Årsstämma 2016

Årsstämma 2016

Stockholm
May 24, 2016
18.29 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman. 

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för 2015.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Joakim Andersson och Bart Swanson samt valde Donata Hopfen och John Lagerling till nya styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 11,50 kronor per aktie ska betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 26 maj 2016 ska vara avstämningsdag. Utdelningen beräknas att betalas ut tisdagen den 31 maj 2016.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordningen för valberedning samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade anta ett långsiktigt, prestationsbaserat och aktierelaterat incitamentsprogram (’Planen’) som omfattar cirka 85 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna kommer att tilldelas rätter att erhålla B-aktier i MTG, förutsatt att Planens villkor har uppnåtts. Tilldelning av aktier kommer ske efter offentliggörandet av MTGs delårsrapport avseende första kvartalet 2019. Maximalt antal MTG B-aktier som kan överlåtas till deltagarna enligt Planen ska vara begränsat till 450.000 stycken, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av samtliga aktier och 0,4 procent av samtliga röster.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Joakim Andersson, Donata Hopfen och John Lagerling utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Bart Swanson utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Joakim Andersson utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2016 klockan 18.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Release