BOLAGSSTÄMMA

BOLAGSSTÄMMA

Stockholm
May 11, 2005
12.15 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm omvalde Asger Aamund, David Chance, Nick Humby, Lars-Johan Jarnheimer, David Marcus, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Vigo Carlund valdes in som ny styrelseledamot.

Vigo Carlund, född 1946, är VD och koncernchef för bolaget Investment AB Kinnevik, vilket är en av MTGs största aktieägare. Carlund är styrelseordförande i Metro International S.A, Transcom WorldWide S.A. och Korsnäs AB, samt styrelseledamot i Tele2 AB och Millicom International Cellular S.A. Bolagsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag. Aktieägarna beslutade att erbjuda teckningsoptioner och personaloptioner till cirka 25 ledande befattningshavare, vilket berättigar dem att förvärva upp till 400.000 B-aktier. Optionerna kan inte utnyttjas inom tre år och skulle, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner, innebära en maximal utspädningseffekt på 0,6% av aktiekapitalet och på maximalt 0,2% av antalet röster i MTG. Bolagsstämman beslutade således att emittera 133.333 teckningsoptioner och medge utställandet av maximalt 266.666 personaloptioner. Teckningskursen enligt teckningsoptionerna och förvärvspriset enligt personaloptionerna skall motsvara 115 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen för bolagsstämman. Teckningsoptionerna föreslås löpa under cirka tre år och personaloptionerna föreslås löpa under cirka fem år. Styrelsen har även föreslagit att maximalt samma antal teckningsoptioner och personaloptioner skall erbjudas till en liknande grupp av ledande befattningshavare under vart och ett av de följande två åren med samma villkor och förutsättningar och att erbjudandet skall vara föremål för aktieägarnas godkännande under vart och ett av åren. Programmet skulle i sin helhet, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner utgivna under tre år, innebära en utspädningseffekt på 1,8% av aktiekapitalet och 0,6% av antalet röster i MTG. Syftet med incitamentaprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera ledande befattningshavare till koncernen. Incitamentsprogrammet har utformats för att belöna deltagarna för ökat aktieägarvärde genom att erbjuda en tilldelning av teckningsoptioner och personaloptioner som är baserade på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor. Deltagande i incitamentsprogramet förutsätter att deltagaren själv gör en investering genom att betala ett marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna. Genom att knyta anställdas belöning till bolagets resultat- och värdeutveckling premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Aktieägare beslutade att stödja samtliga förslag som presenterats vid mötet, med undantag för förslaget från en aktieägare att tillåta innehavare av A-aktier att omstämpla dessa till B-aktier. Förslagen inkluderade, bland annat, styrelsens förslag att ingen utdelning betalas ut till aktieägarna för helåret 2004 och att bolagsstämman godkänner nomineringsarbetet för att ta fram ett förslag till styrelse inför 2006. Nomineringsgruppen kommer att sammankallas av Cristina Stenbeck och bildas under hösten 2005 i samråd med minst tre större aktieägare. Gruppens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2005. Under bolagsstämman meddelades även att Erik Åström från Ernst & Young kommer att ta över Lars Träffs arbete som revisor för MTG, med start från och med dagens bolagsstämma. Erik Åström har arbetat som revisorssuppleant för MTG sedan bolagets aktier noterades 1997 och omvaldes 2003 för en fyraårsperiod. Lars Träff har arbetat som revisor för MTG sedan 1997 och omvaldes 2003. Carl Lindgren från KPMG fortsätter att vara MTGs revisor och Björn Flink hans revisorssuppleant. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes David Chance till styrelsens ordförande. Det konstituerande styrelsemötet utsåg även en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Nick Humby utsågs till ordförande i revisionskommittén och David Marcus och Asger Aamund utsågs till medlemmar av kommittén. Asger Aamund utsågs till ordförande i ersättningskommittén och David Chance, Cristina Stenbeck och David Marcus utsågs till medlemmar av kommittén. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 15 länder i Europa och Viasat når över 60 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf