FINANSIELLA EFFEKTER FRÅN AVKNOPPNINGEN AV CDON GROUP SAMT JUSTERINGAR AV REDOVISNINGSSTRUKTUREN

FINANSIELLA EFFEKTER FRÅN AVKNOPPNINGEN AV CDON GROUP SAMT JUSTERINGAR AV REDOVISNINGSSTRUKTUREN

Stockholm
January 5, 2011
12.30 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den redovisar en icke kontant vinst av engångskaraktär om 1.717 Mkr i resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2010. Vinsten härrör från distributionen av samtliga aktier i CDON Group AB (’CDON Group’) i december 2010. Vinsten återspeglar skillnaden mellan CDON Groups marknadsvärde på 2.042 Mkr (baserat på det genomsnittliga handelspriset på CDON Groups aktier mellan den 15 och 17 december 2010, vilket uppgick till 30,79 kronor) och bolagets bokförda värde om 326 Mkr i MTGs balansräkning per den 30 november 2010. Koncernens eget kapital har minskat med 326 Mkr som en effekt av utdelningen. 

Efter distributionen av CDON Group kommer MTG redovisa sin vinst från kvarvarande och avvecklade verksamheter separat. Både vinsten på 1.717 Mkr och CDON Groups bidrag till MTGs nettovinst till och med den 30 november 2010 kommer att redovisas på en separat rad som ”avvecklade verksamheter”, under ”periodens resultat från kvarvarande verksamheter” i koncernens bokslutskommuniké för 2010. CDON Group inkluderas inte i några andra rader i koncernens resultaträkningar för  nuvarande eller tidigare jämförelseperioder och inkluderas inte i segmentsredovisningen för försäljning och rörelseresultat som återfinns i slutet av koncernens kvartalsrapporter.

CDON Group inkluderas i koncernens rapport över kassaflöden till och med den 30 november 2010 som en separat rad inom finansiella aktiviteter och exkluderas i övrigt från samtliga övriga rader för innevarande år och i 2009 års siffror. Den tidigare tillkännagivna teckningen av 100% av CDON Groups konvertibla skuldförbindelse om 250 Mkr redovisas som kassaflöde till investeringsaktiviteter och som en långsiktig räntebärande tillgång i koncernens balansräkning per den 31 december 2010. Ytterligare information om CDON Group och dess historiska finansiella rapporter finns på www.cdongroup.com.

Som ett resultat av avknoppningen av den övervägande delen av koncernens Online-verksamheter och för att återspegla MTGs fokus på dess kärnverksamheter kommer koncernens resultat att redovisas som sex segment från och med fjärde kvartalet och helåret 2010. De sex affärssegmenten är Fri-TV Skandinavien, Betal-TV Norden, Fri-TV Tillväxtmarknader, Betal-TV Tillväxtmarknader, intressebolaget CTC Media och Övriga Verksamheter. Segmentet Övriga Verksamheter omfattar koncernens verksamheter inom Radio, Online och Modern Studios. Vidare redovisas Fri-TV Tillväxtmarknader som två rader i matrisen – en rad för det totala resultatet och en rad för det sammanlagda resultatet för koncernens fri-TV-verksamheter i Baltikum, Tjeckien och Bulgarien. MTG kommer att fortsätta att redovisa tittartidsandelar i målgrupperna och försäljningstillväxt per land för affärsverksamheterna inom Fri-TV Tillväxtmarknader.

MTG kommer även att tillhandahålla ytterligare information om den nordiska betal-TV-verksamhet från och med bokslutskommunikén för 2010. Den nuvarande redovisningen av premiumabonnenter inom IPTV breddas för att inkludera samtliga premiumabonnenter från tredjepartsnätverk och inkluderar nu därför både premiumabonnenter från tredjeparts IPTV(bredband) och kabel-TV-nätverk. Det totala antalet premiumabonnenter från tredjepartsnätverk per den 30 september 2010 uppgick till 375.000 och omfattade de 176.000 tidigare redovisade premiumabonnenterna inom IPTV, samt 199.000 kabel-TV-abonnenter inom premiumsegmentet. I kombination med MTGs 666.000 abonnenter inom premiumsegmentet på Viasats satellit-TV-plattform hade MTG därmed 1,04 miljoner betal-TV-abonnenter inom premiumsegmentet i slutet av det tredje kvartalet 2010.

För att erbjuda jämförbar historisk information på basis av de förändringar i koncernens redovisningsstruktur som presenteras ovan har en uppdaterad segmentsredovisning per kvartal och en tabell med nyckeltal med uppdaterad abonnentinformation gjorts tillgängliga för nedladdning från http://mtg.se/sv/Investerare/Rapporter/

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:  +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2011 klockan 12.30 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf