Kv4 2016 Bokslutskommuniké januari−december

Kv4 2016 Bokslutskommuniké januari−december

Stockholm
February 2, 2017
07.30 CET
Rekordhög försäljning, ökad vinst & högre utdelning

Höjdpunkter fjärde kvartalet och helåret 2016

  • Kv4 - Rekordhög försäljning om 5.019 (4.545) Mkr med en organisk tillväxt om 8%
  • 2016 - Rekordhög försäljning om 17.299 (16.218) Mkr med en organisk tillväxt om 5%
  • Kv4 - Rörelseresultat om 554 (434) Mkr före jämförelsestörande poster om 0 (63) Mkr
  • 2016 - Rörelseresultat om 1.347 (1.268) Mkr före jämförelsestörande poster om 0 (-512) Mkr
  • Kv4 - Periodens resultat uppgick till 422 (375) Mkr med ett resultat per aktie om 5,67 (5,30) kr
  • Kv4 - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 383 (290) Mkr
  • Nettoskuld om 2.186 (2.124) Mkr, motsvarande 1,4x senaste 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster
  • Styrelsen kommer att föreslå en utdelning om 12,00 (11,50) kr per aktie, motsvarande en utdelningsandel om 93% (86) för kvarvarande verksamheter och justerat för jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv4 2016 Kv4 2015 Helår 2016 Helår 2015
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 5.019 4.545 17.299 16.218
Förändring i rapporterad försäljning 10,4% 4,0% 6,7% 3,0%
   Organisk förändring 8,4% -0,2% 5,4% 0,7%
   Förvärvade/avvecklade enheter -1,2% 4,3% 1,2% 1,9%
   Valutakurseffekter 3,2% -0,1% 0,1% 0,4%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 554 434 1.347 1.268
Marginal före jämförelsestörande poster 11,0% 9,5% 7,8% 7,8%
Jämförelsestörande poster 0 63 0 -512
Rörelseresultat 554 497 1.347 756
Periodens resultat 422 375 963 533
Resultat per aktie före utspädning (kr) 5,67 5,30 12,88 7,45
Kassaflöde från den löpande verksamheten 383 290 940 1.051
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat[1] - 0 -1.072 -282
Totalt verksamheter
Periodens resultat 422 375 -109 251
Resultat per aktie före utspädning (kr) 5,67 5,30 -3,19 3,22
Nettoskuld 2.186 2.124 2.186 2.124
SCROLL FOR MORE

[1] Omfattar MTGs intresse i CTC Media, Inc., som har avyttrats och gav upphov till en negativ icke kassapåverkande kostnad till följd av omklassificering av ackumulerade omräkningsdifferenser. 

Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sidorna 22-25.

  Koncernchefen har ordet

Leder utvecklingen 2016 var ett viktigt och framgångsrikt år för MTG. Vi levererade på vår målsättning att accelerera vår försäljningstillväxt och öka vårt rörelseresultat, och vi tog ett antal mycket viktiga steg i utformningen av vår framtida verksamhet. Vi har under flera år jobbat målinriktat för att anpassa våra traditionella TV-verksamheter till nya konsumtionsbeteenden, och vi accelererade den utvecklingen ytterligare under 2016. Vi har lanserat nya kanaler och tjänster, inklusive Viafree i Skandinavien och Viaplay i Baltikum och har även lanserat fantastiska originalproduktioner och nya sportprodukter.

Portföljöversyn Vi har även tagit ett antal viktiga och betydande steg avseende vår strategiska portföljöversyn. Vi har bland annat lämnat Ryssland och Ukraina i allmänhet och CTC Media i synnerhet; sålt våra fri-TV-verksamheter i Afrika och vi har nyligen tecknat avtal om att sälja vår ägarandel om 50% i Prima i Tjeckien. Intäkterna från dessa avyttringar har vi återinvesterat i en tredje global vertikal – online gaming. Vi slutförde förvärvet av 21% av InnoGames i december och avser att öka vårt innehav till 51% så fort som försäljningen av Prima har slutförts. Portföljöversynen kommer att fortsätta då vi fokuserar på att kapitalisera på förändrade tittarbeteenden.

Genererar tillväxt Vi genererade en organisk försäljningstillväxt om 5% för helåret och 8% för kvartalet. Detta återspeglade en ökning av antalet kunder samt den tid och de pengar de spenderar på våra produkter, vilka idag är mer tillgängliga, mer relevanta och mer populära än någonsin tidigare. Vår sammanlagda digitala försäljning nästan fördubblades under 2016. Viaplay hade ännu ett rekordår drivet av en stark abonnenttillväxt och högre priser vilket reflekterade ytterligare investeringar i högkvalitativt innehåll och i användarupplevelsen. MTGx expanderade sin verksamhet allt eftersom vi ökade våra investeringar i esport i synnerhet och adderade en ny vertikal i form av online gaming. Vi är som en effekt av detta väl positionerade för fortsatt tillväxt under 2017.

Levererar aktieägarvärdeTrots fortsatt negativa valutaeffekter och betydande investeringar ökade vårt rörelseresultat med 6% för helåret och 28% för kvartalet. Investeringarna har gjorts med avseende på att utveckla och förvärva innehåll samt i vår strategiska omvandling, vilket är något vi kommer att dra nytta av under de kommande åren. Den ökade lönsamheten är ett resultat den organiska tillväxten i kombination med vår strategiska kostnadstransformation. Vi föreslår en ökad utdelning för 2016 vilket återspeglar vår ambition att kombinera återinvesteringar i vårt innehåll och vår digitala utveckling med utdelningar till våra aktieägare. Slutligen vill jag tacka våra medarbetare, kunder och partners som ligger bakom framgångarna under 2016 och gör det möjligt för oss att omvandla MTG till en ledande global digital videounderhållare.

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef

"Vi har levererat på vårt mål att accelerera vår försäljningstillväxt och öka rörelseresultatet för 2016. Vi fortsätter leda utvecklingen genom att kapitalisera på förändrade konsumtions-beteenden och ta ledande positioner inom ett antal globala digitala videosegment."

 Årsstämman 2017Årsstämman 2017 kommer att hållas tisdagen den 9 maj 2017 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige, senast sju veckor före årsstämman, för att ärendet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering skall ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Styrelsen kommer att föreslå en ordinarie utdelning om 12,00 (11,50) kr per aktie till bolagsstämman i maj. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till cirka 800 (767) Mkr, baserat på det maximala antalet utestående aktier. Styrelsen kommer att föreslå att resterande del av vinstmedlen för verksamheten 2016 förs till räkenskaperna för 2017. Förslaget ligger i linje med utdelningspolicyn att dela ut minst 30% av nettovinsten till aktieägarna i form av en ordinarie utdelning. Finansiell kalender MTGs finansiella resultat för det första kvartalet 2017 offentliggörs den 21 april.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på www.mtg.com och på koncernens huvudkontor på Skeppsbron 18, Stockholm, senast den 7 april 2017.

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tidLondon och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5033 6574
Storbritannien:       +44 (0) 330 336 9412
USA: +1 719 325 2213
SCROLL FOR MORE

Pinkoden för konferensen är: 8491480. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

* * *

Frågor? press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke; Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)mtg.com Facebook Twitter LinkedIn Instagram

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari, 2017 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)