Kv2 2015 Kvartalsrapport januari−juni

Kv2 2015 Kvartalsrapport januari−juni

Stockholm
July 21, 2015
07.30 CEST

Kv2 – rekordhög försäljning, digitala förvärv & fortsatt omvandling

Höjdpunkter andra kvartalet 2015

  • Försäljning om 4.155 (4.109) Mkr med ett rörelseresultat före engångsposter om 452 (473) Mkr, inklusive förvärvsrelaterade transaktionskostnader och negativa valutaeffekter
  • Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 360 (227) Mkr med ett resultat per aktie om 4,98 (3,02) kr
  • CTC Media har mottagit ett icke bindande kontantbud om 200 MUSD för 75% av den operativa verksamheten. MTG har omklassificerat CTC Media till ”verksamhet under avveckling”. Resultatet för verksamheter under avveckling uppgick till -418 Mkr, inklusive en nedskrivning om 416 Mkr
  • Totalt resultat uppgick till -58 (307) Mkr med ett resultat per aktie om -1,30 (4,21) kr
  • Kassaflödet från den kvarvarande verksamheten uppgick till 373 (420) Mkr med en nettoskuld om 913 (987) Mkr, motsvarande 0,6x senaste 12 månaders EBITDA (justerat för engångsposter)
  • Strategiska investeringar om cirka 1.2 miljarder kronor har efter kvartalets slut gjorts i tre digitala verksamheter; Turtle Entertainment, Splay och Zoomin.TV

Finansiellt sammandrag

(Mkr) 2015 apr-jun 2014 apr-jun 2015 jan-jun 2014 jan-jun 2014 jan-dec
Nettoomsättning 4.155 4.109 7.855 7.706 15.746
Förändring exklusive valutaeffekter 0% 13% 1% 13% 11%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 0% 3% 0% 4% 4%
Rörelseresultat före engångsposter 452 473 594 591 1.290
Marginal före engångsposter 10,9% 11,5% 7,6% 7,7% 8,1%
Engångsposter * - -155 77 -155 -155
Totalt rörelseresultat (EBIT) 452 318 672 437 1.135
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter 360 227 524 273 816
Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (kr) 4,98 3,02 7,59 3,74 11,75
Periodens resultat,verksamheter under avveckling ** -418 80 -264 193 357
Totalt resultat -58 307 260 466 1.172
Totalt resultat per aktie före utspädning (kr) -1,30 4,21 3,63 6,64 17,10
Nettoskuld 913 987 913 987 362
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter 373 420 484 546 1.040
SCROLL FOR MORE

* Omfattar en engångspost för realisationsvinsten från försäljningen av Sappa på 77 Mkr i första kvartalet 2015. Engångsposten för 2014 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i den ukrainska satellit-TV-plattformen på 159 Mkr, kostnader på 70 Mkr relaterade till omstruktureringar i organisationen och andra kostnader, samt en nettovinst på 76 Mkr från försäljningen av Zitius i Sverige.** MTG har omklassificerat sitt ägande i CTC Media från ”andel i intressebolag” till ” verksamhet under avveckling” eftersom MTGs ägarandel i CTC Media är till salu. Jämförelsetal avseende tidigare rapportperioder för 2014 och 2015 återfinns på www.mtg.com.

Koncernchefen har ordet

God underliggande utvecklingFörsäljning och vinst för våra TV-verksamheter ökade trots fortsatt negativa valutaeffekter som påverkar våra innehållskostnader. Vi ökade våra annonsmarknadsandelar på nästan alla marknader och ökade antalet abonnenter i Norden genom Viaplay och internationellt genom Trace. Rörelseresultatet före engångsposter var stabilt justerat för förvärvsrelaterade kostnader om 20 Mkr, och skulle ha ökat justerat för negativa valutaeffekter.

Omvandlingen fortsätterUnder kvartalet har vi tagit ett antal viktiga steg i vår strategiska omvandling. För det första så går vi nu från en produkt- till en landbaserad organisation för att accelerera beslutsfattande och föra oss ännu närmare våra konsumenter. För det andra så arbetar vi med att optimera vår struktur för att kapitalisera på snabbt förändrade konsumentbeteenden samt för att motverka negativa valutaeffekter. För det tredje så har vi investerat i tre kompletterande digitala verksamheter som tillsammans ger oss global skala och säkerställer vår position som en ledande global aktör inom två mycket intressanta vertikaler.

Uppdatering om RysslandSom tillkännagivits har CTC Media mottagit ett icke bindande bud om förvärv av 75 procent av den operativa verksamheten. Budet utvärderas nu av en speciell kommitté utsedd av styrelsen i CTC Media. Om transaktionen fullbordas så uppskattar för närvarande CTC Medias styrelse att de disponibla medlen i proportion till dess publika aktieägare och MTG skulle innebära en mindre premie jämfört med stängningskursen den 2 juli. Vi fortsätter att utforska en rad olika alternativ när det gäller våra egna ryska verksamheter, för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen.

FramtidsutsikterDet linjära tittartappet i Skandinavien mattades av under kvartalet samtidigt som våra tittartidsandelar och annonspriser har fortsatt att öka på nästan alla marknader. Vår digitala försäljning ökade med över 30 procent och vi rullar nu även ut vår nya automatiserade (programmatic) plattform för annonsförsäljning över våra marknader. Viaplay står nu rustat för fortsatt tillväxt till följd av ytterligare samarbeten med partners som Apple TV, Nextgentel och 3 och vi har nu även säkrat flera långsiktiga innehållskontrakt över multipla plattformar såsom NHL-ishockey i Norden och Champions League-fotboll i Baltikum och Finland. Tack vare vår goda finansiella ställning och starka kassaflödesgenerering kan vi fortsätta att investera i framförallt expansionen av våra digitala verksamheter samt konsolidera våra marknadspositioner, men även balansera detta med fortsatta åtgärder för att motverka de negativa valutaeffekter som vi även fortsättningsvis står inför.

Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef               

"Under kvartalet har vi tagit ett antal viktiga steg i vår strategiska omvandling. Vi har förändrat organisationsstrukturen, expanderat vår spännande digitala portfölj och säkrat ett flertal viktiga rättigheter. Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas väl och vi vidtar åtgärder för att motverka fortsatt negativa valutaeffekter."  

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46(0) 8 5065 3936Storbritannien: +44(0) 20 3427 1916USA: +1646 254 3366

Pinkoden för konferensen är: 5983200. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

* * *

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

Stockholm, 21 juli 2015

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015 klockan 07.30 CET.

Denna rapport har inte granskats av koncernens revisorer.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten