Kv3 2015 Kvartalsrapport januari−september

Kv3 2015 Kvartalsrapport januari−september

Stockholm
October 22, 2015
07.30 CEST

Kv3 - Rekordhög försäljning & accelererad omvandling

Höjdpunkter tredje kvartalet 2015

  • Försäljning om 3.819 (3.669) Mkr med ett rörelseresultat om 240 (221) Mkr inklusive förvärvsrelaterade transaktionskostnader och negativa valutaeffekter men före engångsposter
  • Engångsposter uppgick till -652 (0) Mkr och inkluderade -700 Mkr i omstruktureringskostnader och 48 Mkr hänförligt till omvärderingar av Paprika & Splay
  • Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -365 (163) Mkr med ett resultat per aktie om -5,44 (2,67) kr
  • Resultatet för verksamheter under avveckling (CTC Media) uppgick till -18 (73) Mkr
  • Totalt resultat uppgick till -384 (236) Mkr med ett resultat per aktie om -5,71 (3,76) kr
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 278 (238) Mkr
  • Nettoskuld om 2.134 (928) Mkr, motsvarande 1,4x senaste 12 månaders EBITDA (justerat för engångsposter)
  • Strategiska investeringar i tre digitala verksamheter och en utökning av viktiga internationella sporträttigheter

Finansiellt sammandrag

(Mkr) 2015 jul-sep 2014 jul-sep 2015 jan-sep 2014 jan-sep 2014 jan-dec
Nettoomsättning 3.819 3.669 11.674 11.375 15.746
Förändring exklusive valutaeffekter 5% 12% 2% 13% 11%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 3% 5% 1% 4% 4%
Rörelseresultat före engångsposter 240 221 835 812 1.290
Marginal före engångsposter 6,3% 6,0% 7,1% 7,1% 8,2%
Engångsposter * -652 0 -575 -155 -155
Totalt rörelseresultat (EBIT) -412 221 260 658 1.135
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter -365 163 158 436 816
Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (kr) -5,44 2,67 2,15 6,41 11,75
Periodens resultat,verksamheter under avveckling ** -18 73 -282 266 357
Totalt resultat -384 236 -124 702 1.172
Totalt resultat per aktie före utspädning (kr) -5,71 3,76 -2,08 10,40 17,10
Nettoskuld 2.134 928 2.134 928 362
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter 278 238 762 784 1.040
SCROLL FOR MORE

* Omfattar en engångspost för realisationsvinsten från försäljningen av Sappa på 77 Mkr i första kvartalet 2015 och -700 Mkr i omstruktureringskostnader samt 48 Mkr hänförligt till omvärderingar av Paprika & Splay i Kv3 2015. Engångsposten för Kv2 2014 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i den ukrainska satellit-TV-plattformen på -159 Mkr, kostnader på -70 Mkr relaterade till omstruktureringar i organisationen och andra kostnader, samt en nettovinst på 76 Mkr från försäljningen av Zitius i Sverige.** MTG har omklassificerat sitt ägande i CTC Media från ”andel i intressebolag” till ” verksamhet under avveckling” eftersom MTGs ägarandel i CTC Media förväntas säljas. Jämförelsetal avseende tidigare rapportperioder för 2014 och 2015 återfinns på www.mtg.com.

Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxtFörsäljningen nådde en rekordnivå för ett tredje kvartal som en följd av högre tittarnivåer, god kundtillströmning och ökade marknadsandelar. Till detta skall även läggas ett antal nya och spännande digitala verksamheter. Vinsten ökade trots de avsevärda negativa valutaeffekter vi fortsätter att stå inför och vi har levererat ytterligare ett kvartal av lönsam tillväxt för koncernen.

Accelererad omvandlingVår strategiska omvandling har nu accelererat. Vi implementerar ett storskaligt omstruktureringsprogram som ska föra våra lokala verksamheter närmare konsumenterna, samt över tid generera 600 miljoner kronor i besparingar som till största delen kommer att återinvesteras. Vi har gjort betydande framsteg när det gäller att lösa situationen i Ryssland före årets slut. CTC Media har nått en definitiv överenskommelse att sälja 75% av affärsverksamheten och vi arbetar även tillsammans med våra rådgivare för att hitta lösningar för våra ryska betal-TV-verksamheter. Vi har investerat 1,2 miljarder kronor i tre marknadsledande digitala aktörer inom olika snabbväxande kategorier av video online samt investerat i nyckelrättigheter inom sport- och studioavtal för flera år framöver. Detta skapar förutsättningar för oss att utveckla våra varumärken och produkter för att leverera ännu mer premiuminnehåll på fler plattformar och skärmar.

Positivt momentumResultatet från våra nordiska verksamheter under denna omställningsperioden understryker våra underhållningsprodukters kvalitet och popularitet, då våra skandinaviska mediehus levererade högre tittartidsandelar på samtliga marknader för första gången på två år och Viaplay fortsätter att driva vår abonnenttillväxt. Detta kompletteras av ett positivt momentum på våra marknader i central- och östeuropa samt en organisk tillväxt om 42 procent i digitala intäkter för koncernen.

Vassare fokusVi kommer att fortsätta verkställa vår omvandlingsplan samt se över våra innehav för att säkerställa att vi fokuserar på de produkter och verksamheter som har störst potential för MTG. Vi är idag en mer effektiv koncern där relevans och utförande är centralt för allt vi gör.

     Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef              

"Vi formar framtidens underhållning genom att skapa och växa communities runt varumärken, innehåll och tjänster som konsumenterna älskar."

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5033 6539
Storbritannien: +44 (0) 20 3427 1901
USA:     +1 646 254 3361
SCROLL FOR MORE

Pinkoden för konferensen är: 9248214. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.* * *

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Matthew Hooper +44 7768 440 414)

Stockholm, 22 oktober 2015

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 klockan 07.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten