Delårsrapport för det andra kvartalet 2013

Delårsrapport för det andra kvartalet 2013

Stockholm
July 18, 2013
13.00 CEST
18 juli 2013 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2013.

Investeringar enligt plan samt accelererad tillväxt

Höjdpunkter andra kvartalet

 • Försäljningen uppgick till 3.619 (3.517) Mkr – upp 3% i rapporterad valuta och 6% exklusive valutakurseffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 464 (552) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 578 (684) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 115 (133) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 530 (587) Mkr inklusive en icke kassapåverkande effekt om -24 (88) Mkr till följd av förändringen i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen
 • Resultatet efter skatt uppgick till 376 (454) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 4,98 (6,35) kronor
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 471 (501) Mkr med en nettoskuld om 206 (778) Mkr efter en utdelning till aktieägarna om 666 (600) Mkr

Höjdpunkter första halvåret

 • Försäljningen uppgick till 6.842 (6.776) Mkr – upp 1% i rapporterad valuta och 4% exklusive valutakurseffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 683 (892) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 1.032 (1.226) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 349 (334) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 1.002 (1.178) Mkr inklusive en icke kassapåverkande effekt om -37 (-6) Mkr till följd av förändringen i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen
 • Resultatet efter skatt uppgick till 710 (908) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 9,71 (13,04) kronor
 • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 738 (835) Mkr

Framåtblickande informationKoncernen förväntar sig fortsatt att Betal-TV Norden ökar sina intäkter exklusive valutakurseffekter under 2013, och redovisar en rörelsemarginal (EBIT) på cirka 10-12% för helåret 2013. Marginalen förväntas öka under 2014.

Koncernens betal-TV-verksamhet på tillväxtmarknaderna redovisar ett resultat som är bättre än förväntat under det andra kvartalet och kommer därför att överträffa det tidigare förväntade nollresultatet (EBIT) för helåret 2013. Koncernen fortsätter att investera som tidigare indikerats, och förväntningarna på ökade vinstnivåer för 2014 kvarstår som tidigare.

Koncernchefen har ordetJørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef kommenterade: ”Den accelererade försäljningstillväxten i det andra kvartalet är ett tydligt bevis på den positiva utvecklingen över hela verksamheten. Vi investerar i detta momentum för att öka framtida tillväxt och bygga våra långsiktiga marknadspositioner.

Vår fri-TV-verksamhet på tillväxtmarknaderna hade ytterligare ett kvartal med formidabel tillväxt, med både stark underliggande tillväxt och ökade reklammarknadsandelar, trots de rådande svaga reklammarknaderna. Detta stärktes av de säljsamarbeten vi påbörjade tidigare i år. I synnerhet den tjeckiska verksamheten rapporterade höga nivåer av tillväxt, och sett till andel av reklaminvesteringarna var vi det största mediehuset i landet för andra kvartalet i rad. Verksamheterna i Baltikum och Bulgarien ökade även de sin försäljning. Vår verksamhet i Ghana rapporterar sitt första kvartal med vinst sedan lanseringen, vilket är en viktig milstolpe för koncernen då vi förbereder etablering i Tanzania i Östafrika. Vi kommer att fortsätta investera i program under det andra halvåret för att öka våra tittartidsandelar.

Våra verksamheter inom Betal-TV Tillväxtmarknader redovisade också god tillväxt i kvartalet. Lönsamhetsnivån var högre än förväntat, vilket återspeglade ett antal positiva engångseffekter, samt periodiserings- och valutakurseffekter under kvartalet. Vi kommer därför att redovisa ett resultat som överstiger de förväntningar vi tidigare har haft på vår lönsamhet, men fortsätter även att investera i verksamhetens utveckling enligt plan.

Verksamheten inom Fri-TV i Skandinavien redovisade stabila intäkter och ökade tittarsiffror, vilket återspeglade de långsiktiga åtgärder som vidtagits för att stärka tablåerna, addera nya kanaler samt öka räckvidden både linjärt och online. Vi fortsätter investera för att öka våra tittartidsandelar och därmed gradvis återta marknadsandelar framgent. Detta kommer att inkludera den planerade lanseringen av vår tredje norska kanal under det andra halvåret.

Den ökade försäljningstillväxten för Betal-TV Norden återspeglade att TV3 Sport-kanalerna inkluderats, tillväxten i Viaplays abonnentbas och ökad ARPU inom premiumsegmentet. Resultatet är i linje med våra förväntningar och vi kommer att fortsätta att investera i premiuminnehåll och i Viaplay.

Vi har fortsatt att teckna ett antal långsiktiga distributionsavtal med ledande nordiska tredjeparts nätverk för att ytterligare stärka vårt samarbete och relationer med viktiga industripartners. Avtalen, som är tecknade med bolag som Telenor, TDC, Boxer, TV2 Norge och Riks TV, visar tydligt värdet av de investeringar i innehåll vi har genomfört, och kommer att öka penetrationen av våra fri- och betal-TV-kanaler i hela regionen.

Vi har genomfört påtagliga investeringar under det senaste året, vilket har resulterat i ett ännu starkare innehållserbjudande till konsumenter. Detta har återspeglats i tecknandet av ett antal långsiktiga och strategiska avtal med ledande nordiska distributionspartners, inklusive Telenor, TDC, Boxer, TV2 Norge och RiksTV.

Vi har också lanserat en plattform för digital innovation och ökad utvecklingstakt, kallad MTGx. Konsumtionen av rörligt innehåll online växer och driver internetanvändning på global nivå, vilket är anledningen till att vi investerar för att driva utveckling av våra befintliga och kommande underhållningstjänster, samt söker nya möjligheter genom partnerskap och förvärv. Vi har också adderat till vår innehålls- och distributionsverksamhet genom förvärven av DRG och Novemberfilm under kvartalet, och vi kommer att fortsätta bygga denna viktiga del av MTG.

Vi har fortsatt att omvandla en stor andel av vår omsättning till kassaflöde samt dra fördel av de kontinuerliga utdelningarna från CTC Media. Vi har betalat ut vår högsta utdelning hittills men avslutade trots detta kvartalet med en låg skuldsättningsnivå. Vi har därför goda förutsättningar för att fortsätta balansera våra investeringar i verksamhetens framtida tillväxt mot avkastningen till aktieägarna.”

* * *

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:            +46(0)8 5033 6538Storbritannien:   +44(0)20 3427 1913USA:                +1212 444 0481

Kod till telekonferensen: 4811435

För att ta del av telefonkonferensen via internet och för ytterligare information, vänligen gå in på www.mtg.se.

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:                 +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytikerTel:                 +46 (0) 73 699 2714Email:             investor.relations@mtg.se

JournalisterTel:                 +46 (0) 73 699 2709Email:             press@mtg.se

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18Box 2094103 13 StockholmOrganisationsnummer: 556309-9158

Framåtblickande information och Safe Harbour Statement under ”U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995”Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på MTGs koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framåtblickande information är rimliga, påverkas sådan information av risker och osäkerheter och ingen garanti kan lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den fram­tidsinriktade informationen beroende på bland annat de faktorer som framkommer under rubriken Risker och osäkerheter ovan.

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellitplattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten