Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011

Stockholm
February 9, 2012
13.00 CET
9 februari 2012 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2011. Försäljningsrekord, ökat kassaflöde från rörelsen och ökad årlig utdelning

Höjdpunkter fjärde kvartalet [1]

 • Försäljningen ökade med 3% både exklusive valutakurseffekter och i rapporterad valuta, till 3.711 (3.618) Mkr
 • Rörelseresultatet före resultatandelar från intressebolag och engångsposter uppgick till 551 (653) Mkr
 • Poster av engångskaraktär om -3.182 Mkr (-), främst hänförliga till nedskrivningar av företagets goodwill i Bulgarien
 • Totalt rörelseresultat uppgick till -2.517 (746) Mkr inklusive resultatandelar från intressebolag på 114 (93) Mkr samt -3.182 (-) Mkr i poster av engångskaraktär
 • Resultat före skatt uppgick till -2.519 (741) Mkr
 • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till -2.564 (634) Mkr och totalt resultat efter skatt till -2.564 Mkr (2.359) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -38,87 (9,40) kronor för kvarvarande verksamheter och totalt resultat per aktie före utspädning uppgick till -38,87 (35,43) kronor
 • Kassaflöde från rörelsen ökade med 10% till 1.107 (1.009) Mkr, inklusive erhållna utdelningar om 174 (131) Mkr (totalt 26 (19) miljoner amerikanska dollar), från intressebolaget CTC Media

Höjdpunkter helåret [1]

 • Försäljningen ökade med 6% exklusive valutakurseffekter och ökade med 3% i rapporterad valuta till 13.473 (13.101) Mkr
 • Rörelseresultat före resultatandelar från intressebolag och poster av engångskaraktär uppgick till 1.933 (1.941) Mkr
 • Totalt rörelseresultat uppgick till -637 (2.355) Mkr inklusive resultatandelar från intressebolag om 611 (413) Mkr och engångsposter på -3.182 (-) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -727 (2.321) Mkr
 • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till -1.289 (1.750) Mkr och totalt resultat efter skatt uppgick till -1.289 (3.541) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -19,98 (26,22) kronor från kvarvarande verksamheter och totalt resultat per aktie uppgick till -19,98 (53,34) kronor
 • Kassaflödet från rörelsen ökade med 17% till 1.797 (1.533) Mkr, inklusive erhållna utdelningar om 319 (216) Mkr (totalt 49 (31) amerikanska dollar) från intressebolaget CTC Media
 • Styrelsen avser att till årsstämman i maj föreslå att den årliga utdelningen ökas med 20% till 9,00 (7,50) kronor per aktie. Styrelsen har även antagit en policy att distribuera minst 30% av bolagets nettovinst från kvarvarande verksamheter till aktieägarna som en årlig ordinarie utdelning

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Samtliga affärssegment inom TV redovisade ökad försäljning både för kvartalet och helåret, och vi genererade rekordförsäljning under båda perioderna, trots den allmänt rådande osäkerheten kring ekonomin som vi har sett under året. Vårt kassaflöde från rörelsen ökade med 17% för helåret 2011 och vi avslutade året med påtagligt lägre belåning. Styrelsen föreslår därför en ökad aktieutdelning samt att bolaget framöver antar en utdelningspolicy. Vi är ett tillväxtbolag och investerar i våra nuvarande verksamheter, men strävar även efter att finna tillfällen att etablera och förvärva nya verksamheter.

Försäljningen för våra skandinaviska fri-TV-verksamheter ökade jämfört med föregående år, då reklammarknaderna fortsatte att växa. Vi har en del saker att ta itu med när det gäller tittarsiffrorna, och vi håller i dagsläget på att lansera 2012 års vårtablåer. Vår nordiska abonnentbas för betal-TV fortsätter att växa och vår online-tjänst Viaplay utvecklas i linje med våra planer. Fri-TV-verksamheterna på tillväxtmarknaderna har tagit andelar och levererat bättre resultat än reklammarknaderna, som fortfarande uppvisar långsammare återhämtningstakter än marknaderna i Västeuropa. Samtidigt redovisar våra betal-TV-verksamheter på tillväxtmarknaderna fortsatt starkt abonnentintag. Våra verksamheter har några av de högsta marginalerna i den europeiska TV-industrin, trots våra fortsatta investeringar i programinnehåll, ny teknik och abonnentintag.

Vårt resultat för det fjärde kvartalet påverkades av ett antal engångseffekter som en följd av de årliga nedskrivningsprövningarna som genomfördes i slutet av året, vilka i huvudsak inte var kassapåverkande, men vår underliggande lönsamhet och kassaflöden fortsätter att vara goda, och vi fortsätter att utforska nya tillväxtmöjligheter.”

* * *

TelefonkonferensFöretaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:          +46 (0)8 5876 9445Internationellt: +44 (0)20 7136 2051USA:              +1 646 254 3367

Koden för telekonferensen är: 6818049

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel:        +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, KommunikationschefTel:       +44 (0) 7768 440 414E-post:  investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                                  

London den 9 februari 2012

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18Box 2094103 13 StockholmOrganisationsnummer: 556309-9158

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 29 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 34 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,5 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,5 miljarder kronor exklusive engångseffekter för helåret 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2012 klockan 13.00 CET.

[1] Denna delårsrapport inkluderar effekterna från avknoppningen och utdelningen av MTGs tidigare dotterbolag CDON Group i december 2010. CDON Groups resultat har exkluderats från MTGs operationella resultat och kassaflöden för 2010, med undantag för redovisat resultat efter skatt i koncernens resultaträkningar samt kassaflöde till finansieringsaktiviteter i koncernens rapport över kassaflöden.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf