Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000

Stockholm
February 19, 2001
15.08 CET

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, måndagen den 19 februari 2001 rapport för verksamheten under 2000. · OMSÄTTNINGSÖKNINGEN UPPGICK TILL 21% FÖR HELÅRET. · RÖRELSERESULTATET EFTER AVSKRIVNINGAR ÖKADE MED 123% TILL 450 Mkr, INKLUSIVE REALISATIONSVINSTER. · RESULTATET EFTER FINANSIELLA POSTER ÖKADE MED 128% TILL 407 Mkr. · UTBYTET TILL DIGITALA DEKODRAR FÖR VIASAT GULD-ABONNENTER GENOMFÖRS ENLIGT PLAN, TOTALT 285.000 DEKODRAR LEVERERADE. · STARK NYFÖRSÄLJNING AV DIGITALA DEKODRAR, HÖG ANDEL PREMIUMABONNENTER. 97.000 BOXAR SÅLDA, VARAV 80% VIASAT GULD. · UNDER ÅRET HAR UTDELNING SKETT AV METRO TILL AKTIEÄGARNA, TV1000 HAR FÖRVÄRVATS FRÅN KINNEVIK OCH MTGs KREDITRAM HAR UTÖKATS MED 900 MKR. · FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) 2000 1999 Pro- forma Nettoomsättning 5.431 4.491 Bruttoresultat 2.088 1.309 Rörelseresultat före avskrivningar 820 421 Rörelseresultat efter avskrivningar 450 202 Resultat efter finansiella intäkter och 407 178 kostnader FÖRVALTNING Organisation Aktierna inom affärsområdet Metro International, inklusive den svenska och finska Metro-verksamheten i affärsområdet Publishing, delades ut till aktieägarna den 15 augusti 2000. Siffrorna i bokslutskommunikén redovisas exklusive Metro International, såväl för 2000 som i jämförelsetalen för 1999. Från och med årsskiftet 1999/2000 har det tidigare affärsområdet Media Services delats upp i två: SDI Media och Modern Studios. Inom SDI Media samlas koncernens verksamhet inom textning och dubbning av film och TV- program, DVD, Internet samt olika applikationer för hörselskadade. Inom Modern Studios samlas de bolag som producerar innehåll i olika former; nämligen Strix Television, Sonet Film, Freeport, Nordic Artist, Modern Television samt Modern Entertainment. Inom affärsområdet Modern Interactive (tidigare Electronic Retailing) redovisas verksamheterna inom traditionell homeshopping, TV-Shop, logistik och fulfilment, eCommerce Logistics, övrig interaktiv verksamhet inom text- TV och Internet, MTG Internet Retailing samt webbproduktionsföretaget NoName4Us. Sålunda har verksamheterna inom MTG Internet, Interactive Television och Webad överförts från förutvarande affärsområdet Media Services till Modern Interactive. Slutligen ingår i affärsområdet MTGs andel av resultatet i Everyday.com. Jämförelsetalen i denna rapport har justerats för ovanstående förändringar. För att tydliggöra abonnemangsintäkternas betydelse redovisas från innevarande år kabel-TV-intäkter i nettoomsättningen istället för som tidigare i övriga rörelseintäkter. Jämförelsetalen har justerats enligt denna princip. FINANSIELLT RESULTAT Koncernens resultat under 2000 Nettoomsättningen ökade med 21% till 5.431 Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 820 Mkr (421). Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade till 450 Mkr (202). Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 57 Mkr (43). Räntenettot och övriga finansiella poster uppgick till -43 Mkr (-24), inklusive kursvinster och förluster vid omräkning av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta, netto -8,8 Mkr (-1,6). Resultat från dekonsoliderade verksamheter uppgick till 32 Mkr (-). Resultatet efter finansiella poster ökade till 407 Mkr (178). Resultatet efter skatt ökade till 203 Mkr (65). Vinsten per aktie uppgick till 3,10 kr (1,33 kr). MTGs balansomslutning per den 31 december 2000 uppgick till 6.652 Mkr (4.271). SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Viasat Broadcasting Nettoomsättning, 3.818 Mkr (3.114) Rörelseresultat efter avskrivningar, 591 Mkr (314) I rörelseresultatet ingår en realisationsvinst från avyttring av aktier i TV4 om 106 Mkr. I affärsområdets omsättning och resultat för 2000 ingår TV1000, som förvärvats under året. Lanseringen av digital-TV fortgår som planerat. Samtliga abonnenter på Viasat Guld-paketet kommer vid utgången av första kvartalet 2001 att ha erhållit en digital dekoder. Därigenom har Viasat säkerställt betydande kostnadsbesparingar för sin satellitdistribution. Nyförsäljningen av digitala dekodrar igångsattes under det fjärde kvartalet 2000. Fram till utgången av år 2000 hade 62.000 nya abonnemang sålts, varav 72% med Viasat Guld. Sammantaget uppgick reklamförsäljningen för MTGs kanaler TV3, ZTV, 3+, Viasat Plus samt TV8 till 2.282 Mkr (2.058), en ökning med 11%. Tillväxten på marknaden för TV-reklam var under perioden stark i Skandinavien med ökad försäljning för MTGs kanaler som följd. Marknaden i Sverige var särskilt stark med en tillväxt om 18%. Under fjärde kvartalet skedde en återhämtning på den norska marknaden, som under det tredje kvartalet drabbades negativt av förändringar i mätmetoderna för TV-tittande. Abonnemangsintäkterna uppgick totalt till 1536 Mkr (1494) 1) . Under det fjärde kvartalet inleddes övergången till digital-TV, dels via utbyte av dekodrar hos befintliga Viasat Guld-abonnenter, dels via nyförsäljning. Den förväntade avmattningen i nyförsäljning i avvaktan på lansering av digital-TV innebar att det totala antalet kortinnehavare minskade något, däremot ökade antalet Viasat Guld-abonnenter. Antalet abonnenter för TV1000 uppgick vid periodens slut till 405.000 (384.000). Antalet abonnenter på DTH-marknaden har utvecklats enligt följande: Viasat Guld Kortinnehav Dec 2000 Dec 1999 are Dec 1999 Dec 2000 Viasat 321 026 288 723 1 077 094 1 092 675 Totalt Till och med vecka 6, 2001, har totalt 285.000 dekodrar installerats hos befintliga Viasat Guld-abonnenter. Därutöver uppgick nyförsäljningen totalt till 97.000 dekodrar, varav 80% med Viasat Guld-abonnemang. Det totala antalet digitala abonnenter uppgår därmed till 382.000. Rörelseresultatet för hela affärsområdet uppgick till 591 Mkr (314). MTGs andel av TV4s resultat ingår som intressebolagsandel i affärsområdet tillsammans med andel av resultatet i TV3-kanalerna i kanalerna i Estland och Lettland. Radio Nettoomsättning, 133 Mkr (108) Rörelseresultat efter avskrivningar, 18 Mkr (16) Tillväxten på marknaden för radioreklam var fortsatt stark under perioden, även om prisnivåerna fortsatt är otillfredsställande. Resultatet i P4 Radio Hele Norge var tillfredsställande. I Finland avvecklades innehaven i Star FM och Groove i utbyte mot en minoritetsandel i Radio Nova. Publishing Nettoomsättning, 214 Mkr (128) Rörelseresultat efter avskrivningar, 10 Mkr (-16) Finanstidningen ökade sin omsättning till 173 Mkr, på grund av förbättringar av produkten i kombination med en framgångsrik räckvidds- och prenumerationstillväxt. Brombergs Förlag visade en stark resultattillväxt. Månadsmagasinen är fortfarande olönsamma. Modern Interactive Nettoomsättning, 632 Mkr (582) Rörelseresultat efter avskrivningar, -94 Mkr (-27) Omsättningen i TVShop minskade under perioden som en följd av uppsägning av olönsamma distributionsavtal. Under det fjärde kvartalet skedde som planerat bortskrivning av vissa balansposter som en följd av omstruktureringen av affärsområdet. Kostnaden för detta uppgick till 35 Mkr. Logistikbolaget e-CommerceLogistics, eCL, fortsatte sin goda omsättningstillväxt och genererade ett positivt resultat bland annat tack vare externa kunduppdrag. Text-TV verksamheten i Spanien uppvisade god lönsamhet samtidigt som verksamheten inom Internet Retailing var fortsatt olönsam. SDI Media Nettoomsättning, 330 Mkr (256) Rörelseresultat efter avskrivningar, 18 Mkr (15) SDI Media har bildats för att ytterligare fokusera och tydliggöra verksamheten inom textning och dubbning för bio, TV och DVD samt översättning för Internet och applikationer för TV-tittare med nedsatt hörsel. Affärsområdet, som idag är världsledande inom sitt område, har avslutat sin etableringsfas och fokuserar nu på tillväxt och lönsamhet. Omsättningstillväxten under året härrör såväl från organisk tillväxt som från förvärv. Modern Studios Nettoomsättning, 551 Mkr (419) Rörelseresultat efter avskrivningar, 3 Mkr (18) Verksamheterna i Strix Television och Sonet Film uppvisade under året såväl god omsättnings- som vinsttillväxt. Tillsammans uppgick omsättningen till 357 Mkr och Rörelseresultatet efter avskrivningar till 44 Mkr. Under året har avvecklingen av Nordic Artist påbörjats samt renodlingen av MTG Media Properties slutförts. Tillsammans uppgick förlusterna i dessa verksamheter till 31 Mkr under 2000. Resultat från avyttrade verksamheter Rörelseresultat efter avskrivningar, 32 Mkr (-) Metros svenska säljbolag var tillika holdingbolag bland annat för koncernens aktier i Finanstidningen och kunde av bland annat skatteskäl inte ingå i utdelningen till aktieägarna. I stället har säljverksamheten i detta bolag överlåtits till ett nytt bolag i Metro-koncernen med verkan från den 1 juni 2000. Resultat för denna verksamhet under årets fem första månader konsolideras i MTG-koncernen, men ingår inte i de pro forma jämförelsetalen för 1999, och redovisas därför på separat rad. MTGs kvarstående engagemang i Metro omfattar dels ett konvertibelt förlagslån om MUSD 23,5, dels ett kommersiellt lån om MUSD 23,5. Under fjärde kvartalet har 1/16 av detta lån konverterats till aktier motsvarande 1.000.000 aktier. FINANSIELL STÄLLNING Soliditet Under året har eget kapital i koncernen ökat dels genom att innehavarna av det konvertibla förlagslånet konverterat hela lånet till aktier, dels genom en riktad nyemission till ett bolag i Kinnevik-koncernen i samband med förvärvet av TV1000. Koncernens soliditet (definierad som koncernens eget kapital inklusive minoritetsintressen och konvertibelt förlagslån, i procent av tillgångarna) var 37% (36%) vid utgången av rapportperioden. Till detta kommer innehaven av aktier och konvertibelt lån i TV4, P4 och Metro vilka redovisas som anläggningstillgångar. Deras sammanlagda marknadsvärde per rapportdagen uppgick till 3.262 Mkr. Det sammanlagda bokförda värdet uppgick till 473 Mkr. Optionen att förvärva aktier i Millicom har överlåtits till Metro i samband med utdelningen. Balansomslutningen har ökat till 6.672 Mkr, främst beroende på förvärvet av TV1000 samt investeringen i digitala dekodrar. Med hänsyn tagen till övervärden i marknadsnoterade aktier och latent skatt i dessa, uppgår soliditeten till 52% (46%). Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 514 Mkr (401) vid rapportperiodens slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning (definierad som räntebärande skulder exklusive konvertibelt förlagslån, minus räntebärande tillgångar) uppgick till 520 Mkr (14) vid periodens slut. Under perioden utökades koncernens kreditram med 900 Mkr till 1.600 Mkr, i syfte att finansiera investeringar i samband med digitaliseringen av TV. Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 1.027 Mkr (407), varav 555 Mkr på digitaliseringsprojektet och 246 Mkr på övriga kapitaliserade utvecklingskostnader. Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 370 Mkr (219). Resultat per aktie Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,10 kr (1,33). ÖVRIGT Rapport för första kvartalet 2001 MTGs rapport för första kvartalet 2001 kommer att offentliggöras den 25 april 2001. Årsredovisning MTGs årsredovisning beräknas komma ut i mitten på mars. Den kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor med adress MTG, Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm. Ytterligare finansiell information redovisas på vår hemsida www.mtg.se. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för MTG hålls torsdagen den 17 maj 2001, kl. 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbrokajen i Stockholm. Vinstutdelning Styrelsen beslöt att inte föreslå bolagsstämman någon vinstutdelning för år 2000. Stockholm den 19 februari 2001 Styrelsen i Modern Times Group MTG AB Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Hans Holger Albrecht Tel 08 562 000 50 Verkställande Direktör, Modern Times Group MTG AB Johan Lindgren Tel 08 562 000 50 Ekonomidirektör, Modern Times Group MTG AB 1999 siffrorna justerade för TV1000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00960/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00960/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer