Delårsrapport för första halvåret 2000

Delårsrapport för första halvåret 2000

Stockholm
August 14, 2000
16.15 CEST

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2000 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq:MTGNY), avger idag måndagen den 14 augusti 2000 rapport för verksamheten under första halvåret 2000. * OMSÄTTNINGSÖKNINGEN UPPGICK TILL 22%. * RÖRELSERESULTATET EFTER AVSKRIVNINGAR UPPGICK TILL 283 Mkr, EN ÖKNING MED 100%. * UTDELNING AV METRO TILL AKTIEÄGARNA GENOMFÖRS DEN 15 AUGUSTI 2000. FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) 2000 1999 Jan - Jan - Juni juni Pro forma Nettoomsättning 2 587 2 122 Bruttoresultat 998 608 Rörelseresultat före 454 235 avskrivningar Rörelseresultat efter 283 142 avskrivningar Resultat från avyttrade 33 verksamheter Resultat efter finansiella 288 113 intäkter och kostnader FÖRVALTNING Organisation Det tidigare affärsområdet Metro International, inklusive den svenska och finska Metro-verksamheten i affärsområdet Publishing, delades ut till aktieägarna i början av augusti 2000. Siffrorna i delårsrapporten för första halvåret redovisas exklusive Metro International, såväl för första halvåret 2000 som i jämförelsetalen för 1999. Från och med årsskiftet 1999/2000 har det tidigare affärsområdet Media Services delats upp i två: SDI Media och Modern Studios. Inom SDI Media samlas koncernens verksamhet inom textning och dubbning av film och TV- program, DVD, Internet samt olika applikationer för hörselskadade. Inom Modern Studios samlas de bolag som producerar innehåll i olika former; nämligen Strix Television, Sonet Film, Freeport, Nordic Artist, Modern Television samt Modern Entertainment. Inom affärsområdet Modern Interactive (tidigare Electronic Retailing) redovisas verksamheterna inom traditionell homeshopping, TV-Shop, logistik och fulfilment, eCommerce Logistics, övrig interaktiv verksamhet inom text-TV och Internet, MTG Internet Retailing samt webbproduktionsföretaget NoName4Us. Sålunda har verksamheterna inom MTG Internet, Interactive Television och Webad överförts från förutvarande affärsområdet Media Services till Modern Interactive. Slutligen ingår i affärsområdet MTGs andel av resultatet i Everyday. Jämförelsetalen i denna rapport har justerats för ovanstående förändringar. För att tydliggöra abonnemangsintäkternas betydelse redovisas från innevarande år kabel-TV-intäkter i nettoomsättningen istället för som tidigare i övriga rörelseintäkter. Jämförelsetalen har justerats enligt denna princip. Nya verksamheter Under andra kvartalet startade TV-Shop inom affärsområdet Modern Interactive en ny digital TV-kanal för eCommerce på Sky TVs plattform i England. Under andra kvartalet förvärvade MTG rörelsen i TV1000 från Kinnevik. Resultatet i TV1000 redovisades redan tidigare i MTG i form av en optionspremie, men som en följd av förvärvet konsolideras TV1000 som helägt dotterbolag i MTG-koncernen med verkan från 1 januari 2000. FINANSIELLT RESULTAT Koncernens resultat första halvåret 2000 Nettoomsättningen ökade med 22% till 2 587 Mkr. Ökningen förklaras delvis av förvärvet av TV1000 under perioden. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 454 Mkr (235). Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade till 283 Mkr (142). Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 17 Mkr (19). Räntenettot och övriga finansiella poster uppgick till -28 Mkr (-29), inklusive kursvinster och förluster vid omräkning av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta, netto -10 Mkr (-10). Resultat från dekonsoliderade verksamheter uppgick till 33 Mkr (0). Resultatet efter finansiella poster ökade till 288 Mkr (113). Resultatet efter skatt ökade till 188 Mkr (78). Vinsten per aktie uppgick till 2,81 kr (1,36 kr). MTGs balansomslutning per den 30 juni 2000 uppgick till 5.449 Mkr (4.008). SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Viasat Broadcasting Nettoomsättning, 1.878 Mkr (1.489) Rörelseresultat efter avskrivningar, 330 Mkr (155) I rörelseresultatet ingår en realisationsvinst från avyttring av aktier i TV4 om 106 Mkr. MTG innehar för närvarande 20,1% i TV4, vilket överstiger konsortieavtalets rösträttsbegränsning om 20%. Tillväxten på marknaden för TV-reklam var under perioden stark i Sverige och Norge och förbättrades något i Danmark. Återhämtning på de baltiska marknaderna fortsatte med ökad försäljning för MTGs kanaler som följd. Sammantaget uppgick reklamförsäljningen för MTGs kanaler TV3, ZTV, 3+, Viasat Plus samt TV8 till 1.034 Mkr (911), en ökning med 20%. Abonnemangsintäkterna uppgick totalt till 679 Mkr (600). Förberedelserna för lansering av digital-TV fortsatte under perioden, då avtal med såväl leverantörer av satellitkapacitet som dekodrar tecknades. Den förväntade avmattningen i nyförsäljning i avvaktan på lansering av digital-TV blev inte så dramatisk som förväntat. Antalet abonnenter för TV1000 uppgick vid periodens slut till 379.000 (336.000). Antalet abonnenter på DTH-marknaden har utvecklats enligt följande: Viasat Guld Kortinnehav Viasat Juni 1999 Juni 2000 are Juni 2000 Juni 1999 Totalt 244.704 293.931 1.048.128 1.080.721 Rörelseresultatet för hela affärsområdet uppgick till 330 Mkr. MTGs andel av TV4s rörelseresultat ingår som intressebolagsandel i affärsområdet tillsammans med kanalerna i Estland och Lettland. Radio Nettoomsättning, 68 Mkr (55) Rörelseresultat efter avskrivningar, 13 Mkr (18) Tillväxten på marknaden för radioreklam var fortsatt stark under perioden. Försäljningen under första halvåret påverkades dock negativt som en del av det projekt som syftar till att höja prisnivån för radioreklam. Publishing Nettoomsättning, 105 Mkr (44) Rörelseresultat efter avskrivningar, 1 Mkr (-6) Finanstidningen ökade återigen sin omsättning under kvartalet till 85 Mkr totalt för första halvåret, tack vare förbättringar av produkten i kombination med en framgångsrik räckvidds- och prenumerationstillväxt. Vinsttillväxten var god under perioden. Modern Interactive Nettoomsättning, 278 Mkr (321) Rörelseresultat efter avskrivningar, -14 Mkr (12) Omsättningen i TV-Shop reducerades under perioden och uppgår till 221 Mkr för hela första halvåret som en följd av ett ökat fokus på lönsamma distributionsavtal. Avtalet med Eurosport, vilket är det största i TV- Shops verksamhet, har omförhandlats med positivt resultat. I april lanserades PIN, Product Information Network, en digital TV-kanal för eCommerce som täcker över tre miljoner hushåll i England. Kanalen ingår som en del av Sky TVs plattform. De totala intäkterna från den interaktiva verksamheten över text-TV och Internet, uppgick till 36 Mkr. SDI Media Nettoomsättning, 154 Mkr (103) Rörelseresultat efter avskrivningar, 5 Mkr (4) SDI Media har bildats för att ytterligare fokusera och tydliggöra verksamheten inom textning och dubbning av rörliga bilder för bio, TV och DVD samt översättning för Internet och applikationer för TV-tittare med nedsatt hörsel. Affärsområdet, som idag är världsledande inom sitt område, har avslutat sin etableringsfas och fokuserar nu på tillväxt och lönsamhet. Modern Studios Nettoomsättning, 236 Mkr (180) Rörelseresultat efter avskrivningar, 6 Mkr (5) I och med bildandet av Modern Studios förstärks koncernens satsning på innehåll, såväl i produktions- som försäljningsledet. En samordning sker därför av bolagen inom detta område med avsikt att ytterligare förstärka rättighetsbiblioteken och försäljningsverksamheten. Med denna nya struktur kan affärsområdet hantera hela kedjan från produktion till försäljning av rättigheter. Under andra kvartalet har överenskommelse träffats om förvärv av minoritetens aktier i Modern Entertainment, tidigare MTG Media Properties, för USD 10,7 miljoner. I koncernredovisningen ger förvärvet upphov till ett övervärde på cirka 100 Mkr, vilket redovisas som nyttjanderätter. Resultat från avyttrade verksamheter Rörelseresultat efter avskrivningar, 33 Mkr (-) Metros svenska säljbolag var tillika holdingbolag bland annat för koncernens aktier i Finanstidningen och kunde av bland annat skatteskäl inte ingå i utdelningen till aktieägarna. I stället har säljverksamheten i detta bolag överlåtits till ett nytt bolag i Metro-koncernen med verkan från den 1 juni 2000. Resultat för denna verksamhet under årets fem första månader konsolideras i MTG-koncernen, men ingår inte i de pro forma jämförelsetalen för 1999, och redovisas därför på separat rad. Moderbolaget Nettoomsättning, 20 Mkr (0) Rörelseresultat efter avskrivningar, -43 Mkr (0) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, exklusive ränta på konvertibelt förlagslån, uppgick i moderbolaget till 95 Mkr (99 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (6 Mkr). FINANSIELL STÄLLNING Soliditet Under första halvåret har eget kapital i koncernen ökat dels genom att innehavarna av det konvertibla förlagslånet konverterat hela lånet till aktier, dels genom en riktad nyemission till ett bolag i Kinnevik- koncernen i samband med förvärvet av TV1000. Koncernens soliditet (definierad som koncernens eget kapital inklusive minoritetsintressen och konvertibelt förlagslån, i procent av tillgångarna) var 44% (35%) vid utgången av rapportperioden. Till detta kommer innehaven i TV4 och P4 som redovisas som anläggningstillgång. Deras sammanlagda marknadsvärde per rapportdagen uppgick till 1 581 Mkr. Det sammanlagda bokförda värdet uppgick till 188 Mkr. Optionen att förvärva aktier i Millicom, har överlåtits till Metro i samband med utdelningen. Med hänsyn tagen till övervärden i marknadsnoterade aktier och latent skatt i dessa, uppgår soliditeten till 55% (41%). Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 256 Mkr (542) vid rapportperiodens slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning (definierad som räntebärande skulder exklusive konvertibelt förlagslån, minus räntebärande tillgångar) uppgick till 236 Mkr (99) vid periodens slut. Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 192 Mkr (48). Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 180 Mkr (93). Resultat per aktie Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 2,83 kr (1,36). ÖVRIGT Delårsrapport för januari-september 2000 MTGs kommuniké för de tre första kvartalen 2000 kommer preliminärt att offentliggöras den 6 november 2000. Årsredovisning MTGs årsredovisning finns tillgänglig på bolagets kontor på adress MTG, Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm. Ytterligare finansiell information redovisas på vår hemsida www.mtg.se. Stockholm den 14 augusti 2000 Pelle Törnberg Verkställande Direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Pelle Törnberg Tel 08 562 000 50 Verkställande Direktör, Modern Times Group MTG AB Johan Lindgren Tel 08 562 000 50 Ekonomidirektör, Modern Times Group MTG AB KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1999 1999 2000 (MSEK) Helår 1 jan-30 1 jan-30 juni juni pro formapro forma Nettoomsättning 4 491 2 122 2 587 Kostnad för sålda varor och -3 182 -1 514 -1 576 tjänster Bruttoresultat 1 309 608 1 011 Försäljningskostnader, administrationskostnader Samt forsknings- och -932 -372 -722 utvecklingskostnader Resultat av företagsutveckling -3 -3 - Resultat vid försäljning av - - 108 värdepapper Kostnadsförd optionspremie för -68 -37 - TV1000 Övriga rörelseintäkter 17 6 9 Övriga rörelsekostnader -164 -79 -107 Resultat från andelar i 43 19 17 intresseföretag Rörelseresultat 202 142 316 Finansnetto -24 -29 -28 Resultat efter finansiella 178 113 288 intäkter och kostnader Exklusive konvertibelränta Ränta på konvertibelt -30 -14 -3 förlagslån Resultat före skatt 148 99 285 Skatt -84 -23 -98 Minoritetens andel i resultatet1 2 1 Periodens resultat 65 78 188 KONCERNÖVERSIKT (MSEK) 1999 1999 2000 Helår 1 jan-30 1 jan-30 juni juni pro formapro forma Nettoomsättning per område Viasat Broadcasting 3 114 1 489 1 878 Radio 110 55 68 Publishing 128 44 105 Modern Interactive 582 321 278 Modern Studios 419 180 236 SDI Media 256 103 154 Moderbolag och övriga bolag 91 34 38 Elimineringar -209 -104 -170 4 491 2 122 2 587 Rörelseresultat per område Viasat Broadcasting 314 155 330 Radio 16 18 13 Publishing -16 -6 1 Modern Interactive -27 12 -14 Modern Studios 18 5 6 SDI Media 15 4 5 Moderbolag och övriga bolag -105 -39 -51 Metro Sveriges säljbolag jan- - - 33 maj 2000 Elimineringar -13 -7 -7 202 142 316 KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK)1999-12- 1999-06- 2000-06- 31 30 30 pro formapro forma Anläggningstillgångar Aktiverade utvecklingskostnader347 189 344 Nyttjanderätter 112 107 252 Goodwill 286 307 1 164 Maskiner och inventarier 247 185 291 Aktier och andelar 272 251 238 Långfristiga fordringar 501 284 305 1 765 1 323 2 594 Omsättningstillgångar Varulager 746 1 080 1 099 Kortfristiga fordringar 1 436 1 304 1 552 Kassa, bank och kortfristiga 324 301 204 placeringar 2 506 2 685 2 855 Summa tillgångar 4 271 4 008 5 449 Eget kapital Bundet eget kapital 397 309 1 674 Fritt eget kapital 721 688 771 1 118 997 2 445 Minoritetsintresse 23 16 13 Avsättningar 125 100 136 Långfristiga skulder Konvertibelt förlagslån - 398 - 1997/2000 Andra räntebärande skulder 687 681 889 Ej räntebärande skulder 0 4 1 687 1 083 890 Kortfristiga skulder Konvertibelt förlagslån 407 - - 1997/2000 Andra räntebärande skulder 109 10 16 Ej räntebärande skulder 1 802 1 802 1 949 2 318 1 812 1 965 Summa eget kapital och skulder 4 271 4 008 5 449 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 1999 1999 2000 (MSEK) Helår 1 jan-30 1 jan-30 juni juni pro formapro forma Periodens nettoresultat 65 78 188 Justeringar för poster i periodens resultat som inte genererar kassaflöde från 228 102 122 rörelsen Förändringar i rörelsekapitalet152 22 -322 Kassaflöde från/till rörelsen 445 202 -12 Investeringar i aktier -56 -19 -110 Investeringar i andra -407 -48 -192 anläggningstillgångar Övrigt kassaflöde från 45 43 160 investeringsaktiviteter Kassaflöde till -418 -24 -142 investeringsaktiviteter Kassaflöde till/från -39 -173 34 finansiella aktiviteter Periodens förändring av kassa -12 5 -120 och bank ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/14/20000814BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/14/20000814BIT00600/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer