Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010

Stockholm
February 10, 2011
13.01 CET

10 februari 2011 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2010.

REKORDRESULTAT OCH ÖKAD UTDELNING

 Höjdpunkter fjärde kvartalet*

 • Försäljningen ökade med 12% exklusive valutakursförändringar och med 5% i rapporterad valuta till 3.618 (3.461) Mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 14% till 653 (573) Mkr, med en ökad rörelsemarginal på 18% (17%) exklusive 93 (101) Mkr i resultatandelar från intressebolag samt poster av engångskaraktär om -3.352 Mkr under det fjärde kvartalet 2009
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 746 (-2.678) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 741 (-2.772) Mkr
 • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 634 (-2.880) Mkr
 • Totalt resultat efter skatt uppgick till 2.359 (-2.845) Mkr inklusive resultatet om 1.725 (35) Mkr från avyttrade verksamheter
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 9,40 (-43,90) kronor för kvarvarande verksamheter
 • Totalt resultat per aktie före utspädning uppgick till 35,43 (-43,36) kronor
 • Koncernen har erhållit 19 miljoner amerikanska dollar, 131 Mkr, i utdelningar från CTC Media, Inc.
 • Utdelning och notering av aktierna i CDON Group i december 2010
 • Försäljningen ökade med 12% exklusive valutakurseffekter och med 5% i rapporterad valuta till 13.101 (12.427) Mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 27% till 1.941 (1.529) Mkr med en ökad rörelsemarginal på 15% (12%) exklusive 413 (270) Mkr i resultatandelar från intressebolag samt poster av engångskaraktär om -3.352 Mkr under det fjärde kvartalet 2009
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 2.355 (-1.553) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 2.321 (-1.739) Mkr
 • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 1.750 (-2.089) Mkr
 • Totalt resultat efter skatt uppgick till 3.541 (-2.008) Mkr inklusive resultatet om 1.790 (81) Mkr från avyttrade verksamheter
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 26,22 (-32,08) kronor för kvarvarande verksamheter
 • Totalt resultat per aktie före utspädning uppgick till 53,34 (-30,86) kronor
 • Koncernen har erhållit 31 miljoner amerikanska dollar, 216 Mkr, i utdelningar från CTC Media, Inc.
 • Styrelsen kommer att föreslå en kontantutdelning på 7,50 (5,50) kronor per aktie till årsstämman i maj 2011

Höjdpunkter helåret*

* Denna bokslutskommuniké inkluderar effekterna från avknoppningen och utdelningen av MTGs tidigare dotterbolag CDON Group AB (CDON Group) i december 2010. CDON Groups resultat har exkluderats från MTGs operationella resultat och kassaflöden för 2010 och 2009, med undantag för redovisat resultat efter skatt från avyttrade verksamheter, i koncernens resultaträkningar samt kassaflöde till finansieringsaktiviteter i koncernens rapport över kassaflöden.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”MTG har än en gång redovisat rekordresultat. Vi genererade en försäljningstillväxt på 12% exklusive valutakurseffekter under helåret 2010, som en följd av tillväxt på reklammarknaderna, fortsatt ökade reklammarknadsandelar och ett nettointag av abonnenter. Rörelseresultatet växte med 27% för helåret exklusive resultatandelar från intressebolag och poster av engångskaraktär under 2009, med en ökad rörelsemarginal på 15%. Detta tydliggör den påtagliga operativa effektiviteten i verksamheten, och våra verksamheter inom fri-TV Skandinavien och betal-TV Norden redovisade ökade helårsmarginaler på 25% respektive 18%.

Vi fortsätter att dra nytta av vår balanserade mix av reklam- och abonnemangsintäkter och de synergier som uppkommer av att vara en integrerad fri- och betal-TV-operatör med Europas största geografiska spridning. De skandinaviska reklammarknaderna har uppvisat en god utveckling under året, med stigande volymer och priser, och vi ökade också vår försäljning exklusive valutakurseffekter på tillväxtmarknaderna, där marknadsåterhämtningen fortfarande sker i ett långsammare tempo. Vi har nu mer än en miljon betal-TV-abonnenter inom premiumsegmentet i Norden, och 50 miljoner abonnemang på våra betal-TV-kanaler i Central- och Östeuropa samt i USA. Vi har utökat vår portfölj med nya kanaler och plattformar under året, och våra fri- och betal-TV-kanaler är nu tillgängliga för fler på fler plattformar än någonsin tidigare. Vi har även selektivt  investerat i program och i våra tjänster inom video-on-demand, HD och 3D.

Vårt starka kassaflöde och flexibla finansiella ställning återspeglas i beslutet att föreslå en ökad årlig utdelning på 7,50 kronor per aktie till årets stämma. Den ökade utbetalningen är ett tecken på vårt fokus på att leverera förbättrad total avkastning till aktieägarna, och följer på utdelningen av mer än två miljarder kronor i aktier i CDON Group i december. Avknoppningen och utdelningen av CDON Group är ett ytterligare bevis på koncernens dedikerade fokus på kärnverksamheterna inom TV och radio. Vi fortsätter att se över möjligheterna till organisk tillväxt och till investeringar för att utveckla vår marknadsnärvaro och vår konkurrenskraft.”

Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York.

Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:Sverige:            +46 (0)8 5051 3786Internationellt:    +44 (0)20 7138 0824USA:                +1 212 444 0481Kod för telekonferensen: 4351239

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker: Matthew HooperTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se                                                        

Pressfrågor:Bert Willborg                Tel:                               +44 (0) 791 2280 850E-post:                          bert.willborg@mtg.se  

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf