Kv1 2017 Kvartalsrapport januari−mars

Kv1 2017 Kvartalsrapport januari−mars

Stockholm
April 21, 2017
07.30 CEST
Rekordhög försäljning och ökad vinst

Höjdpunkter första kvartalet 2017

  • Rekordhög försäljning om 4.228 (3.826) Mkr med en organisk tillväxt om 8%
  • Rörelseresultat ökade 15% till 183 (159) Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 118 (50) Mkr med ett resultat per aktie om 1,44 (0,55) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 187 (75) Mkr
  • Nettoskuld om 2.439 (2.688) Mkr, motsvarande 1,5x senaste 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster 

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv1 2017 Kv1 2016 Helår 2016
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 4.228 3.826 17.299
Förändring i rapporterad försäljning 10,5% 3,4% 6,7%
   Organisk förändring 7,9% 3,3% 5,4%
   Förvärvade/avvecklade enheter 0,4% 1,8% 1,2%
   Valutakurseffekter 2,2% -1,7% 0,1%
Rörelseresultat 183 159 1.347
Rörelsemarginal 4,3% 4,2% 7,8%
Jämförelsestörande poster - - -
Periodens resultat 118 119 963
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,44 1,59 12,88
Kassaflöde från den löpande verksamheten 187 75 940
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat[1] - -70 -1.072
Totalt verksamheter
Periodens resultat 118 50 -109
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,44 0,55 -3,19
Nettoskuld 2.439 2.688 2.186
SCROLL FOR MORE

[1] Omfattar MTGs intresse i CTC Media, Inc., som avyttrades 2016 och gav upphov till en negativ icke kassapåverkande kostnad till följd av omklassificering av ackumulerade omräkningsdifferenser.Koncernchefen har ordetStark organisk tillväxt och ökad vinstFörsäljningen ökade organiskt med 8% och aldrig tidigare har vi haft en högre försäljning under vårt första kvartal. Detta var det tredje kvartalet i följd med en organisk försäljningstillväxt högre än 5%, vilket är resultatet av bättre produkter och fler kunder än någonsin tidigare. Rörelseresultatet ökade med 15% drivet av vinsttillväxten inom både den nordiska och internationella verksamheten. Lönsamheten förbättrades genom en kombination av högre försäljning och positiva effekter av det kostnadsbesparingsprogram som lanserades 2015. Detta kompenserade mer än väl för våra ökade investeringar i MTGx generellt och inom esport i synnerhet. Accelererad transformationDe steg vi tagit för att anpassa vår nordiska verksamhet för framtiden reflekterar förändringarna i hur och när våra kunder vill bli underhållna. I Norden ökade vår organiska försäljning med 11% och vårt rörelseresultat med 22%, vilket reflekterar de investeringar vi gjort i såväl våra traditionella produkter som i våra streamingtjänster. Viaplay har levererat ytterligare ett fantastiskt kvartal och Viafree expanderar snabbt sitt innehållserbjudande. I tillägg till detta är den pågående portföljöversynen en viktig faktor i vår strategiska transformation. Denna har accelererat de senaste kvartalen och vi har nu annonserat försäljningen av vårt ägande i FTV Prima i Tjeckien samt av den baltiska verksamheten. Intäkterna från dessa avyttringar kommer att återinvesteras i utvecklingen av vår nordiska verksamhet och i MTGx, samt för att öka vårt innehav i onlinespelutvecklaren InnoGames till 51%. Marknaden för videospel har genomgått stora förändringar som en effekt av höghastighets-bredband, tillgängligheten av uppkopplade mobila enheter, samt av uppkomsten av professionellt spelande – esport. Spelindustrins evolution befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och vi är fast beslutna om att förse både spelare och fans med underhållningsupplevelser i världsklass, såsom Intel® Extreme Masters i Katowice som nyligen lockade 173 000 besökare och över 46 miljoner unika tittare online. Genom samarbetsavtal med bland annat Facebook och Twitter gör vi nu esport tillgängligt för miljarder tittare. Prioriteringen av möjligheterDe steg vi tagit för att kapitalisera på de konsumtionstrender vi ser inom digital underhållning och därmed bli en relevant spelare även i framtiden för med sig stora möjligheter. Vi är därför mer fokuserade än någonsin på hur vi allokerar vårt kapital. Vi har ledande positioner i den nordiska streamingmarknaden och vi ökar nu våra investeringar i egna dramaproduktioner. Vi är en global ledare inom esport och vi har fått en flygande start inom online gaming efter investeringen i InnoGames. Vi har tillsammans med ett antal starka partners lanserat en ny global plattform för boxning, genom World Boxing Super Series. Alla dessa initiativ handlar om att generera hållbart värde för alla våra intressenter. Det här är en synnerligen spännande tid för MTG inte minst som en effekt av att vi fortsätter forma framtidens underhållning. Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef ”Vårt rörelseresultat ökade med 15% under första kvartalet genom en kombination av organisk tillväxt och kostnadsbesparingar. Vi går igenom spännande tider fyllda av möjligheter, varför vi är mer fokuserade än någonsin på hur vi allokerar vårt kapital.”Årsstämman 2017Årsstämman 2017 kommer att hållas tisdagen den 9 maj 2017 i Stockholm. Styrelsen kommer att föreslå en ordinarie utdelning om 12,00 (11,50) kr per aktie till bolagsstämman i maj. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till cirka 801 (767) Mkr, baserat på det maximala antalet utestående aktier. Styrelsen kommer att föreslå att resterande del av vinstmedlen för verksamheten 2016 förs till räkenskaperna för 2017. Förslaget ligger i linje med utdelningspolicyn att dela ut minst 30% av nettovinsten till aktieägarna i form av en ordinarie utdelning. Kallelsen till årsstämman och relaterade dokument finns tillgängliga på www.mtg.com.Finansiell kalender

Årsstämma 9 maj
Kv2 2017 18 juli
Kv3 2017 19 oktober
SCROLL FOR MORE

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5065 3942
Storbritannien: +44 (0) 330 336 9411
USA: +1 719 457 2086
SCROLL FOR MORE

Pinkoden för konferensen är: 2725910. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

Frågor? press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke; Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)mtg.comFacebookTwitterLinkedInInstagramMTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april, 2017 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)