Årsstämma 2013

maj 14 2013

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 10 kronor per aktie skall betalas ut till aktieägarna och att fredagen den 17 maj 2013 skall vara avstämningsdag. Utdelningen beräknas kunna betalas ut onsdagen den 22 maj 2013.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2012.

Årsstämman omvalde David Chance, Blake Chandlee, Simon Duffy, Lorenzo Grabau, Alexander Izosimov, Mia Brunell Livfors och valde Michelle Guthrie som ny styrelseledamot i MTG till slutet av årsstämman 2014. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG för samma period

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsens ledamöter, förslaget om ordningen för valberedning samt de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade anta ett långsiktigt, prestationsbaserat och aktierelaterat incitamentsprogram (’Planen’) som omfattar sammanlagt cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. För att delta i Planen krävs att VD och ledande befattningshavare personligen äger MTG B-aktier. Dessa aktier kan antingen vara B-aktier i MTG som deltagaren redan äger eller som köps på marknaden i anslutning till att deltagaren anmäler sig till Planen. Andra nyckelpersoner behöver inte äga MTG B-aktier för att delta i Planen. Deltagarna kommer att tilldelas rätter att, efter en treårig intjänandeperiod, erhålla B-aktier i MTG, på en linjär basis mellan en minimi- och en maximinivå beroende på i vilken utsträckning ett prestationsmål, relaterat till MTGs genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), uppnås. Vidare krävs för att aktierätterna skall berättiga till att erhålla B-aktier fortsatt anställning i MTG-koncernen och för VD och de ledande befattningshavarna att de behållit sina MTG B-aktier under hela intjänandeperioden. Maximalt antal B-aktier i MTG som kan levereras till deltagarna enligt Planen skall vara begränsat till 240.000 (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 0,4 procent av utestående MTG-aktier och 0,2 procent av utestående röster.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och skall vara vid tidpunkten lägsta tillgängliga pris.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Alexander Izosimov, Lorenzo Grabau och Michelle Guthrie (ny ledamot) utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Mia Brunell Livfors utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelsen beslutade även att utnämna Michael Lynton och Robin Crossley till rådgivare till styrelsen för att stärka och fördjupa styrelsens expertis inom teknik och programinnehåll. Michael Lynton är VD (CEO) på Sony Entertainment, Inc, och var styrelseledamot i MTG 2009-2013. Robin Crossley har varit teknisk rådgivare på British Sky Broadcasting Group  PLC i Storbritannien de senaste tolv åren och var innan dess chef för Skys digitala utveckling i mer än fem år. Robin var också teknisk rådgivare till SES S.A. i mer än fyra år.

                                                                                                     ***

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×