Finansiellt resultat för perioden januari - juni 2002

Finansiellt resultat för perioden januari - juni 2002

Stockholm
August 5, 2002
16.00 CEST

FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI-- JUNI 2002 Modern Times Group MTG AB (""MTG"") (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, onsdagen den 5 augusti 2002, preliminärt resultat för det första halvåret 2002. · OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 1.505 (1.627) MKR FÖR ANDRA KVARTALET TILL FÖLJD AV SVAGA ANNONSMARKNADER. · RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 204 (115) MKR FÖR KVARTALET, INKLUSIVE REALISATIONSVINST PÅ 163 MKR FRÅN FÖRSÄLJNING AV 5% AV UTESTÅENDE AKTIER I TV4 AB OCH LÄGRE RESULTATANDELAR FRÅN INTRESSEBOLAG SOM UPPGICK TILL --16 (36) MKR. · BETAL-TV FÖRDUBBLADE RÖRELSERESULTATET UNDER KVARTALET TILL 88 (45) MKR OCH ANTALET DIGITALA ABONNENTER ÖKADE SAMT ANTALET GULD- ABONNENTER VAR STABILT. · OMSÄTTNINGEN FÖR TV3 BALTIKUM ÖKADE MED 39% UNDER ANDRA KVARTALET JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖRRA ÅRET OCH RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 11 (-4) MKR. · AFFÄRSOMRÅDET NEW MEDIA VAR LÖNSAMT FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ KVARTALSBASIS MED ETT RÖRELSERESULTAT PÅ 8 (-32) MKR. FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) I Mkr 2002 2001 2002 2001 2001 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Summa nettoomsättning 1 505 1 627 2 922 3 135 6 402 Resultat före 262 175 345 297 596 avskrivningar Rörelseresultat 204 115 224 181 360 - varav, 163 - 163 - -15 jämförelsestörande poster Finansnetto och andra finansiella poster* -151 -30 -110 -58 -110 Resultat före skatt 53 85 114 123 250 Periodens resultat 15 36 47 60 121 Resultat per aktie (Skr) 0,22 0,55 0,71 0,90 1,82 Totala tillgångar 6 869 7 479 6 869 7 479 6 941 *Finansnetto och andra finansiella poster inkluderar räntenetto på 11 Mkr för andra kvartalet och 25 Mkr för de första sex månaderna samt orealiserade valutakursförändringar på -126 Mkr för andra kvartalet och -71 Mkr för de första sex månaderna, vilket huvudsakligen kan hänföras till omräkning av fordringar i Metro från USD till SEK och omräkning av det konvertibla förlagslånet från EUR till SEK. KONCERNEN MTG är ett internationellt mediaföretag med huvudsaklig verksamhet i åtta länder i Skandinavien och Östersjöregionen. Ett antal dotterbolag bedriver även verksamhet globalt, vilket sammantaget gör att MTG är verksamt i mer än 30 länder. Organisationen består av sju affärsområden. TV-verksamheterna är inkluderade i Viasat Broadcasting, produktion av filmer och TV-program i Modern Studios, traditionell home-shopping och e- handel i TV Shop, textning och dubbning i SDI Media, tryckta produkter, inklusive tjänster innehållande finansiell information i MTG Publishing, kommersiella radiostationer i MTG Radio samt verksamheter, såsom digital TV och text TV i New Media. MTG är den största fri-TV operatören i Norden och Baltikum och den tredje största betal-TV operatören för DTH i Europa, med flest antal digitala DTH-abonnenter i den nordiska regionen. MTG är global marknadsledare när det gäller textning och dubbning och den största kommersiella radiooperatören i norra Europa. Genom Strix är MTG även den ledande producenten av reality-TV på den internationella marknaden. I maj reducerade MTG sitt innehav i TV4 med en miljon aktier, vilket gav en realisationsvinst på 163 Mkr. MTGs innehav minskades därmed till 3 020 013 aktier eller från 20,1% till 15,1% av kapitalet. På grund av detta har MTGs resultatandel i TV4 endast konsoliderats i resultatet fram till mitten av maj 2002 och kommer inte att inkluderas i framtiden. MTG tecknade ett konvertibelt förlagslån i före detta dotterbolaget, Metro International S.A., i maj. Det nominella beloppet uppgick till 20 miljoner US dollar med en löptid på fem år. Förlagsbevisen berättigar till konvertering till B-aktier till en kurs på 2,01 US dollar (20,50 kronor) per aktie med en årlig ränta på 6,25 procent. MTG erhöll de ryska myndigheternas godkännande gällande köpet av 36,3% av aktierna och kapitalet i det privatägda amerikanska företaget StoryFirst Communications, Inc. Bolaget äger en majoritetsandel i det näst största kommersiella TV-nätverket i Ryssland, samt andelar i sex ryska radiostationer. Resultatet från detta intressebolag har konsoliderats med effekt från 1 januari 2002. I april lanserade Viasat Broadcasting sin andra fri-TV kanal i Litauen, Tango TV. Under kvartalet expanderade MTG sin text-TV-verksamhet i Spanien genom att lansera tjänster på Canal 7 i Madrid. Tidigare i år har Everytext introducerat sina tjänster på åtta lokala TV-stationer i Spanien. Under kvartalet lanserades internetsajten DVDON framgångsrikt, vilken erbjuder försäljning av DVD-filmer på Internet. Under första kvartalet köpte MTG de återstående aktierna i den estniska TV- och radioverksamheten, radiostationen Lugna Favoriter i Stockholm samt affärstidningen Vision, som slogs samman med Finanstidningen till den nya dagliga affärstidningen Finans Vision. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Under perioden flyttades TV8 från affärsområdet Publishing till Viasat Broadcasting och jämförelsetalen för tidigare perioder har justerats i enlighet med förändringen. Viasat Broadcasting Viasat Broadcasting producerar och distribuerar 20 TV-kanaler i nio länder. Kanalerna omfattar bland annat de välkända varumärkena TV3 och TV1000. Från att ha varit ett framgångsrikt skandinaviskt och baltiskt TV-bolag, har formaten nyligen exporterats till nya tillväxtmarknader, som Viasat3 i Ungern och Darial TV i Ryssland. Med anledning av svaga annonsmarknader i Skandinavien har intäkterna för fri-TV-kanalerna minskat i detta området, medan fri-TV-kanalerna i Baltikum och Ryssland, vilka verkar på marknader med stark tillväxt, har ökat. Resultatandel från Story First Communications Inc. är inkluderat i periodens rörelseresultat. Nettoomsättningen för betal-TV-verksamheten ökade med 12% och rörelseresultatet fördubblades jämfört med samma period förra året. Juni 2002 Juni 2001 Kortinnehavare 1.045 1.115 - av vilka digitala 577 486 abonnenter Viasat Guld abonnenter 426 420 Andra premiumabonnenter 30 40 TV1000 488 489 Nettoomsättning: 1.140 (1.152) Mkr för andra kvartalet och 2.145 (2.180) Mkr under första halvåret. Rörelseresultat: 262 (173) Mkr för andra kvartalet och 326 (259) Mkr under första halvåret. Modern Studios Modern Studios består av MTGs innehållsproducerande företag med bland annat det ledande Reality-TV produktionsbolaget -- Strix Television, marknadsledaren av svensk biofilmsdistribution och produktion -- Sonet, det internationella filmrättighetsbolaget -- Modern Entertainment, den nya spelproducenten -- Modern Games, samt boxningseventföretaget -- Modern Sports and Events. Minskad efterfrågan från TV-bolag samt senarelagd lansering av Sonets biofilmer jämfört med tidigare år, har påverkat försäljningen och lönsamheten under kvartalet. Nettoomsättning: 137 (152) Mkr för andra kvartalet och 274 (324) Mkr under första halvåret. Rörelseresultat: 4 (17) Mkr för andra kvartalet och 13 (37) Mkr under första halvåret. TV Shop TV Shop utgörs bland annat av traditionell home shopping, e-handel genom CDON, som är Skandinaviens näst största CD-försäljare på Internet, samt logistikföretaget ECL. TV-Shop når mer än 100 miljoner människor i Europa inkluderat 24-timmars shoppingkanalen PIN24 i Tyskland, Österrike och Schweiz. Trots ogynnsam påverkan på försäljningen under kvartalet på grund av fotbolls-VM, förbättrade företaget sitt rörelseresultat till 0,1 (-11) Mkr. CDONs omsättning ökade med 59%, under kvartalet och bolaget har varit lönsamt under de senaste 12 månaderna. Under kvartalet lanserades internetsajten DVDON framgångsrikt, vilken erbjuder försäljning av DVD- filmer på Internet. Målet är att ta markandsandelar i det snabbt växande DVD-segmentet. Nettoomsättning: 152 (188) Mkr för andra kvartalet och 323 (400) Mkr under första halvåret. Rörelseresultat: 4 (-10) Mkr för andra kvartalet och 12 (-1) Mkr under första halvåret. SDI Media SDI Media är verksamt i 19 länder och är global marknadsledare inom översättning, textning och dubbning för TV, Video, Film och DVD. SDIs andel är mer än 60% av världsmarknaden för översättning av DVD-filmer. SDI har kontrakt med samtliga betydande studios i Hollywood, såväl som med internationella TV-kanaler som Discovery. Affärsområdets nettoomsättning ökade med 6% under andra kvartalet och rörelseresultatet ökade med 88%, vilket ger en förbättrad rörelsemarginal på 15% (8%). Nettoomsättning: 102 (96) Mkr för andra kvartalet och 192 (179) Mkr under första halvåret. Rörelseresultat: 15 (8) Mkr för andra kvartalet och 23 (14) Mkr under första halvåret. Publishing Publishing utgörs av de företag som producerar informationstjänster inom det finansiella segmentet, bestående bland annat av Finans Vision, den största dagliga affärstidningen i Stockholm. Det framgångsrika bokförlaget Brombergs ingår även i affärsområdet, såväl som de svenska månadsmagasinen Moderna Tider och Kapital. Den nya dagliga affärstidningen Finans Vision, lanserad i mars, vidareutvecklades under kvartalet till en i Stockholm gratisdistribuerad daglig affärstidning, som tillägg till hemleverans till prenumeranter. Detta gör sammantaget att Finans Vision levererar en högre koncentration av målgruppen till sina annonsörer än tidigare. Kostnadsbasen har även reducerats ytterligare under andra kvartalet. Lanseringen av den nya tidningen i kombination med en fortsatt svag annonsmarknad för tryckta medier har påverkat intäkterna negativt under kvartalet. Nettoomsättning: 26 (47) Mkr för andra kvartalet och 70 (94) Mkr under första halvåret. Rörelseresultat: -24 (-14) Mkr för andra kvartalet och -50 (-25) Mkr under första halvåret. Radio MTG Radio är den största kommersiella radiooperatören i norra Europa och är ägare av eller delägare i de ledande kommersiella radionätverken i Sverige (Rix FM), Norge (P4 Radio Hele Norge) och i Finland (Radio Nova). Utöver detta äger gruppen även radiostationerna Star FM i Estland och Lettland samt Power Hit Radio i Tallinn. MTG Radio köpte Lugna Favoriter under första kvartalet och är därigenom ägare till de två största kommersiella radiokanalerna i Stockholm, Lugna Favoriter och Power Hit Radio. Under det andra kvartalet ökade nettoomsättningen till följd av köpet av Lugna Favoriter. MTG Radio tog marknadsandelar på en svag annonsmarknad. Kombinationen av högre operationella kostnader för att driva Lugna Favoriter samt lägre resultatandelar från intressebolag, vilka uppgick till -12 (8) Mkr, har påverkat resultatet under kvartalet. Nettoomsättning: 44 (38) Mkr för andra kvartalet och 76 (68) Mkr under första halvåret. Rörelseresultat: -17 (6) Mkr för andra kvartalet och -29 (8) Mkr under första halvåret. New Media New Media utgörs av MTGs text-TV-verksamheter i Skandinavien och i Spanien, de nya tjänsterna på digital-TV-plattformen samt mobila internettjänster. I affärsområdet ingår även MTGs 50%-iga andel av Everyday.com. Tillväxten i nettoomsättningen på 18% kan främst hänföras till en stark prestation inom text-TV-verksamheten, vilken expanderade under kvartalet genom introduktion av text-TV-tjänster på ytterligare TV-kanaler i Spanien. Rörelsemarginalen på den helägda verksamheten uppgick till 46% eller 12 (-12) Mkr för andra kvartalet. Verksamheten inom Everyday.com har dragits ned under året, vilket har förbättrat resultatet till -4 (- 20) Mkr under de första sex månaderna. Nettoomsättning: 26 (22) Mkr för andra kvartalet och 55 (43) Mkr under första halvåret. Rörelseresultat: 8 (-32) Mkr för andra kvartalet och 4 (-47) Mkr under första halvåret. FINANSIELL STÄLLNING Soliditet Koncernens soliditet var 46% (44%) den 30 juni 2002. Soliditeten definieras som koncernens egna kapital och minoritetsintressen, inklusive de konvertibla skuldebreven om 120 miljoner Euro, i procent av totala tillgångar. Till detta kommer innehaven av aktier i TV4 AB och P4 Radio Hele Norge ASA samt aktier och konvertibla förlagslån i Metro International SA. Dessa innehav redovisas som anläggningstillgångar. Det sammanlagda marknadsvärdet av dessa värdepapper uppgick vid rapportperiodens slut till 1.029 (1.825) Mkr. Det sammanlagda bokförda värdet uppgick till 639 (576) Mkr. Med hänsyn tagen till skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden för dessa värdepapper samt latent skatt, uppgår soliditeten till 48% (51%) per den 30 juni 2002. Koncernen minskade sitt innehav i TV4 AB under kvartalet med 5% till 15,1% av kapitalet. Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 362 (828) Mkr vid rapportperiodens slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning uppgick till 1.181 (889) Mkr vid redovisningsperiodens slut, och definieras som räntebärande skulder, inklusive de konvertibla skuldförbindelserna, minus räntebärande tillgångar. Exklusive de konvertibla skuldförbindelserna, uppgick nettoupplåningen till 91 Mkr. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 44 (41) Mkr för de första sex månaderna. Därtill kommer investeringar i aktier som uppgick till 281 (76) Mkr samt 204 Mkr i ett konvertibelt förlagslån som tecknades i Metro International S.A. Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 121 (116) Mkr för det första halvåret. Vinst per aktie Resultatet per aktie uppgick till 0,22 kr (0,55 kr) för det andra kvartalet och till 0,71 kr (0,90kr) för det första halvåret. ÖVRIGT MTGs finansiella resultat för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2002 kommer att offentliggöras den 23 oktober 2002. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 5 augusti 2002 Hans-Holger Albrecht Verkställande Direktör För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Ekonomidirektör tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV i nio länder), New Media (text-TV, interaktiv digital-TV, och mobilt internet), Radio (sju nätverk i fem länder), Publishing (finansnyheter och informationstjänster), TV Shop (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). Modern Times Group MTG ABs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB) och på NASDAQ National Market i New York (symbol: MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/05/20020805BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Ladda ned press filerna:
wkr0002.pdf