FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2006

FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2006

Stockholm
July 26, 2006
08.00 CEST

Stockholm den 26 juli 2006 – Modern Times Group MTG AB (“MTG”) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det andra kvartalet och årets sex första månader 2006. Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS såsom de antagits av EU. HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET •Försäljningen steg med 30% till 2.577 (1.975) Mkr •Rörelseresultatet steg med 58% till 486 (308) Mkr •Viasat Broadcastings försäljning steg med 38% till 2.185 (1.583) Mkr och rörelseresultatet ökade med 52% till 507 (333) Mkr •Resultatet efter skatt steg med 80% till 348 (193) Mkr •Resultatet per aktie före utspädning ökade med 66% till 4,78 (2,88) kronor •Framgångsrikt genomförd börsnotering av CTC Media, Inc. •Återbetalning av konvertibel på 120 miljoner euro •Pågående utskiftning av aktier i Metro International S.A. HÖJDPUNKTER FÖRSTA HALVÅRET •Försäljningen steg med 33% till 4.939 (3.713) Mkr •Rörelseresultatet ökade med 81% till 938 (519) Mkr •Viasat Broadcastings försäljning steg med 40% till 4.125 (2.940) Mkr och rörelseresultatet ökade med 66% till 965 (581) Mkr •Resultatet efter skatt uppgick till 653 (695) Mkr (2005 inkluderar 389 Mkr i nettovinst från försäljning av aktier i TV4) •Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 9,16 (10,44) kronor (2005 inkluderar 5,86 kronor per aktie i nettovinst från försäljning av aktier i TV4) Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Vårt resultat för det andra kvartalet och första halvåret har återigen slagit rekord, och reflekterar vår fortsatta tillväxt och ökande lönsamhet inom var och en av affärsområdet Broadcastings tre kärnverksamheter, och i synnerhet den starka utvecklingen av våra verksamheter och tillgångar i Central- och Östeuropa. Börsnoteringen av CTC Media, där vår ägarandel uppgår till 39,6%, har understrukit den potential för värdeskapande som finns på dessa tillväxtmarknader. Vid det andra kvartalets slut hade vår investering i CTC Media, på totalt 83 miljoner amerikanska dollar, ett marknadsvärde på 1,1 miljard amerikanska dollar. Vårt strategiska fokus på att expandera inom dessa marknader och vår strävan efter att öka värdet för våra aktieägare understryks av de nya TV-kanalerna i Tjeckien och Slovenien, samt av investeringarna i ryska DTV och Viasat3 i Ungern. Utskiftningen av Metroaktierna är ytterligare ett steg i gruppens strävan att fokusera på kärnverksamheten – Broadcasting – och ett sätt att frigöra den avkastning som MTGs investering i Metro har genererat genom vårt deltagande i utvecklingen av Metros affärsverksamhet. En försäljningstillväxt på 33%, en ökning på 81% av rörelseresultatet och en rörelsemarginal på 19% ger oss utmärkta förutsättningar för att uppnå våra femåriga strategiska mål. Vid periodens slut nådde vi en avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital på 26% för de senaste tolv månaderna.”

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf