MTG bekräftar att företrädesemissionen är övertecknad

MTG bekräftar att företrädesemissionen är övertecknad

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Vänligen välj det land du bor i:

Nästa

VIKTIG INFORMATION
På grund av tillämpliga legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad och är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribuering kan vara olaglig. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot tillämpliga lokala lagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”Bolagets”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Kanada, Japan och som bor eller befinner sig i en jurisdiktion där sådan åtgärd inte kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller hos någon värdepappersmyndighet i någon stat i USA för erbjudande eller försäljning som en del av deras spridning och får inte erbjudas eller säljas i USA utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara otillåten i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien Kanada och Japan
  2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder
  3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA
  4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan
Ja, jag bekräftar
Nej, jag bekräftar inte
Stockholm
February 12, 2021
11.50 PM CET
Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att sälja värdepapper. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. MTG avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA. Andra restriktioner är tillämpliga. Vänligen se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

STOCKHOLM, 12 februari 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggjorde den 17 december 2020 att bolagets styrelse beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens emissionsbeslut godkändes av en extra bolagsstämma som ägde rum den 21 januari 2021. Teckningstiden i Företrädesemissionen slutade den 10 februari 2021. Igår, den 11 februari 2021, offentliggjorde MTG att preliminära beräkningar indikerade att Företrädesemissionen var övertecknad med 101,8 procent. MTG kan nu bekräfta att 27 913 880 B-aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter och att 406 817 B-aktier har tilldelats dem som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Följaktligen är Företrädesemissionen fulltecknad. Sammanfattning av utfallet i Företrädesemissionen Genom Företrädesemissionen erbjöds högst 28 320 697 B-aktier till en teckningskurs om 90 SEK per aktie. 27 913 880 B-aktier (motsvarande 98,6 procent av Företrädesemissionen) tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 406 817 B-aktier har tilldelats dem som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Intresset har varit stort och Företrädesemissionen blev övertecknad med 101,8 procent.

Den fulltecknade Företrädesemissionen tillför MTG 2 549 MSEK före avdrag för emissions­kostnader. MTG kommer att använda nettolikviden för att återbetala den brygglånefacilitet om 1 800 MSEK som MTG upptog i samband med förvärvet av Hutch Games i december 2020 och för att återbetala den säljarrevers om preliminärt 113,6 MEUR som utfärdades i samband med förvärvet av ytterligare aktier i InnoGames i december 2020 (tillsammans med ytterligare befintliga likvida medel).

Tilldelning och betalning för B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som styrelsen beslutat om och som beskrivs i prospektet avseende Företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 januari 2021. Besked om tilldelning av B‑aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter (i form av en avräkningsnota) kommer att skickas ut den 15 februari 2021. Endast de som har blivit tilldelade B-aktier kommer att bli informerade. Betalning för B-aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan senast den 17 februari 2021.

De som har tecknat sig för B-aktier genom förvaltare erhåller besked om eventuell tilldelning, och ska erlägga betalning för tilldelade B-aktier, i enlighet med respektive förvaltares instruktioner och rutiner.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) och de nya B-aktierna De som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter erhåller initialt s.k. betalda tecknade aktier (BTA). Handeln med BTA på Nasdaq Stockholm kommer att pågå till den 19 februari 2021. Ombokning av BTA till nya B-aktier förväntas ske den 25 februari 2021 och handeln med de nya B-aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas börja samma dag.

Förändringar i MTG:s aktiekapital samt i antalet aktier och röster Genom Företrädesemissionen kommer MTG:s aktiekapital att öka med 141 603 485 SEK (från 341 372 775 SEK till 482 976 260 SEK) och det totala antalet aktier kommer att öka från 68 274 555 aktier (varav 545 662 A-aktier och 67 728 893 B-aktier) till 96 595 252 aktier (varav 545 662 A-aktier och 96 049 590 B-aktier). Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B‑aktie berättigar till en röst på bolagsstämma i MTG. Efter Företrädesemissionen uppgår således det totala antalet röster i MTG till 101 506 210 röster.

Rådgivare ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ) är joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton är legala rådgivare till MTG i samband med Företrädesemissionen. Linklaters Advokatbyrå AB är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 23.50 CET den 12 februari 2021.

För mer information: Lars Torstensson, CFO Direkt: +46 (0) 70 273 48 79, lars.torstensson@mtg.com Följ ossmtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’). Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MTG. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MTG kommer endast att ske genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjorts på MTG:s webbplats. Prospektet innehåller bl.a. riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som ingår i MTG:s prospekt.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya B-aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt relevanta personer). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Personer som inte är en relevant person eller en kvalificerad investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom MTG:s kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och MTG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Downlad the press files:
Pressmeddelande (PDF)