ÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)

Stockholm
July 29, 2022
09.01 PM CEST

STOCKHOLM, 29 juli 2022 — Modern Times Group MTG AB (publ) (MTG) meddelar idag att per den 29 juli 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 135 089 808, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 140 000 766.

Stockholm
July 29, 2022
09.01 PM CEST

Den 8 juni 2022 beslutade årsstämman i MTG om en extra kontant värdeöverföring om 25,00 kr per aktie till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet innefattade en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget delades upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1), varav en inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten ökade antalet aktier i MTG tillfälligt med 117 015 055 aktier till totalt 234 030 110 aktier. Se pressmeddelande om tillfälligt ökat antal aktier och röster i MTG från den 30 juni 2022. De 117 015 055 inlösenaktierna löstes under juli 2022 in av MTG som en del av aktieinlösenprogrammet.

Vidare slutförde MTG den 17 juni 2022 aktieutbytet av EHM Holding GmbHs minoritetsinnehav i MTG Gaming AB för en köpeskilling bestående av 18 074 753 nyemitterade aktier av serie B i MTG. Dessa aktier har under juli registrerats hos Bolagsverket. Aktieutbytet innebär att antalet aktier och röster i MTG, efter genomfört aktieinlösenprogram som beskrivet ovan, ökar från 117 015 055 aktier och 121 926 013 röster till 135 089 808 aktier och 140 000 766 röster.

Per den 29 juli 2022 uppgår antalet aktier och röster i MTG till 135 089 808 aktier och 140 000 766 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier, 128 219 803 B-aktier och 6 324 343 C-aktier.

MTG innehar per 29 juli 2022 3 262 229 B-aktier och 6 324 343 C-aktier och kan inte företräda dessa aktier vid bolagsstämma i bolaget.

Informationen är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-29 21:01 CET.

Press files
Release
BACK