Återköp av aktier i MTG under vecka 32, 2022 – återköpsprogrammet avslutat

Stockholm
August 15, 2022
04.00 PM CEST

Under vecka 32 (endast 8 augusti 2022) har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 11 459 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare. Återköpsprogrammet avslutades den 8 augusti 2022 och totalt 2 155 553 aktier av serie B för ett totalt belopp om cirka 200 miljoner kronor har återköpts under programmets löptid. I och med avslutningen av detta återköpsprogram har MTG nu uppfyllt sitt mål att återföra minst 40% av nettolikviden från avyttringen av ESL Gaming till koncernens aktieägare.

Stockholm
August 15, 2022
04.00 PM CEST

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 018 414 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 200 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 17 juni 2022. Återköpsprogrammet löpte under perioden 20 juni 2022 – 8 augusti 2022 och genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Syftet med återköpsprogrammet har varit att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom att återköpta aktier dras in.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
8 augusti 2022 11 459 103,5194 1 186 228,80

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgick MTG:s innehav av egna aktier per den 8 augusti 2022 till 3 514 301 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgick per den 8 augusti till 135 089 808.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Press filer
Buyback Appendix SWE Week 32
Tillbaka