Engångskostnader om 154 Mkr kommer att inkluderas i rapporten för andra kvartalet 2014

Engångskostnader om 154 Mkr kommer att inkluderas i rapporten för andra kvartalet 2014

Stockholm
June 9, 2014
08.00 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att rapporten för det andra kvartalet 2014 kommer att innefatta engångskostnader om totalt 154 Mkr netto. Posterna kommer att rapporteras tillsammans, som en separat rad inom koncernens rörelseresultat (EBIT). Posterna omfattar en nedskrivning av den ukrainska satellit-TV-plattformen på 160 Mkr, kostnader på 70 Mkr relaterade till omstruktureringar i organisationen och andra kostnader, samt en nettovinst på 76 Mkr från den nyligen avslutade försäljningen av Zitius i Sverige. 

MTG har beslutat att skriva ner 100 procent av de ickemateriella tillgångarna (främst goodwill) från sitt 85-procentiga ägande i Viastrong Holding AB, som driver Viasats ukrainska satellitplattform genom Vision TV LCC. Beslutet är grundat i den rådande ekonomiska osäkerheten i Ukraina samt den avsevärda försvagningen av landets valuta. Verksamheten är inkluderad i koncernens affärsområde Betal-TV Tillväxtmarknader och stod för mindre än 1 procent av koncernens försäljning under 2013.

Koncernen har också nyligen genomfört ett antal organisatoriska förändringar, vilket inkluderar sammanslagningen och effektiviseringen ett antal verksamhetsområden och centrala stabsfunktioner för att stärka effektivitet och konkurrenskraft. Förändringarna har resulterat i kostnader på cirka 70 Mkr och kommer att leda till årliga besparingar på cirka 40 Mkr. En del av dessa besparingar kommer att återinvesteras i nya områden, till exempel en koncernövergripande avdelning för omvärldsbevakning och dataanalys.

Koncernen tillkännagav den 21 maj att den hade slutfört försäljningen av sin 80-procentiga andel i Zitius Delivery Service AB till TeliaSonera AB. Transaktionen förväntas resultera i en nettovinst på cirka 76 miljoner kronor. Bolaget slutade inkluderas i MTGs räkenskaper från och med den 31 maj. Tidigare har Zitius resultat redovisats inom ”Centrala och övriga verksamheter och elimineringar” inom affärsområdet Viasat Broadcasting i koncernens redovisningsmatris. Nettovinsten kommer att redovisas som en engångspost i linje med ovanstående.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef, kommenterade: "Vi har skrivit ner värdet för vår satellitplattorm i Ukraina på grund av den rådande situationen. Vi vill dock vara tydliga med att vi har fortsatt tilltro till, och ser påtaglig långsiktig potential för verksamheten, inte minst givet landets storlek och den kommande digitaliseringen av TV-distribution. Försäljningen av Zitius har genererat en god avkastning på vår investering, och de övriga försändringarna har genomförts för att optimera vår organisation så vi kan investera i framtiden och utveckling av verksamheten.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                               +46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                               +46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release