Delårsrapport för perioden januari - september 2001

Delårsrapport för perioden januari - september 2001

Stockholm
October 24, 2001
16.00 CEST

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2001 Stockholm den 24 oktober 2001 - Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; Nasdaq: MTGNY), tillkännagav idag sitt preliminära resultat för de första nio månaderna 2001. · OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 21% TILL 4.550 (3.775) MKR. · RÖRELSERESULTATET FÖR ETABLERADE VERKSAMHETER ÖKADE MED 269% TILL 295 (80) MKR TROTS DEN STARKA DOLLARNS NEGATIVA INVERKAN MED 75 MKR. · POSITIVT RÖRELSERESULTAT FÖR FÖRSTA GÅNGEN NÅGONSIN UNDER ETT TREDJE KVARTAL FÖR DEN ETABLERADE RÖRELSEN. · KONCERNENS TOTALA RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ÖKADE MED 219% TILL 150 (47) MKR. · DET TOTALA ANTALET DIGITALA TV-ABONNENTER UPPGICK TILL 527.000 PER DEN 30 SEPTEMBER. · FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) juli-sept juli- jan-sept jan-sept 2001 sept 2001 2000* 2000* Etablerade verksamheter Nettoomsättning 1.411 1.187 4.539 3.774 Resultat före avskrivningar 67 21 465 265 Resultat efter avskrivningar 18 -40 295 80 Nyinvesteringar Nettoomsättning 5 1 11 1 Resultat före avskrivningar -42 -21 -142 -32 Resultat efter avskrivningar -49 -21 -145 -33 Summa nettoomsättning 1.415 1.188 4.550 3.775 Resultat före avskrivningar 25 0 323 233 Resultat efter avskrivningar -31 -61 150 47 Realisationsvinster och avyttrade 0 -6 0 98 verksamheter Resultat efter finansiella -31 -74 96 109 poster** Resultat per aktie, efter full 0,11 -1,18 0,98 0,50 utspädning * Justerat för förändringar i de svenska redovisningsreglerna. ** Exklusive konvertibla förlagslån. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION Bolaget tillämpar Redovisningsrådets nya rekommendationer från och med den första januari 2001. Förändringen innebär bland annat att nyetableringar ej längre kapitaliseras, och att avskrivningar på tidigare kapitaliseringar därmed faller bort. Nya projekt, exempelvis de nya TV-kanalerna i Ungern och Ryssland, resultatförs löpande. Jämförelsesiffrorna för 2000 har justerats med hänsyn till de nya rekommendationerna. Ovan särredovisas omsättning och resultat för etablerade verksamheter respektive nyinvesteringar, för att tydligare beskriva verksamheten. Nyinvesteringar definieras som verksamheter de första två åren efter projektets driftsstart. I nyinvesteringar ingår Viasat+, Viasat3 Ungern, Darial TV inom Viasat Broadcasting samt områdena Everyday.com, Everyday.TV och Everymobile.com inom New Media. Affärsområdena har omorganiserats per årsskiftet 2000/2001, dels genom bildandet av affärsområdet New Media, och dels genom att TV8 har överförts från affärsområdet Viasat Broadcasting till MTG Publishing. New Media omfattar de etablerade verksamheterna text-TV och försäljningsbolaget Webad, som har överförts från affärsområdena Viasat Broadcasting och Modern Interactive. De nyinvesteringar som ingår i New Media är digital-TV-platformen Everyday.TV, mobila internet-tjänster inom Everymobile.com och MTG:s andel av Everyday.com. Inom Modern Studios har bolagen Modern Sports and Events samt Modern Games startats, vars verksamheter består i att producera boxningsgalor respektive utveckla spel. MTG förvärvade 75% av aktierna i den ryska TV-kanalen Darial TV under maj månad. Darial TV är en av åtta nationella TV-kanaler i Ryssland. Under juni månad förvärvades samtliga utestående aktier i de lettiska bolagen TV3 Lettland och Star FM Lettland. De lettiska bolagen har konsoliderats från och med den 1 januari 2001. Efter rapporttidens slut har MTG investerat i aktier i Metro International S.A. Ägarandelen i Metro uppgår därefter till 15% efter full konvertering av det konvertibla förlagslånet. Jämförelsetalen i denna rapport har justerats för ovanstående organisatoriska förändringar samt för de nya redovisningsrekommendationerna. FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade med 19% till 1.415 (1.188) Mkr under tredje kvartalet och med 21% till 4.550 (3.775) Mkr under årets tre första kvartal. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 25 (0) Mkr under tredje kvartalet exklusive förra årets jämförelsestörande poster om -6 Mkr, och ökade med 39% till 323 (233) Mkr under årets tre första kvartal 2001 exklusive förra årets jämförelsestörande poster om 98 Mkr. Rörelseresultatet för etablerade verksamheter ökade till 18 (-40) Mkr under kvartalet och ökade med 269% till 295 (80) Mkr under årets tre första kvartal, jämförelsestörande poster ej medräknade. Rörelseresultat för nyinvesteringar uppgick till -49 (-21) Mkr under tredje kvartalet och till -145 (-33) Mkr under årets tre första kvartal, jämförelsestörande poster ej medräknade. Totalt Rörelseresultat förbättrades till -31 (-61) Mkr under tredje kvartalet och till 150 (47) Mkr under årets tre första kvartal, jämförelsestörande poster ej medräknade. Resultatandelar i intressebolag förbättrades till 9 (-11) Mkr under tredje kvartalet och till 21 (-4) Mkr under årets tre första kvartal. Jämförelsestörande poster uppgick till 0 (-6) Mkr under tredje kvartalet och till 0 (98) Mkr under årets tre första kvartal. Räntenettot och övriga finansiella poster uppgick till 0 (-7) Mkr under tredje kvartalet och till -54 (-36) Mkr under årets tre första kvartal, inklusive kursvinster och förluster vid omräkning av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta, och exklusive poster relaterade till konvertibelt förlagslån. Finansnettot för konvertibla förlagslån uppgick till -85 Mkr (-3), inklusive kursförluster vid omräkning av skuld i utländsk valuta om -67 Mkr under årets tre första kvartal. Resultatet efter finansiella poster inklusive kostnader för konvertibelt förlagslån uppgick till -113 (-74) Mkr under tredje kvartalet och till 11 (106) Mkr under årets tre första kvartal. Resultatet efter skatt förbättrades till -53 (-78) Mkr för kvartalet och uppgick till 8 (31) Mkr för årets tre första kvartal. Vinst per aktie efter full utspädning steg till 0,11 (-1,18) kronor inklusive jämförelsestörande poster för tredje kvartalet och steg till 0,98 (0,50) kronor inklusive jämförelsestörande poster för årets tre första kvartal. Dessa siffror beaktar de 2.052.840 nya aktier som kan komma att emitteras för ledningens optionsprogram och de 2.790.994 nya aktier som kan komma att emitteras vid konverteringen av de utgivna skuldförbindelserna. MTGs balansomslutning per den 30 september 2001 uppgick till 6.895 Mkr jämfört med 6.040 Mkr den 31 december 2000. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Viasat Broadcasting Nettoomsättning, 983 (798) Mkr för kvartalet och 3.159 (2.662) för årets tre första kvartal. Rörelseresultat efter avskrivningar, 21 (38) Mkr för kvartalet och 286 (255) för årets tre första kvartal exklusive jämförelsestörande poster. -varav Rörelseresultat efter avskrivning för etablerade verksamheter, 50 (40) Mkr för kvartalet och 370 (257) för årets tre första kvartal. -varav Rörelseresultat efter avskrivningar för nyinvesteringar, -29 (-2) Mkr för kvartalet och -84 (-2) för årets tre första kvartal. Viasats reklamfinansierade TV-kanaler, TV3, ZTV, 3+, Viasat+, Viasat3 i Ungern samt Darial TV, uppvisade en intäktsökning om 2% för de första nio månaderna och uppgick till 1.849 (1.811) Mkr, trots en vikande annonskonjunktur. Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 507 (510) Mkr. Nettoomsättningen för betal-TV, omfattande Viasat, TV1000, TV6 och Viasat Sport, ökade till 1.535 (1.061) Mkr för de första nio månaderna och till 560 (356) Mkr för det tredje kvartalet. Omsättningen ökar med 57% under det tredje kvartalet, och är ett resultat av den starka nyförsäljningen av digital-TV-abonnemang, där andelen premiumabonnenter är fortsatt hög. Sept 2001 Sept 2000 Kortinnehavare 1.154.000 1.067.000 - varav digitala abonnenter 527.000 - Viasat Guld abonnenter 447.000 297.000 Andra premiumabonnenter 42.000 41.000 TV1000 517.000 377.000 New Media Nettoomsättning, 28 (11) Mkr under det tredje kvartalet och 71 (45) Mkr för årets tre första kvartal. Rörelseresultat efter avskrivningar, -5 (-13) Mkr under det tredje kvartalet och -52 (-20) Mkr för årets tre första kvartal. -varav Rörelseresultat efter avskrivning för etablerade verksamheter, 15 (6) Mkr under det tredje kvartalet och 9 (10) Mkr för årets tre första kvartal. -varav Rörelseresultat efter avskrivningar för nyinvesteringar, -20 (- 20) Mkr under det tredje kvartalet och -61 (-31) Mkr för årets tre första kvartal. Omsättningsökningen i affärsområdet uppgår till 155% under tredje kvartalet, där framförallt text-TV-verksamheten uppvisar en stark tillväxt. I intressebolaget, Everyday.com, har resultatet förbättrats genom kostnadsbesparingar under det tredje kvartalet. Radio Nettoomsättning, 26 (30) Mkr under tredje kvartalet och 94 (97) Mkr för årets tre första kvartal. Rörelseresultat efter avskrivningar, 5 (-11) Mkr under tredje kvartalet och 13 (3) Mkr för årets tre första kvartal. Genom kostnadsbesparingar förbättrade radiokanalerna resultatet trots en svagare annonsmarknad. Resultaten för P4 Radio Hele Norge, Radio Nova i Finland och Star FM i Estland ingår som resultatandelar i intresseföretag. Publishing Nettoomsättning, 38 (43) Mkr under tredje kvartalet och 142 (156) Mkr för årets tre första kvartal. Rörelseresultat efter avskrivningar, -23 (-21) Mkr under tredje kvartalet och -54 (-45) Mkr för årets tre första kvartal. Finanstidningens annonsintäkter har blivit påverkade av marknadens avmattning, men fortsätter att öka marknadsandelarna. De investeringar i penetrationskampanjer som genomförs har givit en hög försäljning av prenumerationer och kommer att påverka resultatet i framtiden. TV8 har förbättrat resultatet till följd av ett ökat antal abonnenter och lägre programkostnader. Modern Interactive Nettoomsättning, 164 (168) Mkr under tredje kvartalet och 564 (419) Mkr för årets tre första kvartal. Rörelseresultat efter avskrivningar, -29 (-19) Mkr under tredje kvartalet och -30 (-61) Mkr för årets tre första kvartal. Omsättningen i affärsområdet har ökat med 35% under årets tre första kvartal. Det negativa resultatet i affärsområdet beror främst på olönsamma mediekontrakt i TV-Shop. CDON uppvisar en stark försäljningsökning med 290% jämfört med de första nio månaderna föregående år och redovisar under det tredje kvartalet för första gången en kvartalsvinst. Rörelseresultatet för CDON uppgår i kvartalet till 0,3 (-17) Mkr. SDI Media Nettoomsättning, 109 (81) Mkr under tredje kvartalet och 288 (235) Mkr för årets tre första kvartal. Rörelseresultat efter avskrivningar, 13 (5) Mkr under tredje kvartalet och 27 (10) Mkr för årets tre första kvartal. Omsättningsökningen i SDI Media uppgår till 34% under det tredje kvartalet, och rörelseresultatet ökade med 147% under kvartal tre jämfört med samma period i fjol. Affärsområdet, som är världsledande inom översättning, textning och dubbning för TV och DVD ökade vinstmarginalen till 12% (7%) i det tredje kvartalet. Modern Studios Nettoomsättning, 142 (104) Mkr under tredje kvartalet och 466 (340) Mkr för årets tre första kvartal. Rörelseresultat efter avskrivningar, 18 (-9) Mkr under tredje kvartalet och 55 (-3) Mkr för årets tre första kvartal. Affärsområdet visar stark tillväxt under årets tre första kvartal både i omsättning, 37%, och i rörelseresultat. Strix Television har haft stora framgångar under året med internationell försäljning av det egenutvecklade formatet "Baren", och fler nya format har nyligen lanserats. FINANSIELL STÄLLNING Soliditet Koncernens soliditet var 44% (40%) den 30 september 2001. Soliditeten definieras som koncernens totala eget kapital och minoritetsintressen, inklusive de konvertibla skuldebreven om 120 miljoner Euro, i procent av totala tillgångar. I samband med bytet till nya redovisningsprinciper har tidigare rapporterade immateriella tillgångar om 850 Mkr har förts direkt till resultaträkningen efter en korrigering om 238 Mkr avseende skatteeffekten på denna avskrivning. Koncernen har också minoritetsintressen i TV4 och P4 Radio Hele Norge, samt aktier och ett konvertibelt lån till Metro International. Dessa innehav redovisas som anläggningstillgångar. Det sammantagna marknadsvärdet av dessa värdepapper uppgick till 1.317 (3.760) Mkr per den 30 september 2001, vilket innebär ett övervärde per rapportdagen på 825 (3.319) Mkr jämfört med det bokförda värdet på 492 (441) Mkr. Efter justering för övervärde och latent skatt uppgick soliditeten vid utgången av kvartalet till 48% (58%). Likviditet Koncernens likvida medel, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 961 (167) Mkr vid kvartalets slut. De likvida medlen har ökat genom de konvertibla skuldförbindelserna på 120 miljoner Euro som utfärdats. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning uppgick till 938 (153) Mkr vid redovisningsperiodens slut. Koncernens nettoupplåning definieras som räntebärande skulder, inklusive de konvertibla skuldförbindelserna, minus räntebärande tillgångar. Exklusive de konvertibla skuldförbindelserna, uppgick nettoupplåningen till -231 (153) Mkr. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under årets tre första kvartal till 76 (230) Mkr. Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick under årets tre första kvartal till 172 (186) Mkr. I enlighet med ovan nämnda redovisningsprinciper har all återförsäljarprovision i samband med försäljningen av betal-TV- abonnemangspaket för Viasat Guld-kunder som beställer förlängning av abonnemanget omklassificerats från avskrivningar till rörelsekostnader. Jämförelsetalen för 2000 har justerats på motsvarande sätt. Vinst per aktie Efter full utspädning, med hänsyn taget till de 2.052.840 ytterligare aktier som kan komma att emitteras för optionsprogrammet för ledande befattningshavare samt för de 2.790.994 aktierna som kan komma att emitteras för de konvertibla skuldförbindelserna, var vinsten per aktie 0,11 (-1,18) kr för tredje kvartalet och 0,98 (0,50) för årets tre första kvartal. ÖVRIGT Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. MTGs rapport för helåret 2001 kommer att offentliggöras i februari 2002. Stockholm den 24 oktober 2001 Hans-Holger Albrecht Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Ekonomidirektör tel: +46 (0) 8 562 000 50 Patrik Linzenbold, IR- och Pressansvarig tel: +44 (0) 8 562 000 53 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet- portal, mobil-portal och text-TV), Publishing (finansnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e- handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). Modern Times Group MTG ABs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB) och på NASDAQ National Market i New York (symbol: MTGNY). [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01110/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01110/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0002.doc
Visa mer filer