Kv4 2014 Bokslutskommuniké

februari 4 2015

Rekordhög försäljning och högre vinst


Höjdpunkter fjärde kvartalet 2014

  • 6% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 2%
  • Rörelseresultatet upp 2% till 468 (461) Mkr exklusive resultat från intressebolag och engångsposter
  • Totalt rörelseresultat uppgick till 611 (417) Mkr och nettoresultatet till 471 (261) Mkr
  • Resultatet per aktie om 6,70 (3,68) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 338 (396) Mkr med en nettoskuld på 362 (772) Mkr, motsvarande 0,2x senast 12 månaders EBITDA (justerat för engångsposter)
  • Styrelsen kommer att föreslå en ökad utdelning för 2014 om 11,00 (10,50) kr per aktie, motsvarande en utdelningsandel om 57% (56) justerat för engångsposter
  • Negativa valutaeffekter kommer att påverka resultatet för 2015

Koncernchefen har ordet

Leverar enligt vår strategi
Resultatet för fjärde kvartalet levererade återigen en god organisk tillväxt som kombinerat med tillväxten genom förvärv genererade både ökad försäljning och högre vinst. Vårt goda kassaflöde och vår starka finansiella ställning återspeglas också i förslaget att öka vår årliga utdelning per aktie med 5 procent till 11 kr, motsvarande en utdelningsandel om 57 procent.

Vi levererar enligt vår strategi och går mot vårt mål att vara det ledande digitala underhållningsföretaget på alla våra större marknader. Vår nordiska TV-verksamhet levererade återigen högre försäljning och vinst, som en följd av att tillväxten i våra onlineverksamheter mer än kompenserade för lägre linjärt tittande och minskande annonsmarknader. Verksamheterna på tillväxtmarknaderna ökade sin försäljning, men ökad vinst i fri-TV-verksamheten motverkades av minskningen i resultatet för betal-TV-verksamheten. Vi har fortsatt att stärka innehållet på alla våra plattformar med exklusiva avtal för premiumsport och studiorättigheter. Vårt åtagande att visa det bästa innehållet på flera plattformar speglar trenderna för hur media konsumeras och har lett till abonnenttillväxt och stigande tittartidsandelar, särskilt online och via mobilen, såväl som ökad tillgänglighet för våra underhållningsprodukter via tredjepartsnätverk.

Ryssland
Lagen som förbjuder reklam på betal-TV kanaler i Ryssland trädde i kraft från början av 2015 men en ändring av denna lag som skulle tillåta reklam på kanaler med 75 procent ryskt innehåll inväntar nu presidentens påskrift. Vi fortsätter att undersöka de alternativ som finns för våra ryska verksamheter och innehav, i syfte att efterleva ändringarna i rysk lag rörande utländskt ägande av ryska massmediebolag från början av 2016. Vi arbetar med en rad potentiella lösningar, för att på bästa sätt skydda berörda parters intressen i de underhållningsföretag som vi har byggt upp till några av de mest populära i Ryssland.

Valutaeffekter & framtidsutsikter
Vi påverkas nu av betydande ogynnsamma valutarörelser, i synnerhet förstärkningen av den amerikanska dollarn som påverkar koncernens programkostnader, samt försvagningen av den ryska rubeln som påverkar vår ryska betal-TV-verksamhet. Baserat på dessa valutarörelser uppskattar vi att våra innehållskostnader i amerikanska dollar kommer att öka med cirka 200 Mkr under 2015, netto efter valutasäkringar, och att vinsten för vår ryska betal-TV-verksamhet kommer att påverkas negativt med cirka 100 Mkr under 2015. Vi accelererar och utökar våra åtgärder för att balansera vår kostnadsbas och optimera investeringar inom koncernen. Våra verksamheter fortsätter att utvecklas väl oberoende av dessa valutaeffekter.

Vi både utvecklar våra existerande verksamheter och förvärvar kompletterande nya bolag. Som ett resultat av detta har vi redan etablerat ledande digitala positioner inom ett antal områden och kommer att fortsätta att addera fler till våra marknader. Vi motverkar fallande linjärt tittande genom prishöjningar eftersom tv fortfarande ger annonsörerna god avkastning på investerat kapital, och vi attraherar allt fler tittare online, samtidigt som vi också är väl positionerade för att dra nytta av ökningen inom mediakonsumtion på tillväxtmarknaderna. Allt detta bidrar till verksamhetens goda utveckling.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

 

Ladda ner bokslutskommunikén 2014 här

 

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid
London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46(0) 8 5033 6538
Storbritannien: +44(0) 20 3427 1905
USA: +1646 254 3367

Pinkoden för konferensen är: 7523722. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.dev.

* * *

Frågor?
www.mtg.dev
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×