Kv2 2015 Kvartalsrapport januari−juni

juli 21 2015

Kv2 – rekordhög försäljning, digitala förvärv & fortsatt omvandling

Höjdpunkter andra kvartalet 2015

  • Försäljning om 4.155 (4.109) Mkr med ett rörelseresultat före engångsposter om 452 (473) Mkr, inklusive förvärvsrelaterade transaktionskostnader och negativa valutaeffekter
  • Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 360 (227) Mkr med ett resultat per aktie om 4,98 (3,02) kr
  • CTC Media har mottagit ett icke bindande kontantbud om 200 MUSD för 75% av den operativa verksamheten. MTG har omklassificerat CTC Media till ”verksamhet under avveckling”. Resultatet för verksamheter under avveckling uppgick till -418 Mkr, inklusive en nedskrivning om 416 Mkr
  • Totalt resultat uppgick till -58 (307) Mkr med ett resultat per aktie om -1,30 (4,21) kr
  • Kassaflödet från den kvarvarande verksamheten uppgick till 373 (420) Mkr med en nettoskuld om 913 (987) Mkr, motsvarande 0,6x senaste 12 månaders EBITDA (justerat för engångsposter)
  • Strategiska investeringar om cirka 1.2 miljarder kronor har efter kvartalets slut gjorts i tre digitala verksamheter; Turtle Entertainment, Splay och Zoomin.TV

Finansiellt sammandrag

Financial Overview Sweden

* Omfattar en engångspost för realisationsvinsten från försäljningen av Sappa på 77 Mkr i första kvartalet 2015. Engångsposten för 2014 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i den ukrainska satellit-TV-plattformen på 159 Mkr, kostnader på 70 Mkr relaterade till omstruktureringar i organisationen och andra kostnader, samt en nettovinst på 76 Mkr från försäljningen av Zitius i Sverige.

** MTG har omklassificerat sitt ägande i CTC Media från ”andel i intressebolag” till ” verksamhet under avveckling” eftersom MTGs ägarandel i CTC Media är till salu. Jämförelsetal avseende tidigare rapportperioder för 2014 och 2015 återfinns på www.mtg.com.

Koncernchefen har ordet

God underliggande utveckling

Försäljning och vinst för våra TV-verksamheter ökade trots fortsatt negativa valutaeffekter som påverkar våra innehållskostnader. Vi ökade våra annonsmarknadsandelar på nästan alla marknader och ökade antalet abonnenter i Norden genom Viaplay och internationellt genom Trace. Rörelseresultatet före engångsposter var stabilt justerat för förvärvsrelaterade kostnader om 20 Mkr, och skulle ha ökat justerat för negativa valutaeffekter.

Omvandlingen fortsätter

Under kvartalet har vi tagit ett antal viktiga steg i vår strategiska omvandling. För det första så går vi nu från en produkt- till en landbaserad organisation för att accelerera beslutsfattande och föra oss ännu närmare våra konsumenter. För det andra så arbetar vi med att optimera vår struktur för att kapitalisera på snabbt förändrade konsumentbeteenden samt för att motverka negativa valutaeffekter. För det tredje så har vi investerat i tre kompletterande digitala verksamheter som tillsammans ger oss global skala och säkerställer vår position som en ledande global aktör inom två mycket intressanta vertikaler.

Uppdatering om Ryssland

Som tillkännagivits har CTC Media mottagit ett icke bindande bud om förvärv av 75 procent av den operativa verksamheten. Budet utvärderas nu av en speciell kommitté utsedd av styrelsen i CTC Media. Om transaktionen fullbordas så uppskattar för närvarande CTC Medias styrelse att de disponibla medlen i proportion till dess publika aktieägare och MTG skulle innebära en mindre premie jämfört med stängningskursen den 2 juli. Vi fortsätter att utforska en rad olika alternativ när det gäller våra egna ryska verksamheter, för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen.

Framtidsutsikter

Det linjära tittartappet i Skandinavien mattades av under kvartalet samtidigt som våra tittartidsandelar och annonspriser har fortsatt att öka på nästan alla marknader. Vår digitala försäljning ökade med över 30 procent och vi rullar nu även ut vår nya automatiserade (programmatic) plattform för annonsförsäljning över våra marknader. Viaplay står nu rustat för fortsatt tillväxt till följd av ytterligare samarbeten med partners som Apple TV, Nextgentel och 3 och vi har nu även säkrat flera långsiktiga innehållskontrakt över multipla plattformar såsom NHL-ishockey i Norden och Champions League-fotboll i Baltikum och Finland. Tack vare vår goda finansiella ställning och starka kassaflödesgenerering kan vi fortsätta att investera i framförallt expansionen av våra digitala verksamheter samt konsolidera våra marknadspositioner, men även balansera detta med fortsatta åtgärder för att motverka de negativa valutaeffekter som vi även fortsättningsvis står inför.

Jørgen Madsen Lindemann

VD & koncernchef

”Under kvartalet har vi tagit ett antal viktiga steg i vår strategiska omvandling. Vi har förändrat organisationsstrukturen, expanderat vår spännande digitala portfölj och säkrat ett flertal viktiga rättigheter. Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas väl och vi vidtar åtgärder för att motverka fortsatt negativa valutaeffekter.”

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46(0) 8 5065 3936

Storbritannien: +44(0) 20 3427 1916

USA: +1646 254 3366

Pinkoden för konferensen är: 5983200. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.


Frågor?

www.mtg.com

Facebook: facebook.com/MTGAB

Twitter: @mtgab

press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)

investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

Stockholm, 21 juli 2015

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG AB

Skeppsbron 18

P.O. Box 2094

SE-103 13 Stockholm, Sweden

Organisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 klockan 07.30 CET.

Denna rapport har inte granskats av koncernens revisorer.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×