finansiella marknaden. Det framgångsrika bokförlaget Brombergs ingår även i affärsområdet, såväl som månadsmagasinet Moderna Tider. Affärstidningen Vision förvärvades i februari och slogs i mars samman med Finanstidningen, för att skapa ett nytt koncept för en daglig affärstidning, Finans Vision. Tidningen är mer aggressiv i sin inriktning och fokuserar främst på nya verksamheter, såsom media, telekom, biotech och finans. Nettoomsättningen minskade dels till följd av uppehåll i utgivningen vid lanseringen av Finans Vision, dels på grund av den svaga annonsmarknaden. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader under kvartalet. TV8 stärker sitt resultat under perioden till följd av lägre kostnader. Nettoomsättning, 39 (53) Mkr. Rörelseresultat, -28 (-14) Mkr. Radio MTG Radio är den största kommersiella radiooperatören i norra Europa och är ägare av eller delägare i de ledande kommersiella radionätverken i Sverige (Rix FM), Norge (P4 Radio Hele Norge) och i Finland (Radio Nova). Utöver detta äger gruppen även Star FMs radiostationer i Estland och Lettland samt Power Hit Radio i Tallinn. Under kvartalet förvärvade MTG Radio Lugna Favoriter och är nu ägare till de två största kommersiella radiokanalerna i Stockholm, Lugna Favoriter och Power Hit Radio. Omsättningen i radiokanalerna ökade till följd av förvärven av Lugna Favoriter samt Wow 105,5. I samband med förvärven har resultatet belastas med omstruktureringskostnader. Nettoomsättning, 32 (30) Mkr. Rörelseresultat, -12 (3) Mkr. New Media New Media utgörs av MTGs text-TV-verksamheter i Skandinavien och i Spanien, den nya digital-TV-plattformen samt mobila internettjänster. Affärsområdet omfattar även MTGs 50%-iga andel av Everyday.com. Tillväxten i nettoomsättningen kan främst hänföras till en stark prestation inom text-TV-verksamheten, vilken expanderade under kvartalet genom introduktion av text-TV-tjänster på ytterligare åtta TV-kanaler i Spanien. Verksamheten inom Everyday.com reducerades under kvartalet för att förbättra lönsamheten. Nettoomsättning, 29 (21) Mkr. Rörelseresultat, -4 (-15) Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Soliditet Koncernens soliditet var 43% (44%) den 31 mars 2002. Soliditeten definieras som koncernens eget kapital och minoritetsintressen, inklusive de konvertibla skuldebreven om 120 miljoner Euro, i procent av totala tillgångar. Till detta kommer innehaven av aktier i TV4 AB och P4 Radio Hele Norge ASA samt aktier och ett konvertibelt förlagslån i Metro International SA. Dessa innehav redovisas som anläggningstillgångar. Det sammanlagda marknadsvärdet av dessa värdepapper uppgick vid rapportperiodens slut till 1.477 (1.825) Mkr. Det sammanlagda bokförda värdet uppgick till 576 (576) Mkr. Med hänsyn tagen till övervärden i marknadsnoterade aktier och latent skatt i dessa, uppgår soliditeten till 48% (51%) per den 31 mars 2002. Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 735 (828) Mkr vid rapportperiodens slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning uppgick till 917 (889) Mkr vid redovisningsperiodens slut, och definieras som räntebärande skulder, inklusive de konvertibla skuldförbindelserna, minus räntebärande tillgångar. Exklusive de konvertibla skuldförbindelserna, uppgick nettoupplåningen till -166 Mkr. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 27 (26) Mkr under kvartalet. Därtill kommer investeringar i aktier, som under perioden uppgick till 61 (-) Mkr. Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 63 (56) Mkr under kvartalet. Vinst per aktie Resultatet per aktie uppgick till 0,48 kr (0,35 kr). ÖVRIGT Rapport för andra kvartalet 2002 MTGs rapport för andra kvartalet 2002 kommer att offentliggöras den 5 augusti 2002. Årsredovisning MTGs årsredovisning kommer inom kort att finnas tillgänglig på bolagets kontor med adress MTG, Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för MTG hålls torsdagen den 16 maj 2002, kl. 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbrokajen i Stockholm. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 24 april 2002 Hans-Holger Albrecht Verkställande Direktör För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Ekonomidirektör tel: +46 (0) 8 562 000 50 Patrik Linzenbold, IR- och Pressansvarig tel: +44 (0) 8 562 000 53 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV i nio länder), New Media (text-TV, interaktiv digital-TV, internet och mobilt internet), Radio (sju nätverk i fem länder), Publishing (finansnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). Modern Times Group MTG ABs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB) och på NASDAQ National Market i New York (symbol: MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Ladda ned press filerna:
wkr0002.pdf