Årsstämman

Det är på årsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt
och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Översikt

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i MTG och det är på stämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rätt att besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid årsstämman skall beslut fattas avseende antagande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, tillsättning av styrelse och dess ordförande och bolagets revisorer, och vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med förslag skriftligen till Company Secretary, Modern Times Group MTG AB, Årsstämma, Box 2094, 103 13 Stockholm, minst sju veckor före årsstämman.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara registrerad som sådan hos Euroclear Sweden AB och kan delta och rösta vid mötet personligen eller genom ombud.

Använd länkarna nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 kommer att hållas tisdagen den 22 maj 2018 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige, senast sju veckor före årsstämman, för att ärendet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering skall ske kommer att offentliggöras före årsstämman. I enlighet med beslutet vid MTG:s årsstämma 2017 har MTG:s styrelseordförande sammankallat en valberedning för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2018.

Valberedningen består av MTG:s styrelseordförande David Chance, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Erik Durhan utsedd av Nordea Fonder och Yvonne Sörberg utsedd av Handelsbanken Fonder. De tre aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen kontrollerar tillsammans omkring 55 procent av rösterna i MTG. Valberedningens ledamöter kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första möte.

Information om valberedningens arbete återfinns här. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

 

Arkiv

Välj år nedan för mer information och dokument från våra årsstämmor.

×
Prenumerera Avanmälan