Kv1 2015 Kvartalsrapport januari−mars

Kv1 2015 Kvartalsrapport januari−mars

Stockholm
April 22, 2015
07.30 CEST
Rekordhög försäljning och fortsatt omvandling

Höjdpunkter första kvartalet 2015

  • 1% försäljningstillväxt exklusive valutaeffekter med en organisk tillväxt på 1%
  • Rörelseresultatet uppgick till 142 (118) Mkr exklusive resultat från intressebolag och engångsposter inklusive en positiv nettoeffekt om 24 Mkr bestående av omstruktureringskostnader i Sverige och en upphovsrättslig uppgörelse i Skandinavien
  • Totalt rörelseresultat uppgick till 415 (301) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 195 (183) Mkr och engångsposter om 77 (-) Mkr
  • Nettoresultatet uppgick till 318 (159) Mkr med ett resultat per aktie om 4,92 (2,43) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 201 (195) Mkr med en nettoskuld om 396 (738) Mkr, motsvarande 0,2x senast 12 månaders EBITDA (justerat för engångsposter)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) 2015 jan-mar 2014 jan-mar 2014 jan-dec
Nettoomsättning 3.701 3.597 15.746
Förändring exklusive valutaeffekter 1% 13% 11%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 1% 5% 4%
Rörelseresultat exkl resultat från intressebolag och engångsposter 142 118 1.272
Marginal exkl resultat från intressebolag och engångsposter 3,8% 3,3% 8,1%
Resultatandelar från intressebolag * 195 183 558
Rörelseresultat före engångsposter 337 301 1.830
Engångsposter ** 77 - -155
Totalt rörelseresultat (EBIT) 415 301 1.675
Periodens resultat 318 159 1.172
Resultat per aktie före utspädning (kr) 4,92 2,43 17,10
Nettoskuld 396 738 362
Kassaflöde från den löpande verksamheten 201 195 1.337
SCROLL FOR MORE

* Inkluderar i Kv1 2014 MTGs andel om 74 Mkr (11,5 miljoner USD) i intressebolaget CTC Medias engångskostnader om 29,9 miljoner USD i Kv4 2013. Inklusive en positiv nettoeffekt om 18 Mkr i Kv4 2014 avseende nedläggningen av Raduga TV.

** Omfattar en engångspost för realisationsvinsten från försäljningen av Sappa på 77 Mkr i första kvartalet 2015. Engångsposten för 2014 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i den ukrainska satellit-TV-plattformen på 159 Mkr, kostnader på 70 Mkr relaterade till omstruktureringar i organisationen och andra kostnader, samt en nettovinst på 76 Mkr från försäljningen av Zitius i Sverige.

Koncernchefen har ordet

Kv1 – rekordhög försäljning & stabil underliggande vinstFörsäljningen ökade till en rekordnivå trots att förra året påverkades positivt av OS. Ökningen var en följd av förbättrad effektivitet i våra traditionella verksamheter, som fortsatte att finansiera tillväxten i våra digitala verksamheter. Vinsten var, exklusive en positiv nettoeffekt av omstruktureringskostnader i Sverige och en upphovsrättslig uppgörelse i Skandinavien, stabil trots betydande negativa valutaeffekter och fortsatta investeringar i våra digitala produkter. Stigande tittarnivåer online kompenserade mer än väl för lägre linjära tittarnivåer i Norden, och vår samlade nordiska TV-verksamhet ökade sin försäljning medan vinsten var stabil, justerat för den ovan nämnda positiva nettoeffekten, trots negativa valutaeffekter. Våra fri-TV-verksamheter på tillväxtmarknader genererade ökad försäljning och förbättrad lönsamhet på sju av åtta marknader och vi tog marknadsandelar på marknader som generellt var stabila eller växande. Våra betal-TV-verksamheter på tillväxtmarknader fortsätter att påverkas negativt av den geopolitiska krisen och Rysslands förbud mot reklam på de flesta betal-TV-kanaler. Nice, MTG Radio och MTGx redovisade på sammanlagd basis en stabil omsättning och minskad förlust.

Förbättrad kapitalallokeringVi fortsätter att optimera vår kapitalallokering och har i kvartalet avyttrat verksamheter som Sappa (svensk kabel -TV-operatör) och vår fri-TV-verksamhet i Ungern (föremål för konkurrensmyndighetens godkännande), i likhet med tidigare beslut rörande Zitius och Raduga. Vi fortsätter även att vidta åtgärder för att fokusera och balansera våra kostnader och investeringar, allt i syfte att se till att vi är så relevanta och konkurrenskraftiga som möjligt. Samtidigt har vi fortsatt att identifiera och utvärdera kompletterande och skalbara digitala investeringsmöjligheter, för att koncentrera våra resurser till områden där vi ser störst potential, varför vi nyligen har ökat vår andel i Splay (Sveriges största YouTube nätverk).

Uppdatering om RysslandVi utforskar en rad olika alternativ när det gäller våra ryska verksamheter och innehav, i syfte att efterleva ändringarna i rysk lag rörande utländskt ägande av ryska massmediebolag från början av 2016 för att försöka skydda berörda parters värden som har byggts upp under ett antal år. Vi har ett antal processer på plats och vi kommer att lämna en uppdatering när framsteg av betydelse sker.

FramtidsutsikterVi har nu i princip slutfört de årliga prisavtalen för våra fri-TV-verksamheter, med prisökningar på de allra flesta marknader vilket återspeglar TV’s unika räckvidd och överlägsna avkastning på investerat kapital. Antalet abonnenter och utnyttjandet av Viaplay fortsätter att öka, medan våra kanaler är mer tillgängliga än någonsin tidigare. Vi har också adderat nytt innehåll och förlängt betydelsefulla befintliga rättigheter för att säkerställa att vi erbjuder den bästa möjliga underhållningen på alla våra marknader. Motvinden från ogynnsamma valutarörelser fortsätter, i synnerhet från ökade innehållskostnader i Norden på grund av den starka amerikanska dollarn, men även i form av minskade vinster i Ryssland på grund av den svaga rubeln. Vi vidtar åtgärder för att motverka dessa effekter så mycket som möjligt.

Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef

"Vår strategiska omvandling fortsätter och vi har fler kunder som tar del av vårt innehåll och våra tjänster än någonsin tidigare. Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas väl men vi påverkas av betydande negativa valutarörelser."

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                 +46(0) 8 5033 6538

Storbritannien:                     +44(0) 20 3427 1908

USA:                                       +1646 254 3388

Pinkoden för konferensen är: 9769768. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com.

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

Stockholm, 22 april 2015

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 klockan 07.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten