Årsstämma 2014

Årsstämma 2014

Stockholm
May 13, 2014
16.20 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman. 

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman omvalde alla nuvarande medlemmar i styrelsen som därmed fortsätter att bestå av David Chance, Blake Chandlee, Simon Duffy, Lorenzo Grabau, Michelle Guthrie, Alexander Izosimov och Mia Brunell Livfors. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG till slutet av årsstämman 2015. Årsstämman omvalde även revisionsbolaget KPMG AB som revisor för perioden fram tills slutet av årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 10,50 kronor per aktie skall betalas ut till aktieägarna och att fredagen den 16 maj 2014 skall vara avstämningsdag. Utdelningen beräknas att betalas ut onsdagen den 21 maj 2014.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordningen för valberedning samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade anta ett långsiktigt, prestationsbaserat och aktierelaterat  incitamentsprogram (’Planen’) som omfattar sammanlagt cirka 140 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. För att delta i Planen krävs att VD och ledande befattningshavare personligen äger MTG B-aktier. Andra nyckelpersoner behöver inte äga MTG B-aktier för att delta i Planen. Deltagarna kommer att tilldelas rätter att erhålla B-aktier i MTG, förutsatt att Planens villkor har uppnåtts vid slutet av prestationsperioden den 31 december 2016. Maximalt antal B-aktier i MTG som kan levereras till deltagarna enligt Planen skall vara begränsat till 345.000, vilket motsvarar cirka 0,52 procent av utestående MTG-aktier och 0,31 procent av utestående röster.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av egna aktier får endast göras i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och ska ske i enlighet med Nasdaq OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Lorenzo Grabau, Michelle Guthrie och Alexander Izosimov utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Mia Brunell Livfors utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                               +46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                               +46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna rapport sådan som Modern Times Group MTG AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och lämnades för offentliggörande den 13 maj 2014 kl. 16.20.

Ladda ned press filerna:
Release