Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ)

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ)

Stockholm
January 31, 2001
15.33 CET

AKTIEÄGARNA I MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 februari 2001 kl. 11.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: -dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 6 februari 2001, -dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast tisdagen den 13 februari 2001, kl. 13.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske via bolagets hemsida, www.mtg.se eller på telefon 08-560 000 50, eller skriftligen under adress Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm eller per fax 08-20 50 74. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 6 februari 2001. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av justeringsmän 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier 7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner 8. Beslut om antagande av optionsprogram 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 10.Val av ny styrelseledamot 11.Stämmans avslutande STYRELSENS FÖRSLAG Beslut om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 22 februari 2001 till och med den 28 mars 2001 genom anmälan på särskilt formulär som kommer att utsändas till ägarna av A-aktier före den 22 februari 2001. Beslut om omstämpling av A-aktier till B-aktier fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 2 052 840 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och om samtliga 2 052 840 optionsrätter utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 10 264 200 kronor, motsvarande cirka 0,8 procent av rösterna och cirka 3,0 procent av det sammanlagda aktiekapitalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt det i punkt 8 beskrivna optionsprogrammet samt att täcka sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. Beslut om antagande av optionsprogram (punkt 8) Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ett optionsprogram som innebär att koncernens nuvarande och framtida anställda tilldelas köpoptioner, vilka berättigar optionsinnehavaren att förvärva aktier i bolaget. Lösenpriset för optionerna skall i allt väsentligt motsvara marknadsvärdet på bolagets aktie vid tidpunkten för utställandet av optionerna. Optionerna skall kunna utnyttjas tidigast tre år och senast åtta år från tidpunkten för utställandet och under förutsättning att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. Styrelsen skall med tillämpning av ovan angivna riktlinjer äga rätt att besluta om de närmare villkoren för optionsprogrammet. Syftet med optionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen. I enlighet med ovan angivna riktlinjer föreslås att bolagsstämman godkänner att bolaget utställer högst 1 632 176 optioner till koncernens ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare, varvid medlemmar av koncernledningen skall vardera kunna tilldelas högst 110 000 optioner samt annan ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare vardera högst 55 000 optioner. Fördelningen av optioner skall bestämmas av styrelsen, varvid bland annat den anställdes prestation samt dennes position inom och betydelse för koncernen kommer att beaktas. Om samtliga optioner utnyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande cirka 0,6 procent av rösterna och cirka 2,4 procent av det sammanlagda aktiekapitalet. Optionsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas köpoptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. ("Leo-lagen"), vilket innebär att beslut om antagande av optionsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. VAL AV NY STYRELSELEDAMOT Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter och en suppleant. Till ny styrelseledamot föreslås Pelle Törnberg. Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget. ÖVRIGT Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm från och med den 9 februari 2001. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten. Stockholm i februari 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00970/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer