Årsstämman

Det är på årsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt
och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och det är på stämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rätt att besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen till Company Secretary, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, minst sju veckor före årsstämman.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara registrerad som sådan hos Euroclear Sweden AB och kan delta och rösta vid mötet personligen eller genom ombud.

Använd länkarna nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Årsstämma 2018

MTG tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för 2017.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy, Donata Hopfen, John Lagerling och Natalie Tydeman samt valde Gerhard Florin till ny styrelseledamot. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 12,50 kronor per aktie ska betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 24 maj 2018 ska vara avstämningsdag. Utdelningen beräknas att betalas ut tisdagen den 29 maj 2018.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och förslaget om ordningen för valberedning (att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman).

Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen vad gäller bestämmelsen om revisorns mandattid samt redaktionella ändringar på grund av ändrad lagstiftning samt att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Joakim Andersson, Donata Hopfen och Natalie Tydeman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Joakim Andersson utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance, John Lagerling och Gerhard Florin utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

Handlingar till årsstämman 2018

Kallelse till årsstämman 2018

Fullmaktsformulär årsstämman 2018

Protokoll från årsstämman 2018

 

Arkiv

Välj år nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×