Delårsrapport för det första kvartalet 2013

Delårsrapport för det första kvartalet 2013

Stockholm
April 18, 2013
13.00 CEST
18 april 2013 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2013.

Stark försäljningsökning på tillväxtmarknaderna

Höjdpunkter första kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 3.223 (3.259) Mkr – upp 2% exklusive valutakurseffekter
  • Rörelseresultatet uppgick till 219 (341) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag
  • Det totala rörelseresultatet uppgick till 454 (542) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 235 (201) Mkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 472 (591) Mkr inklusive en icke kassapåverkande effekt om -13 (81) Mkr till följd av förändringen i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen
  • Resultatet efter skatt uppgick till 334 (454) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 4,73 (6,68) kronor
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 267 (334) Mkr med en nettokassa om 17 Mkr jämfört med en nettoskuld om 1 Mkr vid utgången av det fjärde kvartalet 2012
  • Erhållen utdelning under kvartalet om 58 (52) Mkr från intressebolaget CTC Media

Framåtblickande information

Som tidigare tillkännagivet förväntar sig koncernen att Betal-TV Norden fortsatt ökar sina intäkter under 2013, exklusive valutakurseffekter, och redovisar en rörelsemarginal på cirka 10-12% för helåret 2013. Verksamhetens marginal förväntas öka under 2014.

Koncernen fortsätter även förvänta sig att betal-TV-verksamheterna på tillväxtmarknaderna kommer att redovisa ett nollresultat på rörelsenivå (EBIT) för helåret 2013 med stigande lönsamhet under 2014.

Koncernchefen har ordet

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef kommenterade: ”Det första kvartalet är ett säsongsmässigt mindre kvartal för försäljning, men dessa resultat visar att vi har ett tydligt positivt momentum i verksamheten. Den höga försäljningstillväxten för fri-TV-verksamheterna på tillväxtmarknaderna återspeglade både de första effekterna från de strategiska försäljningsavtalen i Tjeckien och Bulgarien, och ytterligare underliggande ökningar i reklammarknadsandelar i nästan samtliga territorier på grund av ökade tittarsiffror. Vi var Tjeckiens största mediehus inom fri-TV för första gången någonsin på kvartalsbasis i termer av reklammarknadsandel, vilket är en viktig milstolpe för koncernen. Våra skandinaviska tittartidsandelar har stabiliserats eller förbättrats och vi kommer att fortsätta att dra nytta av ökad penetration och nya kanaler. Vi kommer att investera i det momentum vi har i våra marknader för att ta reklammarknadsandelar trots något dämpade reklammarknader.

På betal-TV-sidan har den nordiska internettjänsten Viaplay fortsatt sin snabba expansion och redovisat rekordstort antal dagliga tittare, samt genomgående höga betyg från konsumenter. Försäljningen från den nordiska betal-TV-verksamheten har som förväntat ökat, främst på grund av konsolideringen av TV3 Sport-kanalerna i Danmark. Betal-TV-verksamheterna på tillväxtmarknaderna har också fortsatt att växa snabbt genom att ta in satellitkunder och öka antalet kanalabonnemang. Vi investerar som planerat i tillväxten av våra betal-TV-verksamheter i Norden och på tillväxtmarknaderna och lönsamhetsnivåerna detta år återspeglar detta, för att sedan öka nästa år.

Vi omvandlar en hög andel av vår vinst till kassa och får även utdelning från vårt största intressebolag. Detta gjorde att vi slutade kvartalet med nettokassa och en balansräkning som är ännu starkare. Vi har tillkännagivit vår avsikt att betala ut en ökad utdelning till våra aktieägare i år, men vi är ett tillväxtbolag och är mer fokuserade än någonsin på att utvärdera ett stort antal organiska och förvärvsdrivna tillväxtmöjligheter och potentiella partnerskap för att driva framtida tillväxt.”

* * *

Kapitalmarknadsdag 2013

MTG anordnar kapitalmarknadsdag torsdagen den 13 juni 2013 på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm. Dagen omfattar en hel dag med presentationer från MTGs ledningsgrupp och avslutas med en mottagning på kvällen.

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:              +46(0)8 5352 6408Storbritannien:     +44(0)20 3450 9987USA:                  +1646 254 3367

Kod till telekonferensen: 1466763

För att ta del av telefonkonferensen och för ytterligare information, vänligen gå in på www.mtg.se.

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:                                             +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, KommunikationsdirektörTel:                                             +44 (0) 7768 440 414E-post:                                        investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Stockholm den 18 april 2013

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18Box 2094103 13 StockholmOrganisationsnummer: 556309-9158

    Framåtblickande information och Safe Harbour Statement under ”U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995”Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på MTGs koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framåtblickande information är rimliga, påverkas sådan information av risker och osäkerheter och ingen garanti kan lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den fram­tidsinriktade informationen beroende på bland annat de faktorer som framkommer under rubriken Risker och osäkerheter ovan.

   Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellitplattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2013 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten