Kv4 2015 Bokslutskommuniké januari−december

Kv4 2015 Bokslutskommuniké januari−december

Stockholm
February 3, 2016
07.30 CET
Rekordhög försäljning driven av digital omvandling

Höjdpunkter fjärde kvartalet 2015

  • Försäljning om 4.545 (4.371) Mkr med ett rörelseresultat om 434 (478) Mkr inklusive förvärvs-relaterade kostnader och negativa valutaeffekter men före engångsposter om 63 Mkr (0) Mkr
  • Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 375 (380) Mkr med ett resultat per aktie om 5,30 (5,34) kr
  • Totalt resultat uppgick till 375 (471) Mkr med ett resultat per aktie om 5,30 (6,70) kr
  • Kassaflödet från kvarvarande verksamheter uppgick till 290 (256) Mkr
  • Nettoskuld om 2.124 (362) Mkr, motsvarande 1,5x senaste 12 månaders EBITDA (justerat för engångsposter)
  • Styrelsen kommer att föreslå en ökad utdelning för 2015 om 11,50 (11,00) kr per aktie, motsvarande en utdelningsandel om 86% (57) för kvarvarande verksamheter och justerat för engångsposter

Finansiellt sammandrag

(Mkr) 2015 okt-dec 2014 okt-dec 2015 jan-dec 2014 jan-dec
Nettoomsättning 4.545 4.371 16.218 15.746
Förändring exklusive valutaeffekter 4% 6% 3% 11%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 0% 2% 1% 4%
Rörelseresultat före engångsposter 434 478 1.268 1.290
Marginal före engångsposter 9,5% 10,9% 7,8% 8,2%
Engångsposter * 63 0 -512 -155
Totalt rörelseresultat (EBIT) 497 477 756 1.135
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter 375 380 533 816
Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (kr) 5,30 5,34 7,45 11,75
Periodens resultat, verksamheter under avveckling ** 0 91 -282 357
Totalt resultat 375 471 251 1.172
Totalt resultat per aktie före utspädning (kr) 5,30 6,70 3,22 17,10
Nettoskuld 2.124 362 2.124 362
Kassaflöde från kvarvarande verksamheter 290 256 1.051 1.040
SCROLL FOR MORE

* Omfattar en nettovinst från försäljning av dotterbolag samt omvärdering av investeringsskulder i dotterbolag i kvartalet, och för helåret en nettovinst från försäljning av dotterbolag (inklusive omvärderingar) samt omstruktureringskostnader. Engångsposten för 2014 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning, omstruktureringskostnader i organisationen och andra relaterande kostnader, samt en nettovinst från försäljningen av dotterbolag.

** Omfattar MTGs ägarandel i CTC Media som förväntas säljas.

  Koncernchefen har ordet

Ett år av fortsatt tillväxt och förbättrad underliggande lönsamhet 2015 var ett rekordår för oss. Vi har bättre produkter, fler kunder och högre försäljning än någonsin tidigare. Vi har som en effekt av denna tillväxt, vår pågående omvandling och en optimerad kapitalallokering, lyckats leverera en vinst som nästan är i linje med förra året trots en negativ påverkan om 400 Mkr från valutaeffekter och förvärvsrelaterade kostnader. Detta visar tydligt att våra produkter mottas väl och att omvandlingen fungerar. Vi föreslår en ökad utdelning om 11,50 per aktie, motsvarande en utdelningsandel om 86%.

Ett år av omvandling Vi genomförde under 2015 väsentliga förändringar av koncernen som en del av vår resa från ett traditionellt TV-bolag till en bred digital underhållningskoncern. Detta har möjliggjorts genom våra starka TV-verksamheter, som vi nu ytterligare har stärkt genom att lägga till nya sporträttigheter, fler serier och filmer, investerat i våra tekniska plattformar, och adderat nya kanaler och tjänster.

Vår streamingtjänst Viaplay fortsätter att leverera över förväntan till följd av de investeringar vi har gjort, och vi har nu infört prisjusteringar för både bas- och premiumpaketen mot bakgrund av det kraftigt förstärkta kunderbjudandet. Vi har också tagit globalt marknadsledande positioner inom både esport och MCN, och dessa nyligen förvärvade verksamheter fördubblade i det närmaste sina intäkter proforma till nästan 1 miljard kronor.

Vi har levererat enligt vårt åtagande att se över och optimera vår portfölj. Vi köpte majoritetsägande i ett antal digitala verksamheter under andra halvåret, men sålde även en kabel-TV-tillgång i Sverige, våra fri-TV-verksamheter i Ungern och våra ryska och internationella betal-TV-verksamheter, och vi är nu i färd med att sälja vår andel i CTC Media.

Vi har också förändrat hur vi är organiserade, vår kostnadsstruktur och hur vi köper innehåll. Vi har gått från en produkt- till en landbaserad organisation i syfte att föra oss närmare kunden och vi har avsevärt förbättrat flexibiliteten i våra avtal för att kunna flytta programrättigheter mellan produkter för att optimera intäkterna. Omorganisationen har inneburit smärtsamma men nödvändiga beslut som förväntas ge besparingar på cirka 600 Mkr, av vilka merparten kommer att återinvesteras i verksamheten och i vår framtida tillväxt och utveckling.

Framtidsutsikter Vår ambition är att accelerera vår tillväxt och att öka rörelseresultatet 2016. Detta är möjligt genom vår strukturomvandling, den operativa hävstång som återfinns i våra fri-TV-kanaler på tillväxtmarknaderna samt positiva försäljningseffekter av de innehållsinvesteringar som vi genomfört. De positiva effekterna kommer gradvis under året att kompensera för ytterligare cirka 250 miljoner kronor i förväntade negativa valutaeffekter samt ökade kostnader för såväl nya som förlängda sporträttigheter.

Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef               

"Vår utveckling under 2015 visar tydligt att omvandlingen fungerar. Våra produkter har aldrig varit starkare och ambitionen är att öka vår försäljning och vinst för 2016."

  TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:             +46 (0) 8 5065 3938Storbritannien:    +44 (0) 20 3427 1914USA:                  +1 212 444 0481

Pinkoden för konferensen är: 1170425. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

* * *

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Matthew Hooper +44 7768 440 414) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

London, 3 februari 2016

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2016 klockan 07.30 CET.

Denna rapport har inte granskats av koncernens revisor. 

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten