Delårsrapport för det andra kvartalet 2011

Delårsrapport för det andra kvartalet 2011

Stockholm
July 20, 2011
13.00 CEST
20 juli 2011 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2011. Ytterligare ett rekordkvartal

Höjdpunker andra kvartalet [1]

 • Försäljningen ökade med 9% exklusive valutakurseffekter och ökade med 3% i rapporterad valuta till 3.531 (3.413) Mkr
 • Rörelseresultatet före resultatandelar från intressebolag uppgick till 593 (575) Mkr med en oförändrad rörelsemarginal på 17% (17%)
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 681 (698) Mkr, inklusive resultatandelar från intressebolag på 88 (123) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 681 (672) Mkr
 • Totalt resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 479 (501) Mkr
 • Totalt resultat efter skatt uppgick till 479 (522) Mkr inklusive ett resultat om 20 Mkr från CDON Group AB (CDON Group) under det andra kvartalet 2010
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,84 (7,27) kronor för kvarvarande verksamheter och totalt resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,84 (7,58) kronor
 • Utbetalning av 498 (363) Mkr i utdelning till aktieägare
 • Erhållen kvartalsutdelning om 84 (30) Mkr (13 miljoner amerikanska dollar) från intressebolaget CTC Media, Inc. (CTC media)

Höjdpunker första halvåret [1]

 • Försäljningen ökade med 9% exklusive valutakurseffekter och ökade med 3% i rapporterad valuta till 6.656 (6.467) Mkr
 • Rörelseresultatet före resultatandelar från intressebolag ökade med 8% till 1.025 (952) Mkr med en oförändrad rörelsemarginal på 15% (15%)
 • Totala rörelseresultatet ökade med 16% till 1.365 (1.182) Mkr inklusive resultatandelar från intressebolag om 341 (229) Mkr
 • Resultatet före skatt ökade med 22% till 1.352 (1.107) Mkr
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter ökade med 25% till 969 (776) Mkr
 • Totala resultatet efter skatt ökade med 18% till 969 (822) Mkr inklusive resultatet på 45 Mkr från CDON Group för det första halvåret 2010
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 23% till 14,19 (11,49) kronor från kvarvarande verksamheter och totalt resultat per aktie ökade med 16% till 14,19 (12,18) kronor
 • Erhållna utdelningar om 145 (58) Mkr (23 miljoner amerikanska dollar) från intressebolaget CTC Media

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Vi har levererat ännu ett rekordresultat för andra kvartalet och första halvåret. Koncernen redovisade en försäljningstillväxt på 9% både för kvartalet och det första halvåret exklusive valutakurseffekter med ökad försäljning för samtliga fyra affärssegment inom TV i Norden och på tillväxtmarknaderna. De nordiska reklam-TV-marknaderna har fortsatt att växa medan återhämtningen på tillväxtmarknaderna sker i en långsammare takt. Vi har ökat våra tittartidsandelar jämfört med det första kvartalet 2011 på flertalet av våra marknader, vilket visar på effektiviteten i vår affärsmodell som mediehus. Den nordiska basen av betal-TV-abonnenter växer jämfört med föregående år där vår affärsmodell som virtuell betal-TV-operatör fungerar väl. Vi uppvisar ökade ARPU-nivåer inom premiumsegmentet, och Viaplay, vår banbrytande streamingtjänst i Norden, har tagit fart. Våra satellit-TV-plattformar och försäljning av kanaler på tillväxtmarknaderna utvecklas snabbt.

Trots de investeringar vi har genomfört i nya kanaler, teknik och plattformar har vi levererat ett ökat rörelseresultat exklusive intressebolag och stabila marginaler. Vi har också stärkt vårt erbjudande i termer av innehåll. Detta har vi åstadkommit genom förvärv eller förlängningar av exklusiva avtal för viktiga sporträttigheter och med ledande Hollywoodstudios, samtidigt som vi fokuserar på lokalt producerat innehåll.

Vårt resultat har omsatts till goda kassaflöden, och dessa har använts för att betala tillbaka skulder samt att öka våra utdelningar. Vi har en låg nettoskuld och vi befinner oss därmed fortfarande i en flexibel finansiell position, vilket ger oss möjlighet att både investera vidare i koncernens nuvarande verksamheter samt att söka nya tillväxtmöjligheter.”

TelefonkonferensFöretaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:+46 (0)8 5051 3786
Internationellt:+44 (0)20 7136 2053
USA:+1 212 444 0481
SCROLL FOR MORE

Koden för telekonferensen är: 3432864

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew Hooper

Tel: +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414
E-post:investor.relations@mtg.se
SCROLL FOR MORE

Pressfrågor:Jacob WaernTel: +46 (0) 736 992 991E-post:press@mtg.se

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2011 klockan 13.00 CET.

[1] Denna delårsrapport inkluderar effekterna från avknoppningen och utdelningen av MTGs tidigare dotterbolag CDON Group i december 2010. CDON Groups resultat har exkluderats från MTGs operationella resultat och kassaflöden för 2010, med undantag för redovisat resultat efter skatt i koncernens resultaträkningar samt kassaflöde till finansieringsaktiviteter i koncernens rapport över kassaflöden.

 

 

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf