Kv3 2016 Delårsrapport januari−september

Kv3 2016 Delårsrapport januari−september

Stockholm
October 20, 2016
07.30 CEST
Rekordhög försäljning för Kv3 Högsta organiska tillväxten på 5 år Fortsatt digital innovation Bibehållen prognos för helåret

Höjdpunkter tredje kvartalet 2016

  • Rekordhög Kv3 försäljning om 4.126 (3.819) Mkr med en organisk tillväxt om 7%
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 162 (240) Mkr, vilket reflekterar investeringar i rättigheter, expansionen av MTGx, negativa valutaeffekter samt avyttringar av lönsamma bolag
  • Rörelseresultat om 162 (-412) Mkr inklusive jämförelsestörande poster om 0 (-652) Mkr
  • Bibehållen prognos att accelerera försäljningstillväxten och öka rörelseresultatet för helåret
  • Periodens resultat uppgick till 93 (-384) Mkr med ett resultat per aktie om 1,30 (-5,71) kr, inklusive resultat från avvecklade verksamheter om 0 (-18) Mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 172 (278) Mkr
  • Nettoskuld om 2.100 (2.134) Mkr, motsvarande 1,4x senaste 12 månaders EBITDA (före jämförelsestörande poster)

Finansiellt sammandrag 

(Mkr) Kv3 2016 Kv3 2015 Nio månader 2016 Nio månader 2015 Helår 2015
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 4.126 3.819 12.280 11.674 16.218
Förändring i rapporterad försäljning 8,0% 4,1% 5,2% 2,6% 3,0%
   Organisk förändring 7,4% 2,6% 4,3% 1,0% 0,7%
   Förvärvade/avvecklade enheter 0,5% 2,4% 2,0% 1,0% 1,9%
   Valutakurseffekter 0,1% -0,9% -1,1% 0,6% 0,4%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 162 240 793 835 1.268
Marginal före jämförelsestörande poster 3,9% 6,3% 6,5% 7,2% 7,8%
Jämförelsestörande poster - -652 - -575 -512
Rörelseresultat 162 -412 793 260 756
Periodens resultat 93 -365 541 158 533
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,30 -5,44 7,22 2,15 7,45
Kassaflöde från den löpande verksamheten 172 278 556 762 1.051
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat (1) - -18 -1.072 -282 -282
Totalt verksamheter
Periodens resultat 93 -384 -531 -124 251
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,30 -5,71 -8,86 -2,08 3,22
Nettoskuld 2.100 2.134 2.100 2.134 2.124
SCROLL FOR MORE

(1) Omfattar MTGs intresse i CTC Media, Inc., som har avyttrats och gav upphov till en negativ icke kassapåverkande kostnad till följd av omklassificering av ackumulerade omräkningsdifferenser. 

Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sidorna 23-26.

Koncernchefen har ordetRekordhög försäljning för ett tredje kvartal och en organisk tillväxt på 7%, den högsta sedan Kv2 2011, visar på de fördelar och möjligheter som investeringarna vi har gjort under det senaste året ger. Våra produkter är idag mer relevanta, mer tillgängliga, mer populära och mer uppskattade än någonsin tidigare.

Den starkaste rättighetsportföljen i bolagets historia bidrog till ökat tittande, högre reklammarknadsandelar, fler abonnenter och högre priser vilket lett till accelererade intäkter. Vi har även ett antal nya originalserier som premiärvisas på Viaplay och en pipeline av nya spännande projekt, där flera produceras av våra egna studios.

Nordic Entertainments intäkter ökade med 11%, den högsta tillväxten sedan Kv4 2010. Våra investeringar i innehåll, inklusive OS-sändningarna i Sverige, i kombination med negativa valutaeffekter, påverkade som förväntat lönsamheten under kvartalet, men utgör också grunden för en lönsam tillväxt framöver.

International Entertainments starka underliggande utveckling fortsatte. Försäljningen ökade med 8% på organisk basis med en marginal på 6%. Både Tjeckien och Bulgarien levererade en tvåsiffrig tillväxt och ett förbättrat resultat.

MTG Studios vinst ökade med 68% med en marginal på 8% och vi har fortsatt att investera i expansionen av MTGx och då framförallt i våra esportbolag.

Som ett resultat av detta upprepar vi vår prognos att accelerera vår försäljningstillväxt och öka rörelseresultatet för helåret, vilket innebär att vi förväntar oss ett starkt fjärde kvartal.

I förra veckan tillkännagav vi förvärvet av 35% av InnoGames, ett väletablerat spelbolag, vilket sluter cirkeln för oss och skapar en tredje digital vertikal som passar perfekt ihop med våra andra digitala företag och communities genom vilka gaming går som en röd tråd. Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår strategiska omvandling från ett traditionellt TV-bolag till ett ledande digitalt underhållningsföretag. Vi leder denna utveckling genom att aktivt lansera tjänster som möter ett förändrat konsumtionsbeteende. Det traditionella TV-tittandet har fortsatt att minska medan streamingtjänster som Viaplay och Viafree, liksom esport och innehåll från Zoomin och Splay, lockar alltfler tittare och kunder.

Företag som InnoGames, ESL, Splay, Nice och Zoomin är alla bolag som utvecklar och äger innehåll som vi kan kapitalisera på, både på våra egna plattformar och genom partnerskap med distributörer runt om i världen.

Tittandet sker i allt högre utsträckning online, on-demand och på mobila plattformar och vi har en tydlig och fokuserad strategi för att kapitalisera på denna globala trend. Vi fortsätter därför aktivt att utvärdera vår portfölj för att säkerställa att vi koncentrerar våra resurser till de produkter och verksamheter som erbjuder den största långsiktiga potentialen. Finansiellt är vi i god form med en avsevärd operationell hävstång till följd av de kostnadsbesparingar som vi har genomfört.

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef

"Vår strategiska omvandling fortsätter planenligt och vi leder utvecklingen med avseende på att kapitalisera på förändrade konsumtions-beteenden. Vi investerar i de produkter och verksamheter som kommer att driva vår framtida tillväxt och vinstutveckling." 

Finansiell kalender MTGs finansiella resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2016 offentliggörs den 2 februari 2017.

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                 +46 (0) 8 5664 2793Storbritannien:       +44 (0) 20 3043 2025USA:                    +1 719 325 4746

Pinkoden för konferensen är: 3363971. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

Frågor? mtg.com facebook.com/MTGAB @mtgab press@mtg.com (eller Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och esport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Den här informationen har offentliggjorts enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 20 oktober 2016 kl 07.30 CET.

Stockholm, 20 Oktober 2016

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)