AKTIEÄGARNA I MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) kallas härmed till bolagsstämma

AKTIEÄGARNA I MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) kallas härmed till bolagsstämma

Stockholm
April 17, 2001
17.04 CEST

AKTIEäGARNA I MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 17 maj 2001 kl. 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron i Stockholm ANMäLAN M.M. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 7 maj 2001, - dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast måndagen den 14 maj 2001, kl. 13.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske via bolagets webbsida www.mtg.se eller på telefon 08-562 000 50, eller skriftligen under adress Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm eller per fax 08-20 50 74. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 7 maj 2001. FöRSLAG TILL DAGORDNING 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av justeringsmän. 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt mandattid för revisorerna. 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner. 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla skuldebrev. 16. Stämmans avslutande. UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2000 inte lämnas. STYRELSE OCH REVISORER Till styrelseledamöter föreslås omval av Asger Aamund, David Chance, Lars-Johan Jarnheimer, Stig Nordin, Jan Hugo Stenbeck och Pelle Törnberg. Till styrelsesuppleant kommer att föreslås omval av Johan Hakelius. Till revisor föreslås omval av Hans Karlsson samt omval av Carl Lindgren som revisorssuppleant. Vid ordinarie bolagsstämman 1999 utsågs Lars Träff till revisor och Erik Åström till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år. Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget. BEMYNDIGANDE FöR STYRELSE ATT BESLUTA OM EMISSION AV SKULDFöRBINDELSER FöRENADE MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER För att möjliggöra utställandet av ännu ej utgivna personaloptioner i enlighet med det optionsprogram som antogs på extra bolagsstämma den 16 februari 2001 föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 342.140 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas fullt ut, inte någon ytterligare utspädning i förhållande till de beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 16 februari 2001. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt ovan nämnda optionsprogram samt att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. BEMYNDIGANDE FöR STYRELSE ATT BESLUTA OM EMISSION AV KONVERTIBLA SKULDFöRBINDELSER Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om upptagande av lån genom emission av konvertibla skuldförbindelser om sammanlagt högst EUR 140 000 000. Konvertibla skuldförbindelser skall endast kunna utbytas mot aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt anskaffa ytterligare kapital till bolaget, genom erbjudande till ett begränsat antal institutionella investerare på den internationella finansmarknaden och i Sverige. ÖVRIGT Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm från och med den 10 maj 2001. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten. Stockholm i april 2001 Styrelsen BEMYNDIGANDE OM KONVERTIBELT LåN På 140 MILJONER EURO Modern Times Group MTG AB har idag skickat ut kallelsen till ordinarie bolagsstämma som hålls den 17 maj. Den föreslagna dagordningen för stämman innehåller en begäran från styrelsen i MTG att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen om upptagande av lån genom emission av konvertibla skuldförbindelser om högst EUR 140 miljoner till svenska och internationella investerare, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa bolagsstämma i maj 2002. - Vår verksamhet förväntas fortsätta att generera mer än nödvändigt kapital för utvecklingen av vår nuvarande verksamhet, och vår balansräkning är stark. Vi ser dock ett flertal möjligheter, inom ramen för både existerande verksamhet och på nya geografiska marknader, vilket är uppenbart efter det förvärv av aktiemajoriteten i Darial TV som vi just gjort. Vi önskar att anskaffa ytterligare kapital till bolaget på ett kostnadseffektivt sätt, för att finansiera den fortsatta expansionen. Därför ber vi aktieägarna om ett bemyndigande för att vi ska ha den möjligheten, säger Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef, MTG. För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef 08-562000 50 Matthew Hooper, IR-ansvarig +44 (0) 7768 440 414 BERT WILLBORG, PRESSANSVARIG 070-727 70 22 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet-portal, text-TV), Publishing (daglig finanstidning, övrig finansiell information, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/17/20010417BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/17/20010417BIT00770/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer