Återköp av aktier i MTG under vecka 25, 2022

Stockholm
June 29, 2022
09.03 PM CEST

Under perioden 20 juni – 23 juni 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 245 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare.

Stockholm
June 29, 2022
09.03 PM CEST

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 036 829[1] aktier till ett sammanlagt belopp om högst 200 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 17 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 20 juni 2022 – 20 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
2022-06-20 60 000 86,0388 5 162 328,00
2022-06-21 62 804 87,1047 5 470 523,58
2022-06-22 77 196 87,7952 6 777 438,26
2022-06-23 45 000 88,0197 3 960 886,50
2022-06-24 - - -

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 23 juni 2022 till 2 962 496 aktier av serie B (1 603 748 efter genomförandet av aktieinlösenprogrammet)[2] och 12 648 686 aktier av serie C (6 324 343 efter genomförandet av aktieinlösenprogrammet)[3]. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 234 030 110.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

[1] Aktierna i MTG har efter årsstämman 2022 varit föremål för en aktiesplit 2:1 som ett första steg i aktieinlösenprogrammet. Som ett sista steg i aktieinlösenprogrammet kommer antalet aktier att återställas till antalet före årsstämman 2022 till följd av en aktieinlösen. Därav, kommer det totala antalet aktier som kan återköpas efter detta steg vara 4 018 414.

[2] Aktierna i MTG kommer att bli föremål för inlösen som sista steg i det aktieinlösenprogram som beslutades om av årsstämman 2022.

[3] Aktierna i MTG kommer att bli föremål för inlösen som sista steg i det aktieinlösenprogram som beslutades om av årsstämman 2022.

Press filer
Buyback Appendix SWE Week 25
Tillbaka