Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999

Stockholm
February 21, 2000
15.01 CET

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq;MTGNY), redovisar idag måndagen den 21 februari 2000 sin tredje bokslutkommuniké. *FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 23% FÖR HELÅRET. *RÖRELSERESULTATET EFTER AVSKRIVNINGAR FÖRBÄTTRADES MED 74% TILL 285 MKR, RENSAT FÖR REALISATIONSVINSTER I 1998 ÅRS RESULTAT. *AFFÄRSOMRÅDENA BROADCASTING OCH PUBLISHING REDOVISADE SINA BÄSTA RESULTAT HITTILLS *TIDNINGEN METRO ERHÖLL KONTRAKT I TVÅ LÄNDER UNDER ÅRET SAMT ERHÖLL DISTRIBUTIONSAVTAL I FYRA YTTERLIGARE. *ELECTRONIC RETAILING REDOVISAR FÖRLUST PGA VIKANDE TILLGÅNG PÅ MEDIATID OCH FÖRSÄMRAD DISTRIBUTION. *INTERNETPORTALEN EVERYDAY.COM LANSERADES I SAMARBETE MED NETCOM OCH SEC I SVERIGE OCH DÄREFTER I YTTERLIGARE FYRA LÄNDER. FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) 1999 1998 Nettoomsättning 4.78 3.90 9 4 Bruttoresultat 1.39 966 3 Rörelseresultat före 545 410* avskrivningar Rörelseresultat efter 285 218* avskrivningar Resultat efter finansiella 231 222* intäkter och kostnader * Häri ingår jämförelsestörande poster om 114 FÖRVALTNING Koncernens struktur Aktierna i MTG handlas dels vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG, dels på Nasdaq under symbolen MTGNY. MTG-koncernen bestod under rapportperioden av sex affärsområden: Broadcasting, Radio, Publishing, Metro International, Electronic Retailing samt Media Services. Under det fjärde kvartalet 1999 förvärvades 75 procent av aktierna i Gelula & Co Inc, ett bolag inom SDI Media. Några andra förändringar i rapportstrukturen har inte skett under kvartalet. Efter rapportperiodens slut har tidningen Metro startat utgivning i Santiago, Philadelphia, Newcastle och Zürich. Koncernens resultat 1999 Nettoomsättningen uppgick under 1999 till 4.789 Mkr, jämfört med 3.904 Mkr under samma period 1998, en ökning med 23%. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 545 Mkr (410) vilket är en förbättring med 249 Mkr om man justerar för realisationsvinster om 95 Mkr och resultatandel för HSS om 19 Mkr som ingår i jämförelsetalen 1998. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 285 Mkr (218) vilket är en förbättring med 181 Mkr, justerat på motsvarande sätt. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 43 Mkr (36), vilka redovisas i respektive affärsområde. Sålunda ingår andelarna av resultaten i TV3 Estland, TV3 Lettland, MMS, SPA och TV4 i affärsområdet Broadcasting, andelen av resultatet av P4 Radio Hele Norge och Easy FM i Baltikum i affärsområdet Radio samt andelen av resultatet i Electric Farm och everyday.com i affärsområdet Media Services. I jämförelsesiffrorna för 1998 ingår i affärsområdet Electronic Retailing MTGs andel av resultatet i HSS med 19 Mkr. Aktieinnehavet i HSS avyttrades under hösten 1998 och ingår således inte i resultatet 1999. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -54 Mkr (4). I finansnettot ingår valutaförluster vid omräkning av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta med -19 Mkr (37) samt garantiavgifter med -5 Mkr. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 231 Mkr (222), en förbättring jämfört med samma period föregående år om 113 Mkr, justerat enligt ovan. Viasat Broadcasting Affärsområde Broadcasting omfattar MTGs TV-kanaler, premiumkanalen TV1000 samt Viasats DTH-plattform. Fri-tv Denna del av affärsområdet Broadcasting omfattar TV3-gruppen, ZTV och TV8 i Sverige samt 3+ i Danmark. TV3-gruppen omfattar kanalerna i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. TV3 Estland samt TV3 Lettland redovisas som intresseföretag. TV3 Under 1999 ökade TV3 i de skandinaviska länderna sina totala intäkter inklusive övriga rörelseintäkter med 13 procent till 2.034 Mkr (1.799). TV3s kanaler i de tre skandinaviska länderna har utvecklats enligt följande. I Sverige växte reklammarknaden under 1999 med 6% och TV3s marknadsandel uppgick till 27% (25%). Den norska marknaden redovisade en tillväxt om 3%, där TV3s marknadsandel uppgick till 19% (17%). Marknadsökningen i Danmark uppgick till 3% och TV3s marknadsandel uppgick till 24% (21%). De baltiska TV3 kanalerna redovisade en tillbakagång under förra året. I Estland minskade marknaden med -29% och TV3s marknadsandel uppgick till 33% (51%). Den lettiska marknaden minskade med -27% och TV3s marknadsandel uppgick till 12% (6%). Slutligen minskade marknaden i Litauen med -30% och TV3s marknadsandel uppgick till 38% (33%). Omsättningen i den litauiska kanalen, vilken konsolideras i TV3-gruppen, uppgick till 59 Mkr (63). I Estland uppgick omsättningen till 42 Mkr och i Lettland till 7 Mkr för 1999. TV3 Broadcasting omsatte, inklusive övriga rörelseintäkter, 2.094 Mkr under 1999 (1.863) med ett Rörelseresultat före avskrivningar om 335 Mkr (256) och Rörelseresultat efter avskrivningar om 294 Mkr (230). Detta resultat har uppnåtts via en stark omsättningstillväxt i Skandinavien, samtidigt som rörelsens kostnader fortsatt har hållits under stark kontroll. Övriga kanaler Såväl ZTV som 3+ har ökat sin omsättning väsentligt under 1999, med bibehållen kostnadskontroll. För 3+ innebar det nya avtalet med danska kabelnät, med verkan från september, väsentligt ökade abonnemangsintäkter vilka ställs mot de kostnader kanalen har för rättigheterna till dansk fotboll. Den under året förvärvade kanalen TV8 har integrerats i Viasat Broadcastings organisation och spelas nu ut från London. Väsentliga kostnadsbesparingar har därvid uppnåtts. ZTV, 3+ och TV8, fyra månader, omsatte 138 Mkr under 1999 (88) med ett Rörelseresultat före avskrivningar om -59 Mkr (-92 ) och Rörelseresultat efter avskrivningar om -60 Mkr (-94 ). Intresseföretag I resultatet för affärsområdet ingår MTGs andelar i intresseföretagen TV4, SPA och MMS samt TV3 i Estland och Lettland . Dessa andelar uppgick under 1999 till 20 Mkr (7). Betal-tv Betal-tv består av DTH-plattformen Viasat vilken distribuerar premiumkanalerna TV1000, TV6 och Viasat Sport, såväl som MTGs fri-tv- kanaler och andra tredjepartskanaler i basutbudet. Premiumkanalerna distribueras dessutom till kabel-tv-nät. Viasat Antalet premiumabonnenter uppgick till 334.000 (265.000) och antalet abonnenter till basutbudet 1.093.000 (1.022.000). Omsättningen för Viasat, inklusive Viasat Sport uppgick till 1.085 Mkr (820). Av omsättningsökningen är 40 Mkr hänförlig till verksamheten inom Kabelvision. För 1999 uppgick Rörelseresultat före avskrivningar till 199 Mkr (110) och Rörelseresultat efter avskrivningar till 132 Mkr (88). Utfallet av avtalet med Kabelvision har varit negativt, varför det sagts upp för omförhandling. TV6 Omsättningen för TV6 har gynnats av den starka tillväxten av premiumabonnenter. Kanalen drivs med mycket låg kostnadsbas, i huvudsak baserat på TV3s programlager. Omsättningen uppgick till 40 Mkr under 1999 (22) med ett Rörelseresultat före avskrivningar om -11 Mkr (-32) och Rörelseresultat efter avskrivningar om -20 Mkr (-40 ). TV1000 Enligt särskild överenskommelse mellan Kinnevik och MTG, distribuerar MTG premiumkanalen TV1000. TV1000 gynnas av den starka försäljningen av premiumprodukten Viasat Guld inom den s k DTH-marknaden samtidigt som antalet abonnenter inom kabel-TV är relativt oförändrat. Antalet abonnenter för TV1000 var för utgången av året 384 000 (326.000). Affärsområdets andel av förlusterna i TV1000 uppgick för 1999 till -68 Mkr (-91), efter det att Kinnevik täckt 30 Mkr av förlusterna (60 Mkr). Fr o m år 2000 upphör Kinneviks förlusttäckning. Omsättningen för hela affärsområdet Broadcasting uppgick till 2.886 Mkr 1999 (2.311 Mkr) med ett Rörelseresultat före avskrivningar om 451 Mkr (174) och Rörelseresultat efter avskrivningar om 314 Mkr (78). MTG Radio Tillväxten på radioreklammarknaden avtog under 1999 och stannade vid 4% (23%). MTG Radio ökade dock sin omsättning med 32% och vann därmed marknadsandelar. Under fjärde kvartalet befäste Rix FM ytterligare sin ställning som det största kommersiella radionätverket i Sverige. Power Hit Radio befäste sin position som största station i Stockholm. Intresseföretaget P4 Radio Hele Norge hade en fortsatt stark resultatutveckling under året. Resultatandelen för 1999 uppgick till 29 Mkr (12). Verksamheten i de baltiska radionätverken Easy FM utvecklades enligt förväntningarna. Under året startade också radioverksamhet i Finland, där MTG är minoritetsägare men har operativt ansvar. Omsättningen för hela affärsområdet Radio uppgick till 115 Mkr under perioden (87) med ett Rörelseresultat före avskrivningar om 19 Mkr (-7) och Rörelseresultat efter avskrivningar om 16 Mkr (-13). MTG Publishing I affärsområdet ingår tidningen Metro i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Helsingfors, Finland. De två sistnämnda lanserades under året. Vidare ingår Finanstidningen, Moderna Tider, Brombergs Förlag samt magasinen Kapital/Dolly och Silikon. Totalt uppgår antalet läsare för Metro i de fyra städerna till 1.029.000 (697.000). Försäljningstillväxten har varit mycket god under året, inte minst inom eftertextannonsering. Finanstidningens upplaga ökade med 47% (TS Nov 98/99) jämfört med föregående år och nådde 20 300 ex (13 800). Antalet läsare uppgår till 173.000 (Orvesto 99:3). Omsättningen för hela affärsområde Publishing uppgick till 551 Mkr under 1999 (351) med ett Rörelseresultat före avskrivningar om 134 Mkr (84) och Rörelseresultat efter avskrivningar om 99 Mkr (74). Metro International Utöver utgåvorna i Prag och Budapest har under året tidningen Metro startat i Holland, där den ges ut i åtta holländska städer. Kontrakt för distribution erhölls dessutom i Santiago, Philadelphia, Newcastle och Zürich vilka samtliga implementerats och startats efter rapportperiodens slut. Det sammanlagda antalet läsare uppgår nu till 1.297.000 (740.000). Resultatet i nystartade verksamheter kapitaliseras fram tills dess de når månatlig vinst, dock längst 12 månader. Därefter skrivs investeringen av under fem år. Omsättningen för affärsområdet uppgick till 83 Mkr (35). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -14 Mkr (-8) och efter avskrivningar till -25 Mkr (-10). MTG Electronic Retailing Omsättningen inom affärsområdet minskade under 1999, beroende dels på minskad tillgång på mediatid, dels minskad distribution. Avtalet med Eurosport har inte givit förväntat resultat varför omförhandling inletts. För att tydligare fokusera verksamheten, har affärsområdet operativt delats in i tre områden med separat ledning. TV Shop som handhar den traditionella homeshopping-verksamheten i huvudsak via TV, ECL som handhar logistik i 20 europeiska länder samt MTG Internet Retailing, där nya shoppingsiter för CD, DVD, spel etc utvecklas. Denna uppdelning avses leda till att den negativa trenden kan brytas. Omsättningen för hela affärsområde Electronic Retailing uppgick till 534 Mkr 1999 (609) med ett Rörelseresultat före avskrivningar om -16 Mkr (82) och Rörelseresultat efter avskrivningar om -37 Mkr (66). I affärsområdet ingår vare sig resultatandelar eller realisationsvinst från det under 1998 avyttrade innehavet i HSS. MTG Media Services Under året förvärvade SDI Media 75% av aktierna i Gelula & Co Inc, varvid geografisk närvaro nu har uppnåtts även i USA samtidigt som väsentlig volym uppnåtts inom översättning för DVD. Resultatet förbättrades på samtliga marknader utom den asiatiska, där den ekonomiska krisen minskat volymerna. Strix och Freeport nådde sina hittills starkaste år tack vara produktion av en rad starka tv-format. Resultatutvecklingen i Sonet Film och Nordic Artist var dock svagare. Ny ledning har tillsatts för MTG Media Properties, vilket har ökat aktiviteten i verksamheten. Skiljedomsprocessen med de tidigare ägarna är inte avslutad. Verksamheterna inom Oslo Kinoreklame och Rally TV avslutades under året. Omsättningen för hela affärsområde Media Services uppgick till 770 Mkr (669) med ett Rörelseresultat före avskrivningar om 79 Mkr (107) och Rörelseresultat efter avskrivningar om 40 Mkr (63). Antal anställda Antalet fast anställda i koncernen uppgick till 1.960 (1.426) vid årets slut. Av ökningen är 305 hänförlig till nytillkomna verksamheter under året nämligen; TV8, Viasat Sport, XL Format, Easy FM, Metro Malmö, Metro Helsingfors, Silikon, Moderna Tider, Brombergs Förlag, Metro Holland, Metro Santiago, Metro Philadelphia, Metro Newcastle, Metro Zürich, StadenStaden, Norsk Teleauksjon, MTG Sales and Management, SDI Media i Danmark, Baltikum, Israel, Finland och USA. FINANSIELL STÄLLNING Soliditet Koncernens soliditet (definierad som koncernens eget kapital inklusive minoritetsintressen och konvertibelt förlagslån, i procent av tillgångarna) var 34% (41%) vid utgången av rapportperioden. Till detta kommer innehaven i TV4 och P4 som redovisas som anläggningstillgångar. Deras sammanlagda marknadsvärde per rapportdagen uppgick till 1.321 Mkr. Det underliggande värdet av de aktier i Millicom International Cellular SA som omfattas av optionen att förvärva aktier i Millicom hade per bokslutsdagen ett marknadsvärde om 725 Mkr. Optionen redovisas som omsättningstillgång. Det sammanlagda bokförda värdet och lösenpris för dessa innehav uppgår till 322 Mkr. Detta innebär att det finns ett övervärde på totalt 1.724 Mkr, före skatt. Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften och Millicom- optionen, uppgick till 1.008 Mkr (787) vid årets slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning (definierad som räntebärande skulder exklusive konvertibelt förlagslån, minus räntebärande tillgångar) uppgick till 428 Mkr (92) vid årets slut. Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgår till 630 Mkr (180) varav 419 Mkr (102) i aktiverade utvecklingskostnader. Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 259 Mkr (192). Resultat per aktie Resultatet per aktie efter full skatt och efter konvertering av konvertibelt förlagslån uppgick till 2,35 kr (2,49). MODERBOLAGET Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 142 Mkr (1.955). Investeringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 22 Mkr (-) varav 6 Mkr genom koncerninternt förvärv. ÖVRIGT Delårsrapport januari-mars 2000 MTGs delårsrapport för perioden januari-mars 2000 planeras att offentliggöras den 8 maj 2000. Årsredovisning MTGs årsredovisning beräknas komma ut i mitten av april. Den kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor på adress MTG, Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm. Ytterligare finansiell information redovisas på vår hemsida www.mtg.se. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för MTG 1999 hålls torsdagen den 25 maj 2000, 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen i Stockholm. Vinstutdelning Styrelsen beslöt att inte föreslå bolagsstämman någon vinstutdelning för 1999. Stockholm den 21 februari 1999 Styrelsen i Modern Times Group MTG AB För ytterligare information kontakta: Pelle Törnberg Tel 08 562 000 50 Verkställande Direktör, Modern Times Group MTG AB Johan Lindgren Tel 08 562 000 50 Ekonomidirektör, Modern Times Group MTG AB KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Mkr 1999 1998 ) Nettoomsättning 4 789 3 904 Kostnad för sålda varor och -3 396 -2 938 tjänster Bruttoresultat 1 393 966 Försäljningskostnader, administrationskostnader samt forsknings- och -1 076 -703 utvecklingskostnader Resultat av företagsutveckling -3 45 Resultat vid försäljning av - 50 värdepapper Kostnadsförd optionspremie för -68 -91 TV1000 Övriga rörelseintäkter 238 53 Övriga rörelsekostnader -242 -138 Resultat från andelar i 43 36 intresseföretag Rörelseresultat 285 218 Finansnetto -54 4 Resultat efter finansiella 231 222 intäkter och kostnader exklusive konvertibelränta Ränta på konvertibelt förlagslån -30 -26 Resultat före skatt 201 196 Skatt -84 -51 Minoritetens andel i resultatet 13 -3 Årets resultat 130 142 KONCERNÖVERSIKT (Mkr 1999 1998 ) Nettoomsättning per område Viasat Broadcasting 2 885 2 311 MTG Radio 115 87 MTG Publishing 551 351 Metro International 83 35 MTG Electronic Retailing 534 608 MTG Media Services 770 669 Moderbolag och övriga bolag 59 42 Elimineringar -208 -199 4 789 3 904 Rörelseresultat per område Viasat Broadcasting 314 78 MTG Radio 16 -13 MTG Publishing 99 74 Metro International -25 -10 MTG Electronic Retailing -37 66 MTG Media Services 40 63 Moderbolag och övriga bolag -112 -30 Elimineringar -10 -10 285 218 Resultat efter finansnetto per område Viasat Broadcasting 282 1 MTG Radio 11 -19 MTG Publishing 88 75 Metro International -46 -14 MTG Electronic Retailing -64 50 MTG Media Services 23 56 Moderbolag och övriga bolag -53 83 Elimineringar -10 -10 231 222 KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr 991231 981231 ) Anläggningstillgångar Aktiverade utvecklingskostnader 586 230 Nyttjanderätter 114 106 Goodwill 466 496 Maskiner, inventarier mm 270 178 Aktier och andelar 272 270 Långfristiga fordringar 77 23 1 785 1 303 Omsättningstillgångar Varulager 747 532 Kortfristiga fordringar 1 543 1 233 Kassa, bank och kortfristiga 342 337 placeringar 2 632 2 102 Summa tillgångar 4 417 3 405 Eget kapital Bundet eget kapital 397 327 Fritt eget kapital 691 644 1 088 971 Minoritetsintresse 9 20 Avsättningar 127 87 Långfristiga skulder Konvertibelt förlagslån 1997/2000- 390 Andra räntebärande skulder 697 377 Ej räntebärande skulder 1 4 698 771 Kortfristiga skulder Konvertibelt förlagslån 1997/2000407 - Andra räntebärande skulder 109 83 Ej räntebärande skulder 1 979 1 473 2 495 1 556 Summa eget kapital och skulder 4 417 3 405 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (M 1999 1998 kr ) Årets resultat 130 142 Justeringar för poster i årets resultat som inte genererar kassaflöde från 216 105 rörelsen Förändringar i rörelsekapitalet -17 112 Kassaflöde från rörelsen 329 359 Investeringar i aktier -78 -226 Investeringar i andra -630 -180 anläggningstillgångar Övrigt kassaflöde från 44 129 investeringsaktiviteter Kassaflöde till -664 -277 investeringsaktiviteter Kassaflöde från finansiella 340 -71 aktiviteter Årets förändring av kassa och 5 11 bank ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/21/20000221BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/21/20000221BIT00370/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer