ÅRSSTÄMMA

ÅRSSTÄMMA

Stockholm
May 10, 2006
12.45 CEST

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ), tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman. Årsstämman omvalde Asger Aamund, Vigo Carlund, David Chance, Nick Humby, Lars-Johan Jarnheimer, David Marcus, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Vidare utsåg stämman David Chance till styrelseordförande. Stämman godkände också nomineringsförfarandet för styrelsen för 2007 års bolagsstämma. Valberedningen, som skall bestå av minst tre representanter för större aktieägare, sammankallas av Cristina Stenbeck, som också skall vara ledamot, och kommer att bildas under hösten 2006 i samråd med minst tre av de vid den tiden största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2006 i oktober. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Årsstämman beslöt att det skall finnas två revisorer och godkände utnämnandet av KPMG Bohlins AB som revisor, med den auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig revisor för en mandattid på fyra år. Vid bolagsstämman 2003 utsågs Ernst & Young och Erik Åström till revisor för en mandatperiod av fyra år. Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2006 om sammanlagt 3 575 000 kronor, varav 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande, 325 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 300 000 kronor för arbete inom styrelsens kommittéer. Årsstämman godkände också styrelsens förslag att ingen utdelning betalas ut till aktieägarna för helåret 2005. Stämman beslutade att skifta ut majoriteten av MTGs aktier i Metro International S.A. (“Metro”) till MTGs aktieägare genom en aktiesplit och ett obligatoriskt inlösenförfarande. Varje befintlig MTG-aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier genom en aktiesplit. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie och den andra aktien en vanlig aktie av respektive serie. Varje inlösenaktie kommer (oavsett aktieslag) att inlösas och vederlaget för den inlösta aktien betalas ut i form av 0,7 A-aktier och och 1,4 B-aktier i Metro. Sista dag för handel med A- och B-aktier i MTG, inklusive rätten att erhålla inlösenaktier, kommer att vara den 27 juni 2006. Avstämningsdag för aktiespliten och även rätten att erhålla inlösenaktier kommer att vara den 30 juni 2006. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla inlösenaktier. Handel med inlösenaktier äger rum på Stockholmsbörsen från den 4 juli till och med den 21 juli 2006. Avstämningsdag för inlösen är den 26 juli 2006. Utskiftningen av Metro-aktier förväntas ske från och med den 31 juli 2006. I linje med 2005 års bolagsstämmobeslut att anta ett incitamentprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag, beslutade aktieägarna att erbjuda teckningsoptioner och personaloptioner till en grupp ledande befattningshavare, vilket berättigar dem upp till 399.999 B-aktier i MTG. De nya optionerna kan inte utnyttjas inom tre år och kan, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner, innebära en maximal utspädningseffekt på 0,6% av aktiekapitalet och på maximalt 0,2% av antalet röster i MTG. Bolagsstämman beslutade således att emittera 133.333 teckningsoptioner och medge utställandet av maximalt 266.666 personaloptioner. Teckningskursen enligt teckningsoptionerna och förvärvspriset enligt personaloptionerna skall motsvara 115 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen för bolagsstämman. Övriga godkända förslag som presenterades vid stämman inkluderade, bland annat, att bemyndiga styrelsen att besluta att uppta lånefinansiering där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning, att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006 samt att godkänna de av styrelsen föreslagna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Nick Humby utsågs till ordförande i revisionskommittén och David Marcus och Asger Aamund utsågs till medlemmar av revisionskommittén. Asger Aamund utsågs till ordförande i ersättningskommittén och David Chance, Cristina Stenbeck och David Marcus utsågs till medlemmar av ersättningskommittén. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor and Press Inquiries tel: +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler. Viasats TV-kanaler når nu över 80 miljoner människor varje dag i 21 länder i Europa. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB. .

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf