Återköp av aktier i MTG under vecka 23, 2022 – återköpsprogrammet avslutat

Stockholm
June 16, 2022
12.34 PM CEST

Under vecka 23 (endast 7 juni 2022) har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 17 315 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000412371) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpsprogrammet avslutades den 7 juni 2022 och totalt 1 053 868 aktier av serie B för ett totalt belopp om cirka 117 miljoner kronor har återköpts under programmets löptid.

Stockholm
June 16, 2022
12.34 PM CEST

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 5 072 282 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 125 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löpte under perioden 2 maj 2022 – 7 juni 2022 och genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet var att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
7 juni 2022 17 315 111,7912 1 935 664,63

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Morgan Stanley Europe SE för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgick MTG:s innehav av egna aktier per den 7 juni 2022 till 1 358 748 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgick per den 7 juni till 117 015 055.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Press filer
Buyback Appendix SWE Week 23
Tillbaka