Återkallelse av förslag till extra bolagsstämma om bemyndigande för kapitalanskaffning i MTG

Återkallelse av förslag till extra bolagsstämma om bemyndigande för kapitalanskaffning i MTG

Stockholm
January 31, 2019
12.00 CET
Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (MTG) har idag återkallat sitt förslag till den extra bolagsstämman som hålls den 7 februari 2019 angående bemyndigande att besluta om nyemission av B-aktier i MTG. Återkallelsen görs efter att diskussioner hållits med MTG:s största ägare. Den extra bolagsstämman kommer i övrigt att som planerat besluta om ärendena som framgår av kallelsen som offentliggjordes den 15 januari 2019, inklusive uppdelningen av MTG i två bolag och utdelningen av Nordic Entertainment Group (NENT Group) till aktieägarna i MTG, och den planerade noteringen av A- och B-aktierna i NENT Group på Nasdaq Stockholm.

Ärende 8 på den föreslagna dagordningen i kallelsen till den extra bolagsstämman var ett förslag att den extra bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019 kunna besluta om nyemission av B-aktier i MTG motsvarande högst 20 procent av det totala antalet utestående B-aktier vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Sådana nyemissioner föreslogs kunna ske med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller vara riktade till en eller flera strategiska investerare. Syftet med förslaget var att möjliggöra för MTG att potentiellt anskaffa kapital enligt en accelererad tidplan för att genomföra förvärv i linje med MTG:s strategi.

David Chance, styrelseordförande i MTG: “I informationsbroschyren som vi publicerade den 15 januari meddelades att MTG kommer att vara väl kapitaliserat för att verkställa sin affärsplan som ett fristående bolag, och att inget beslut fattats att genomföra en kapitalanskaffning. Det står efter möten med våra största aktieägare klart att de till fullo står bakom vår utvecklingsstrategi och att de ser möjligheten i att delta i framtida kapitalanskaffningar som ett viktigt steg i att försäkra sig om att dessa medverkar till fördel för strategin. Vi välkomnar aktieägarnas stöd och återkallar därför förslaget.”

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF