Kallelse till bolagsstämma 2003

april 17 2003

MODERN TIMES GROUP MTG AB (publ) kallar härmed bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2003 klockan 9.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den
5 maj 2003.
– dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 9 maj 2003
klockan 13.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.mtg.se, eller
skriftligen till bolaget under adress:
Modern Times Group MTG AB
Box 2094
103 13 Stockholm
eller på telefon 033-724 12 67.
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande
med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om
deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med
”Bolagsstämma”.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före 5 maj 2003.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att
bolagsstämman skall:
(a) utse en nomineringskommitté;
(b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; samt
(c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
15. Stämmans avslutande.

UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2002 inte lämnas.

STYRELSE OCH REVISORER
Till styrelseledamöter föreslås omval av Asger Aamund, David Chance,
Lars-Johan Jarnheimer, Stig Nordin och Pelle Törnberg samt nyval av
Cristina Stenbeck.
Till revisor föreslås omval av Lars Träff och till revisorssuppleant
föreslås omval av Erik Åström. Vid ordinarie bolagsstämma 2002 utsågs
Carl Lindgren till revisor och Björn Flink till revisorssuppleant för en
mandatperiod om fyra år.
Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50
procent av samtliga röster i bolaget.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller
kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Henrik Persson, Investor & Press Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat
medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion, innehåll
samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den största fri- och
betal TV operatören i Norden och Baltikum och har fri-TV verksamheter i
Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella
radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom inom
textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom
produktion av reality-TV.

MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, samt som
ADR på Nasdaq-börsen i New York.


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01750/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01750/wkr0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×