Delårsrapport för första kvartalet 2001

Delårsrapport för första kvartalet 2001

Stockholm
April 25, 2001
16.05 CEST

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2001 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; Nasdaq: MTGNY), avger idag, onsdagen den 25 april 2001 rapport för verksamheten under första kvartalet 2001. · OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 27% TILL 1 508 MKR. · RÖRELSERESULTATET EFTER AVSKRIVNINGAR FÖR ETABLERADE VERKSAMHETER ÖKADE MED 442% TILL 103 MKR. · RESULTATET EFTER FINANSIELLA POSTER EXKLUSIVE REALISATIONSVINSTER UNDER FJOLÅRET ÖKADE MED 124% TILL 38 MKR. · OMSÄTTNINGEN FÖR TV3 SKANDINAVIEN ÖKADE MED 6%. · NYFÖRSÄLJNINGEN AV DIGITALA DEKODRAR UPPGICK TILL 63 000 UNDER KVARTALET, VARAV 94% MED VIASAT GULD. FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) 2001 2000 Q1* Q1 Etablerade verksamheter Nettoomsättning 1 507 1 189 Resultat före avskrivningar 158 67 Resultat efter avskrivningar 103 19 Nyinvesteringar Nettoomsättning 1 0 Resultat före avskrivningar -36 -1 Resultat efter avskrivningar -37 -1 Summa nettoomsättning 1 508 1 189 Resultat före avskrivningar 122 66 Resultat efter avskrivningar 66 18 Realisationsvinster och 0 123 avyttrade verksamheter Resultat efter finansiella 38 140 poster *Justerat för förändringar i de svenska redovisningsreglerna. FÖRVALTNING Bolaget tillämpar Redovisningsrådets nya rekommendationer från och med den första januari 2001. Förändringen innebär bland annat att nyetableringar ej längre kapitaliseras, och att avskrivningar på tidigare kapitaliseringar därmed faller bort. Nya projekt, exempelvis de nya TV- kanalerna i Ungern och Ryssland, resultatförs löpande. Jämförelsesiffrorna för 2000 har justerats med hänsyn till de nya rekommendationerna. Ovan särredovisas omsättning och resultat för etablerade verksamheter respektive nyinvesteringar, för att tydligare beskriva verksamheten. Nyinvesteringar definieras som verksamhetens resultat de första två åren efter projektets driftsstart. I nyinvesteringar ingår Viasat+, Viasat3 Ungern, samt områdena Everyday.com, Everyday.TV och Everymobile.com inom New Media. Organisation Affärsområdena har omorganiserats vid årsskiftet 2000/2001, dels genom att ett nytt affärsområde, New Media, har bildats, dels genom att TV8 har överförts till affärsområdet MTG Publishing. New Media består både av befintliga verksamheter som text-TV, försäljningsbolaget Webad, MTG:s andel av Everyday.com samt av nya produkter såsom digital-TV-portalen Everyday.TV och mobilt Internet inom Everymobile.com. De befintliga verksamheterna har överförts från Modern Interactive samt Viasat Broadcasting. Modern Interactive består efter omstruktureringen således av verksamheterna inom traditionell homeshopping, TV-Shop, logistik och fulfilment, eCommerce Logistics, shoppingsajten CDON i MTG Internet Retailing AB och webbproduktionsföretaget NoName4Us. Inom Modern Studios har bolaget Modern Sports and Events startats, vars verksamhet initialt består i att producera boxningsgalor. Efter kvartalets utgång har avtal tecknats om att förvärva 75 procent av aktierna i den ryska TV-kanalen Darial TV, som är en av åtta nationella TV- kanaler i Ryssland. Förvärvet avses att genomföras under maj månad. Jämförelsetalen i denna rapport har justerats för ovanstående organisatoriska förändringar samt för de nya redovisningsrekommendationerna. FINANSIELLT RESULTAT Koncernens resultat under första kvartalet 2001 Nettoomsättningen ökade med 27% till 1 508 Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 122 Mkr (66). Rörelseresultatet efter avskrivningar för etablerade verksamheter ökade till 103 Mkr (19). Rörelseresultat efter avskrivningar för nyetableringar uppgick till -37 Mkr (-1). Totalt Rörelseresultat efter avskrivningar ökade till 66 Mkr (18). Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -24 Mkr (-3). Jämförelsestörande poster uppgick till 0 Mkr (123). Räntenettot och övriga finansiella poster uppgick till -28 Mkr (-1), inklusive kursvinster och förluster vid omräkning av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta, netto -1 Mkr (12). Resultatet efter finansiella poster minskade till 38 Mkr (140). Resultatet efter skatt minskade till 24 Mkr (89). Vinsten per aktie uppgick till 0,34 kr (1,44 kr inklusive jämförelsestörande poster). MTGs balansomslutning per den 31 mars 2001 uppgick till 6 296 Mkr (6 040 Mkr per den 31/12 2000). SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Viasat Broadcasting Nettoomsättning, 1 026 Mkr (852) Rörelseresultat efter avskrivningar, 89 Mkr (72) -varav Rörelseresultat efter avskrivning för etablerade verksamheter, 110 Mkr (72) -varav Rörelseresultat efter avskrivningar för nyinvesteringar, -21 Mkr (0) Trots svagare annonskonjunktur, uppvisar Viasats reklamfinansierade kanaler en tillväxt om 8%. Övergången till digital-TV fortgår enligt plan. Under våren kommer Viasats samtliga premiumabonnenter att ha erhållit en digital dekoder, och därmed har väsentliga kostnadsbesparingar för satellitdistribution säkerställts. Nyförsäljningen av digitala dekodrar har varit fortsatt stark och vid utgången av det första kvartalet 2001 har sammanlagt 125.000 nya abonnemang tecknats sedan lanseringen, varav 85% med Viasat Guld. Försäljningen i de reklamfinansierade TV-kanalerna, TV3, ZTV, 3+, Viasat+ samt Viasat3 Ungern, uppgick sammantaget till 614 Mkr (569), vilket är en ökning med 8% mot första kvartalet förra året. De totala intäkterna för betal-TV uppgick till 481 Mkr (352), vilket innebär en ökning med 37%. Lanseringen av digital-TV under hösten har resulterat i stark nyförsäljning av digitala abonnemang utöver det utbyte av dekodrar som gjorts hos samtliga premiumabonnenter. De analoga sändningarna för betal-TV-kanalerna kommer att upphöra under det andra kvartalet 2001, vilket leder till besparingar i distributionskostnader om cirka 200 Mkr på helårsbasis. Projektet att byta till digitala dekodrar hos samtliga premiumabonnenter har varit i sitt mest intensiva skede under det gångna kvartalet, och kommer att vara slutfört under våren. Parallellt med detta har nyförsäljningen av digitala dekodrar resulterat i väsentliga volymökningar. Antalet abonnenter har under det första kvartalet 2001 utvecklats enligt nedan. (Tusental abonnenter) Bas Premiu m Ingående balans per den 1/1 1 077 321 2001 Nyförsäljning under 63 59 Enbart Viasat kvartalet Guld Churn under kvartalet -44 -13 1 096 367 Övriga premiumpaket per den 39 31/3 2001 Utgående balans per den 31/3 1 096 406 2001 Utgående balans per den 31/3 1 089 332 2000 Ökningen av abonnemang i Viasat återspeglas också i TV1000, där antalet abonnenter ökat med 48 000 (12%) sedan årsskiftet, och uppgår vid periodens slut till 453 000 (378 000). Rörelseresultatet för hela affärsområdet uppgick till 89 Mkr (72). MTGs andel av TV4s resultat ingår som intressebolagsandel i affärsområdet tillsammans bland annat med andel av resultatet i TV3-kanalerna i kanalerna i Estland och Lettland. Resultatandelar i intressebolag har utvecklats negativt under rapportperioden och uppgår till -11 Mkr (6), vilket är en effekt av resultatförsämringen i TV4. New Media Nettoomsättning, 21 Mkr (16) Rörelseresultat efter avskrivningar, -15 Mkr (1) -varav rörelseresultat efter avskrivning för etablerade verksamheter, 1 Mkr (2) -varav rörelseresultat för nyinvesteringar, -16 Mkr (-1) Omsättningen i New Media härrör sig från de befintliga verksamheterna under perioden, och intäktsökningen är relaterad till både text-TV och Internet-försäljning, vars verksamheter generar en sammanlagd vinst om 1,3 Mkr för första kvartalet. De nya produkterna, digital-TV-portalen Everyday.TV och Everymobile.com, har varit i uppstartsskeden under rapportperioden och genererade således inga intäkter. Resultatandelar i intressebolag, vilket består av bolagets andel i Internet-portalen Everyday.com, har utvecklats negativt i jämförelse med första kvartalet 2000, vilket beror på att portalen nu finns i flera länder, samt att strategiska satsningar gjorts på innehåll och teknikutveckling. Radio Nettoomsättning, 30 Mkr (26) Rörelseresultat efter avskrivningar, 3 Mkr (-10) Omsättningen för radiokanalerna ökade med 16%. Resultaten för P4 Radio Hele Norge, Radio Nova i Finland och de baltiska radiokanalerna ingår som resultatandelar i intresseföretag. Resultatet från intresseföretag har förbättrats tack vare avyttringen av de mindre radionätverken i Finland till förmån för investeringen i Radio Nova. Publishing Nettoomsättning, 53 Mkr (48) Rörelseresultat efter avskrivningar, -14 Mkr (-11) Finanstidningen ökade sin omsättning till 40 Mkr, 22%, som ett resultat av produktförbättringar och penetrationskampanjer som höjt räckvidden. Resultatet för Finanstidningen har förbättrats marginellt gentemot förra årets första kvartal, och visar en förlust till följd av kostnader för riktade marknadsinsatser. TV8, som numera ingår i affärsområdet, har förbättrat resultatet till följd av ett ökat antal abonnenter och lägre programkostnader. Modern Interactive Nettoomsättning, 212 Mkr (113) Rörelseresultat efter avskrivningar, 9 Mkr (-18) Omsättningen i affärsområdet har ökat med 88%, tack vare försäljningsframgångar i samtliga bolag. Det åtgärdsprogram som initierades i fjärde kvartalet 2000, har resulterat i ökad omsättning för TV-Shop, som för första kvartalet endast redovisar en mindre förlust. Logistikbolaget e-CommerceLogistics, eCL, fortsatte omsättningstillväxten från 2000 och ökade vinsten ytterligare. CDON visar fortfarande förlust, men på en väsentligt lägre nivå än förra året. SDI Media Nettoomsättning, 84 Mkr (79) Rörelseresultat efter avskrivningar, 6 Mkr (3) Omsättningsökningen i SDI Media uppgår till 6%, och består både av organisk tillväxt och ökning genom förvärv under 2000. Resultatet i SDI Media fördubblades under perioden. Affärsområdet, som är världsledande inom översättning, textning och dubbning för TV, DVD samt översättningar för Internet och applikationer för döva, fokuserar fortsatt på tillväxt och lönsamhet. DVD, den mest lönsamma verksamheten ökade försäljningen med närmare 25% jämfört med föregående år. Modern Studios Nettoomsättning, 172 Mkr (115) Rörelseresultat efter avskrivningar, 19 Mkr (3) Affärsområdet visar stark tillväxt både i omsättning, 50%, och i resultat, 533%, där Strix Television, Sonet Film och Modern Entertainment framförallt bidragit till den positiva utvecklingen. Strix Television har under perioden tecknat ytterligare internationella avtal för befintliga format, samt avtal i Norden gällande nya format som bolaget utvecklat. Avvecklingen av Nordic Artist pågår enligt plan, och bolaget visar en mindre förlust under första kvartalet, vilket avser avvecklingen av sedan tidigare kontraktsbundna projekt. FINANSIELL STÄLLNING Soliditet De ändrade redovisningsprinciperna har medfört att 850 Mkr, som tidigare redovisats som immateriella anläggningstillgångar har skrivits ned direkt mot fritt eget kapital, efter korrigering med 238 Mkr avseende nedskrivningens skatteeffekt. Digitalprojektet utgjorde 555 Mkr av den totala nedskrivningen. Vidare har principändringen medfört att kapitalandelar i intresseföretag korrigerats med 52 Mkr, vilket minskar fritt eget kapital utan skatteeffekt. Dessutom har 85 Mkr omklassificerats från immateriella anläggningstillgångar till förutbetalda kostnader. Koncernens soliditet efter denna justering (definierad som koncernens eget kapital inklusive minoritetsintressen och konvertibelt förlagslån, i procent av tillgångarna) var 29% (37%) vid utgången av perioden. Utöver detta återfinns innehaven av aktier och konvertibelt lån i TV4, P4 och Metro som anläggningstillgångar. Det sammantagna marknadsvärdet uppgick till 2 557 Mkr (1 472) per kvartalets utgång, vilket innebär ett övervärde per rapportdagen på 2 065 Mkr (1 259) i jämförelse med det bokförda värdet på 492 Mkr (213). Med hänsyn till nämnda övervärden och latent skatt avseende dessa, uppgår soliditeten till 43% (49%). Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 200 Mkr (357) vid rapportperiodens slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning (definierad som räntebärande skulder exklusive konvertibelt förlagslån, minus räntebärande tillgångar) uppgick till 760 Mkr (112) vid rapportperiodens slut. Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 26 Mkr (27), varav ungefär hälften avser investeringar i filmrättigheter i MTG Modern Entertainment och Sonet Film. Eftersom koncernen följer Redovisningsrådets nya rekommendationer bokförs ej längre uppstartskostnader för nya verksamheter som investeringar, utan dessa resultatförs löpande. Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 56 Mkr (48). Periodisering av återförsäljarprovisioner i samband med att nya Viasat Guld-kunder tecknar sig för längre abonnemangsperioder, har i samband med de ändrade redovisningsprinciperna omklassificerats från avskrivningar till rörelsekostnader. Jämförelsetalen för 2000 är justerade i enlighet med detta. Resultat per aktie Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,34 kr (1,44). Vid beräkning av antal aktier har hänsyn tagits till det optionsprogram som beslutades vid extra bolagsstämma den 16 februari 2001. Om optionsprogrammet utnyttjas fullt ut ökar antal aktier med 2 052 840, motsvarande 3% av de utestående aktierna. ÖVRIGT Rapport för andra kvartalet 2001 MTGs rapport för andra kvartalet 2001 kommer att offentliggöras den 6 augusti 2001. Årsredovisning MTGs årsredovisning kommer inom kort att finnas tillgänglig på bolagets kontor på adress MTG, Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm. Finansiell information Ytterligare finansiell information redovisas på vår hemsida www.mtg.se. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för MTG hålls torsdagen den 17 maj 2001, kl. 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbrokajen i Stockholm. Stockholm den 25 april 2001 Hans-Holger Albrecht Verkställande Direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Hans Holger Albrecht Tel 08 562 000 50 Verkställande Direktör, Modern Times Group MTG AB Mia Brunell Tel 08 562 000 33 Ekonomidirektör, Modern Times Group MTG AB Matthew Hooper Tel +44 20 7321 5010 Investor Relations Bert Willborg, Tel 070 727 70 22 Media Relations Rörelseresultat 2001 2000 (MSEK) 1 jan- 1 jan-31 31 mars mars Etablerade verksamheter MTG Broadcasting 110 72 MTG New Media 1 2 MTG Radio 3 -10 MTG Publishing -14 -11 MTG Modern Interactive 9 -18 SDI Media 6 3 MTG Modern Studios 19 3 Moderbolag och övriga -28 -19 Elimineringar -3 -3 103 19 Nyinvesteringar Viasat+ -9 0 Viasat3 Ungern -12 0 New Media -16 -1 -37 -1 Realisationsvinster och avyttrade verksamheter Försäljning av TV4 aktier 0 105 Resultat i Metro Sveriges 0 18 säljbolag jan-maj 2000 0 123 Rörelseresultat 66 141 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2001 2000 2000 (MSEK) 1 jan-31 1 jan-31 Helår mars mars Nettoomsättning 1 508 1 189 5 431 Kostnad för sålda varor och -984 -842 -3 508 tjänster Bruttoresultat 524 347 1 923 Försäljningskostnader, administrationskostnader samt forsknings- och -383 -288 -1 540 utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter 5 5 18 Övriga rörelsekostnader -56 -43 -235 Resultat av - - 8 företagsutveckling Resultat vid försäljning av - 105 106 värdepapper Resultat i Metro Sveriges - 18 32 säljbolag jan-maj 2000 Viasat digitalprojekt - 0 -555 Resultat från andelar i -24 -3 16 intresseföretag Rörelseresultat 66 141 -227 Finansnetto -28 -1 -44 Resultat efter finansiella 38 140 -271 intäkter och kostnader exklusive konvertibelränta Ränta på konvertibelt - -7 -3 förlagslån Resultat före skatt 38 133 -274 Skatt -15 -45 -24 Minoritetens andel i 1 1 1 resultatet Periodens resultat 24 89 -297 Aktier vid periodens slut, 68 427 996 64 685 967 66 375 inkl konvertibel och option 156 Aktier vid periodens slut, 66 375 156 60 118 194 66 375 exkl konvertibel och option 156 Genomsnittligt antal aktier: vid beräkning av resultat per 68 427 996 64 685 967 65 952 aktie efter utspädning 859 vid beräkning av resultat per 66 375 156 59 697 732 63 944 aktie före utspädning 505 Resultat per aktie efter 0,34 1,44 -4,46 utspädning Resultat per aktie före 0,35 1,48 -4,63 utspädning KONCERNÖVERSIKT (MSEK) 2001 2000 2000 1 jan-31 1 jan-31 Helår mars mars Nettoomsättning per område Viasat Broadcasting 1 026 852 3 789 MTG New Media 21 16 61 MTG Radio 30 26 133 MTG Publishing 53 48 234 MTG Modern Interactive 212 113 580 SDI Media 84 79 330 MTG Modern Studios 172 115 551 Moderbolag och övriga 24 24 106 bolag Elimineringar -114 -84 -353 1 508 1 189 5 431 Rörelseresultat per område Viasat Broadcasting 89 72 500 Försäljning TV4-aktier - 105 106 Viasat digitalprojekt - 0 -555 MTG New Media -15 1 -39 MTG Radio 3 -10 18 MTG Publishing -14 -11 -53 MTG Modern Interactive 9 -18 -127 SDI Media 6 3 18 MTG Modern Studios 19 3 3 Moderbolag och övriga -28 -19 -117 bolag Metro Sveriges säljbolag - 18 32 jan-maj 2000 Elimineringar -3 -3 -13 66 141 -227 KONCERNENS BALANSRÄKNING 2001-03- 2000-03- 2000-12- (MSEK) 31 31 31 Anläggningstillgångar Aktiverade 66 89 111 utvecklingskostnader Nyttjanderätter 321 114 297 Goodwill 1 020 273 1 046 Maskiner och inventarier 282 246 252 Aktier och andelar 304 253 303 Långfristiga fordringar 950 354 896 2 943 1 329 2 905 Omsättningstillgångar Varulager 1 415 872 1 201 Kortfristiga fordringar 1 770 1 438 1 642 Kassa, bank och kortfristiga 168 257 292 placeringar 3 353 2 567 3 135 Summa tillgångar 6 296 3 896 6 040 Eget kapital Bundet eget kapital 1 673 393 1 724 Fritt eget kapital 173 669 66 1 846 1 062 1 790 Minoritetsintresse 3 21 7 Avsättningar 145 132 124 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 1 303 598 1 277 Ej räntebärande skulder 54 0 44 1 357 598 1 321 Kortfristiga skulder Konvertibelt förlagslån - 377 - 1997/2000 Andra räntebärande skulder 250 105 125 Ej räntebärande skulder 2 695 1 601 2 673 2 945 2 083 2 798 Summa eget kapital och 6 296 3 896 6 040 skulder KONCERNENS 2001 2000 2000 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) 1 jan-31 1 jan-31 Helår mars mars Periodens nettoresultat 23 89 -297 Justeringar för poster i 97 -8 -3 periodens resultat som inte genererar kassaflöde från rörelsen Förändringar i -320 -329 194 rörelsekapitalet Kassaflöde från rörelsen -200 -248 -106 Förvärv av rörelsen i - - -900 TV1000 Nyemission för förvärv av - - 900 rörelsen i TV1000 Övriga investeringar i 0 0 -164 aktier Investeringar i andra -26 -27 -193 anläggningstillgångar Övrigt kassaflöde från 0 125 163 investeringsaktiviteter Kassaflöde till -26 98 -194 investeringsaktiviteter Kassaflöde från/till 102 83 234 finansiella aktiviteter Periodens förändring av -124 -67 -66 kassa och bank AVSTÄMNING EGET KAPITAL Aktie- Bundna Fria (MSEK) kapital reserver reserver Summa Utgående balans 2000-12-31 332 1 392 730 2 454 Byte av redovisningsprincip -664 -664 Ingående balans 2001-01-01 med ny redovisningsprincip 332 1 392 66 1 790 Periodens resultat januari- 23 23 mars 2001 Omräkningsdifferenser 33 33 Förskjutningar mellan fritt -51 51 0 och bundet eget kapital Utgående balans 2001-03-31 332 1 341 173 1 846 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT01510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT01510/bit0001.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer