Årsstämma 2011

Årsstämma 2011

Stockholm
May 18, 2011
16.15 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, samt beslutade om utdelning om 7,50 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 23 maj 2011 och utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden den 26 maj 2011.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2010.

Årsstämman omvalde David Chance, Simon Duffy, Alexander Izosimov, Mia Brunell Livfors, Michael Lynton, David Marcus och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter, och valde Lorenzo Grabau som ny styrelseledamot i MTG. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG.

Årsstämman beslutade om en höjning av det sammanlagda styrelsearvodet, från 3.950.000 kronor till 4.875.000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet innebär ett arvode om 1.200.000 kronor till styrelsens ordförande, 450.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter och sammanlagt 525.000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet beslutades om att arvode skall utgå med 200.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor till vardera av de tre övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet arvode om 50.000 kronor till ordföranden och 25.000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna. Det beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

Årsstämman godkände följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2012 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2011 efter samråd med de per den 30 september 2011 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2011 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen, samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor och nästa revisorsval är planerat till 2014.

Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram (”Planen”) för cirka 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Planen har samma struktur som föregående års incitamentsprogram.

För att delta i Planen krävs att deltagarna äger MTG-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen.

För varje aktie deltagaren innehar inom ramen för Planen kommer bolaget att tilldela målbaserade aktierätter respektive, i vissa fall, prestationsbaserade aktierätter och personaloptioner enligt på stämman beslutade villkor. Under förutsättning att vissa mål respektive prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2011 – 31 mars 2014 (”Mätperioden”) har uppfyllts, att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid offentliggörandet av MTGs delårsrapport för perioden januari – mars 2014, samt att deltagaren har behållit de ursprungligen innehavda aktierna under perioden från tilldelning till och med offentliggörandet av MTGs delårsrapport för perioden januari – mars 2014, berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget och varje option berättigar deltagaren att förvärva en B-aktie till ett pris motsvarande 120 procent av aktiepriset vid tiden för tilldelning.

För att säkerställa leverans av stamaktier i enlighet med Planen beslutades att bemyndiga styrelsen att genomföra en riktad emission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ), samt besluta om att återköpa samma aktier. Vidare beslutades det att C-aktier som MTG återköpt, efter omvandling till B-aktier, ska kunna överlåtas till deltagarna i enlighet med Planen.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Årsstämman beslutade om följande tillägg till, och ändringar i, bolagsordningens bestämmelser i § 7 och § 9:

  • Ett tillägg till § 7 så att revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Därmed har § 7 följande lydelse: ”Bolaget skall ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.”
  • Att bolagsordningens bestämmelser om tidangivelser för kallelse till bolagsstämma i § 9 första stycket tas bort.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy omvaldes som ordförande i revisionsutskottet och Alexander Izosimov, Michael Lynton och Lorenzo Grabau utsågs som utskottets ledamöter. David Marcus omvaldes som ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Mia Brunell Livfors utsågs som utskottets ledamöter.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Jacob Waern Tel:  +46 (0) 736 992 991 E-post: press@mtg.se

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2011 klockan 16.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf